Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4042. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2013, stran 11477.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2013
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                             2013
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     14.670.262,51
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.974.118,68
70  DAVČNI PRIHODKI              4.367.866,10
   700 Davki na dohodek in dobiček      3.794.288,00
   703 Davki na premoženje           390.198,00
   704 Domači davki na blago in storitve    183.380,10
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.606.252,58
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 1.133.252,84
   711 Takse in pristojbine            2.760,00
   712 Globe in druge denarne kazni       63.960,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                   119.069,74
   714 Drugi nedavčni prihodki         287.210,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             340.000,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                   270.000,00
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopred. dolg. sredstev            70.000,00
73  PREJETE DONACIJE                 50,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov       50,00
   731 Prejete donacije iz tujine           0,00
   732 Donacije za odpravo posledic
   naravnih nesreč                  0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            8.356.093,83
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij         1.432.095,83
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev EU          6.923.998,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       14.535.176,56
40  TEKOČI ODHODKI               2.103.925,56
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    360.851,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    59.060,16
   402 Izdatki za blago in storitve      1.573.179,40
   403 Plačila domačih obresti          95.835,00
   409 Rezerve                  15.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI              2.657.485,30
   410 Subvencije                322.496,04
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               1.028.197,91
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 549.874,75
   413 Drugi tekoči domači transferi      756.916,60
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           9.658.265,70
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   9.658.265,70
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           115.500,00
   431 Investicijski transferi          77.000,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  38.500,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          135.085,95
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       4.262,01
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev        4.262,01
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)             0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       0,00
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                   0,00
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in dr. osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji last      0,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          4.262,01
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                    0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA               139.347,96
   550 Odplačila domačega dolga         139.347,96
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         0,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –139.347,96
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   –135.085,95
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                    
-------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo              0
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. prihodki takse za obremenjevanje vode,
4. koncesijska dajatev,
5. turistična taksa,
6. namenski prihodki ožjih delov občin – vaških in Trške skupnosti,
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2013–2016, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče prevideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk.
Župan odloča o prerazporeditvi med konti prihodkov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2012 se lahko prenesejo v proračun za leto 2013.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2013 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih, za celotno višino projekta, ki je predviden v sprejetem načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekočo oziroma investicijsko porabo neposrednega uporabnika, ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev ter drugih tekočih odhodkov in tekočih transferov, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
V primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, lahko župan nove projekte naknadno uvrsti v načrt razvojnih programov.
Za vse investicijske projekte Občine Pivka, župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo (DIIP,IP).
9. člen
Proračunski skladi so: – račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 15.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR župan in o tem obvešča občinski svet.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 5.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine,
b) občina se lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev,
c) najame kratkoročno posojilo največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz b) odstavka tega člena. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšan za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija, ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2013 zadolžujejo in izdajajo poroštva le s soglasjem občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-16/2012
Pivka, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.