Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012, stran 11464.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 ter 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
| Konto|        Naziv konta        |   REBALANS|
|   |                     |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|  1 |           2          |   3   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  38.354.707|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  31.091.765|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  19.207.894|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  15.732.317|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.819.069|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   656.508|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  11.883.871|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.273.260|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.535|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    20.036|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    65.506|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  10.516.534|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |  1.111.093|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   532.593|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   578.500|
|   |neoporedmetenih sredstev         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |   428.591|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   428.591|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.559.239|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.640.569|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  3.918.670|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE    |   164.020|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva os drugih evropskih |   164.020|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  38.187.006|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)   |  8.472.399|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.694.402|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   273.503|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  5.672.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   451.910|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   380.017|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  12.503.612|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   392.069|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  7.350.641|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  1.085.979|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi domači transferi        |  3.674.923|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  16.619.198|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  16.619.198|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)     |   591.798|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   174.696|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   417.103|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)      |   167.701|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.547.067|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  1.547.067|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –1.379.367|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –1.547.067|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –167.701|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  2.875.073|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «.
2. člen
V 5. členu se četrta alineja spremeni tako, da glasi:
»– občinske volilne komisije,«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se v prvem stavku besedna zveza »20 % vrednosti projekta ali programa« nadomesti z besedno zvezo »20 % vrednosti celotnega projekta ali programa«.
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se v prvem stavku za besedo »izvajalca« doda vejica, besedna zveza »oziroma dobavitelja« pa se nadomesti z besedno zvezo »dobavitelja oziroma prejemnika sredstev«.
5. člen
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »župan« doda besedna zveza »in svet krajevne skupnosti«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Zadolžujejo se lahko do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 EUR.«.
7. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V 20. členu se dodanov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za izbor izvajalcev del, storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne skupnosti ne odloči, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.«.
9. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2012 sta sestavni del tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-300/2012-O802
Krško, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.