Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4027. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2013, stran 11466.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/12 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ljubno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ljubno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 104/11, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/       Proračun januar
   Konto/Podkonto                marec 2013
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        778.040
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             628.919
70  DAVČNI PRIHODKI                 551.052
   700 Davki na dohodek in dobiček         509.483
   703 Davki na premoženje             26.576
   704 Domači davki na blago in storitve      14.993
71  NEDAVČNI PRIHODKI                77.867
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    31.692
   714 Drugi nedavčni prihodki           46.175
72  KAPITALSKI PRIHODKI                5.024
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                      748
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev        4.276
73  PREJETE DONACIJE                  605
   730 Prejete donacije iz domačih virov        605
74  TRANSFERNI PRIHODKI               143.492
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            82.001
   741 Prejeta sredstva iz sredstev
   proračuna Evropske unije             61.491
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          857.885
40  TEKOČI ODHODKI                 279.195
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      43.400
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                      7.041
   402 Izdatki za blago in storitve        211.060
   409 Rezerve                   17.694
41  TEKOČI TRANSFERI                267.810
   410 Subvencije                  21.702
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 159.749
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   33.703
   413 Drugi tekoči domači transferi        52.656
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              310.775
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     310.775
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               105
   430 Investicijski transferi             105
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           –79.845
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                     0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
   50 ZADOLŽEVANJE                    0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 0
   55 ODPLAČILA DOLGA                  0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –79.845
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 79.845
   9009 Splošni sklad za drugo         319.490,10
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 007-10/2012
Ljubno ob Savinji, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.