Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4043. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2013, stran 11480.

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna.
3. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|Konto |Opis                    |  Proračun|
|   |                      |    2013|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 20.267.758|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.085.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 11.308.971|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  8.465.933|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  2.516.013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   327.025|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 DRUGI DAVKI              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  3.776.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  2.751.200|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |    7.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 DENARNE KAZNI             |   253.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   179.270|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   585.987|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   752.063|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   481.996|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |   270.067|
|   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.429.767|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  1.359.665|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA|  3.070.102|
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |      0|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 19.487.659|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  5.551.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  1.067.135|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   174.710|
|   |VARNOST                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  4.106.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   162.509|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  4.967.136|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   307.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  2.906.621|
|   |GOSPODINJSTVOM               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN  |   736.104|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  1.017.112|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  8.769.454|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  8.769.454|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFER         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.|   155.000|
|   |OSEBAM                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |   45.000|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |   780.099|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)|      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|IV.  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   294.101|
|   |DELEŽEV (440+441)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |   294.101|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |  –294.101|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI  |   485.998|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH |      |
|   |POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)      |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
|VIII. |                      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   485.000|
|IX.  |                      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   485.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |  –485.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |     998|
|   |(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) –      |      |
|   |(II.+V.+IX.)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    |    9.000|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– namenski prihodki ožjih delov občin – krajevne skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
6. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevnih skupnosti odloča župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna služba lahko odpre nov konto, poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta in samostojno prerazporeja med konti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojni programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov. Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov tudi po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana.
8. člen
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na predlog za finance pristojnega organa, župan.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 € župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko poveča sredstva proračunske rezerve in proračunske rezervacije kolikor je to potrebno in sicer tako, da jih prenese z ustreznimi prerazporeditvami iz privarčevanih sredstev oziroma nerealiziranih postavk.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 10.000,00 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
13. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
14. člen
V okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave je kot nesamostojna enota organiziran režijski obrat. Področje in obseg delovanja je določen v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna. Prihodki režijskega obrata so prihodki občinskega proračuna. Režijski obrat vodi ločeno evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom Zakona o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-247/2012
Postojna, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.