Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4022. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2013, stran 11456.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je županja Občine Kobarid dne 20. 12. 2012 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 81/12).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|Skup.  |NAZIV KONTA              |   Proračun|
|podsku. |                    |   januar–|
|konto,  |                    |  marec 2013|
|podkon. |                    |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   962.720|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   921.207|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            |   778.185|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)     |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|700   |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK      |   711.321|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|703   |DAVEK NA PREMOŽENJE          |    44.386|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |    22.478|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|   143.022|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   104.689|
|     |PREMOŽENJA               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE          |     262|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|712   |DENARNE KAZNI             |     474|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJ BLAGA IN STORITEV  |    20.097|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |    17.500|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|720   |PRIHODKI OD PRODAJE STAVB       |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|722   |PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ          |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)       |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |    41.513|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   736.502|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI             |   256.603|
|     |(400+401+402+403+404+409)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |    73.917|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |    12.711|
|     |VARNOST                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |   162.081|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    2.028|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|409   |REZERVE                |    5.866|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |   393.816|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|410   |SUBVENCIJE               |     536|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |   238.496|
|     |GOSPODINJSTVOM             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |    8.559|
|     |USTANOVAM               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   146.225|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |    79.833|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |    79.833|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    6.250|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR. |    6.250|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |   226.218|
|     |(I.-II.)                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE |      0|
|     |KAP. D. (750+751+752)         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.    |      0|
|     |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)|       |
|     |– (II.+V.)               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550+551)       |    12.546|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   213.672|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)  |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –12.546|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –226.218|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC    |   200.000|
|     |PRETEKLEGA LETA            |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-58/11
Kobarid, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.