Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 11446.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 57/12), 10. in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 12. izredni seji dne 13. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Spremeni se naslov odloka tako, da se glasi: »Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Ilirska Bistrica«.
2. člen
Pred 1. členom se doda novo poglavje z naslovom: »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
3. člen
V 1.A členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi tisto zemljišče, ki ga določa peti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), in sicer zemljišče, za katero je z lokacijskim načrtom določeno, da je namenjeno za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin.«
4. člen
V 1.b členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo: »v skladu z določbami 1.a člena tega odloka.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne. Kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine pred opustitvijo uporabe oziroma raba razvidna iz evidenc GURS.«
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
5. člen
Pred 2. členom se doda novo poglavje z naslovom: »II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA«.
6. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območja, na katerih se zajema nadomestilo so:
I. območje: mesto Ilirska Bistrica, Snežnik,
II. območje: Jelšane, Knežak, Kuteževo, Podgrad, Pregarje,
III. območje: Bač, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Jablanica, Jasen, Koritnice, Koseze, Mala Bukovica, Novokračine, Podbeže, Podgraje, Prelože, Prem, Račice, Rečica, Sabonje, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zalči, Zarečica, Zarečje,
IV. območje: Brce, Fabci, Gaberk, Huje, Janeževo Brdo, Kilovče, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Ostrožno brdo, Pavlica, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Ratečevo Brdo, Rjavče, Smrje, Soze, Starod, Studena gora, Veliko brdo.
Nadomestilo se plačuje tudi na območjih izven naselij, in sicer za: peskokope, kamnolome, cestne baze, parkirišča, deponije komunalnih odpadkov in druge deponije. Zavezanci so dolžni te površine grafično in pisno opredeliti. Navedene površine se uvrstijo v posamezno naselje oziroma območje na podlagi katastrske občine v kateri se nahajajo.
Meje območij iz prvega odstavka določajo meje katastrskih občin naselij, ki sodijo pod posamezno območje.«
7. člen
Pred 3. členom se doda novo poglavje z naslovom: »III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA«.
8. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna uporaba stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka,
5. veliki kompleksi zemljišč«.
9. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opremljenost stavbnega zemljišča ali možnost priključitve na komunalne in druge objekte individualne ali kolektivne rabe se ovrednoti glede na prisotno število naprav v naseljih:
– električno omrežje                  20 točk
– javna kanalizacija                  20 točk
– delno urejena javna kanalizacija           10 točk
– telefonsko omrežje in/ali širokopasovno omrežje   20 točk
– vodovod s hidrantno mrežo              20 točk
– lokalni javni vodovod                10 točk
– javna cesta z asfaltiranim cestiščem         20 točk
– javna cesta v makadamski izvedbi           10 točk
– toplovodno omrežje                  20 točk
– avtobusno postajališče ali železniška postaja v
naselju                        10 točk.
Popolna komunalna opremljenost se točkuje s 130 točkami. Za posamezne uporabnike zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč se točkuje dejanska možnost priključitve na komunalne vode, druge objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena. Šteje se, da je priključitev možna, če je razdalja od objekta do mesta priključitve največ 100 metrov, razen za kanalizacijo, kjer je ta razdalja največ 50 metrov. Oddaljenost avtobusnega postajališča ali železniške postaje ni razlog za neupoštevanje te komunalne infrastrukture pri točkovanju komunalne opremljenosti.
Zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč z manj kot tremi komunalnimi objekti in napravami iz prvega in drugegaodstavka tega člena se ne točkuje in se za ta zemljišča nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje.«
10. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na lego in namembnost se stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
+----------------------------+----------------------------------+
|Vrsta dejavnosti      |Lega stavbnega zemljišča     |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|  |           |I.   |II.   |III.  |IV.   |
|  |           |območje |območje |območje |območje |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|1. |Stanovanja v     |    |    |    |     |
|  |večstanovanjskih   |    |    |    |     |
|  |stavbah stanovanjske |    |    |    |     |
|  |hiše, samski domovi, |    |    |    |     |
|  |dijaški domovi,    |    |    |    |     |
|  |domovi za starejše  |    |    |    |     |
|  |občane        |  70  |  50  |  30  |  10  |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|2. |Gospodarska,     |    |    |    |     |
|  |poslovna, trgovska,  |    |    |    |     |
|  |turistična in obrtna |    |    |    |     |
|  |dejavnost, dejavnost |    |    |    |     |
|  |samostojnih      |    |    |    |     |
|  |podjetnikov, razen  |    |    |    |     |
|  |dejavnosti iz 5.   |    |    |    |     |
|  |točke tega člena   | 275  |  225 |  175 |  125  |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|3. |Družbene dejavnosti, |    |    |    |     |
|  |javna uprava in druge |    |    |    |     |
|  |dejavnosti      | 300  |  200 |  100 |  50  |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|4. |Individualni     |    |    |    |     |
|  |počitniški (vikend)  |    |    |    |     |
|  |objekti v lasti    |    |    |    |     |
|  |fizičnih in pravnih  |    |    |    |     |
|  |oseb         | 400  |  350 |  300 |  250  |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
|5. |Skladišča naftnih   |    |    |    |     |
|  |derivatov ter drugih |    |    |    |     |
|  |nevarnih snovi,    |    |    |    |     |
|  |bioplinarne,     |    |    |    |     |
|  |dejavnost bencinskih |    |    |    |     |
|  |servisov,       |    |    |    |     |
|  |zavarovalniške,    |    |    |    |     |
|  |finančne in      |    |    |    |     |
|  |telekomunikacijske  |    |    |    |     |
|  |dejavnosti      | 600  |  500 |  400 |  350  |
+---+----------------------+--------+--------+--------+---------+
                                «
11. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Po tem odloku se kot poslovne površine štejejo tudi zunanje nepokrite površine zemljišč, ki so funkcionalno namenjene gospodarski dejavnosti, kot so: odprta skladišča, parkirišča, dvorišča, funkcionalni objekti, kampi ter igrišča in druge športne površine v sklopu turističnih objektov in podobno.
Kot poslovne površine se ne štejejo ceste, poti, zelenice, pokopališča, parki, kmetijsko ali gozdno zemljišče, neplodno zemljišče.«
12. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Smotrna uporaba stavbnega zemljišča, se točkuje glede na vrsto objektov in se točkuje z naslednjim številom točk:
+-------------------------+-------------------------------------+
|Vrsta objekta      |    Lega stavbnega zemljišča   |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|  |          |I.   |II.   |III.  |IV.   |
|  |          |območje |območje |območje |območje |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|1. |Enodružinske hiše  |  40  |  30  |  20  |  10  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|2. |Večstanovanjske   |    |     |    |     |
|  |stavbe do 20 stan. |    |     |    |     |
|  |enot        |  25  |  15  |  10  |  5  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|3. |Večstanovanjske   |    |     |    |     |
|  |stavbe nad 20 stan. |    |     |    |     |
|  |enot in objekti   |    |     |    |     |
|  |družbenih      |    |     |    |     |
|  |dejavnosti     |  15  |  10  |  5  |  0  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|4. |Gospodarski     |    |     |    |     |
|  |objekti, hale,   |    |     |    |     |
|  |farme, prodajalne, |    |     |    |     |
|  |gostinski objekti  |    |     |    |     |
|  |in ostali poslovni |    |     |    |     |
|  |prostori, ki niso  |    |     |    |     |
|  |izrecno navedeni v |    |     |    |     |
|  |drugih postavkah  |    |     |    |     |
|  |tega člena do 200  |    |     |    |     |
|  |m2 skupne neto   |    |     |    |     |
|  |tlorisne površine  |    |     |    |     |
|  |objektov      |  100 |  80  |  60  |  40  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|5. |Gospodarski     |    |     |    |     |
|  |objekti, hale,   |    |     |    |     |
|  |farme, prodajalne, |    |     |    |     |
|  |gostinski objekti  |    |     |    |     |
|  |in ostali poslovni |    |     |    |     |
|  |prostori, ki niso  |    |     |    |     |
|  |izrecno navedeni v |    |     |    |     |
|  |drugih postavkah  |    |     |    |     |
|  |tega člena od 200  |    |     |    |     |
|  |do vključno 500 m2 |    |     |    |     |
|  |skupne neto     |    |     |    |     |
|  |tlorisne površine  |    |     |    |     |
|  |objektov      |  75  |  55  |  35  |  20  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|6. |Gospodarski     |    |     |    |     |
|  |objekti, hale,   |    |     |    |     |
|  |farme in ostali   |    |     |    |     |
|  |poslovni prostori, |    |     |    |     |
|  |ki niso izrecno   |    |     |    |     |
|  |navedeni v drugih  |    |     |    |     |
|  |postavkah tega   |    |     |    |     |
|  |člena od 500 do   |    |     |    |     |
|  |vključno 1000 m2  |    |     |    |     |
|  |skupne neto     |    |     |    |     |
|  |tlorisne površine  |    |     |    |     |
|  |objektov      |  50  |  35  |  25  |  15  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|7. |Gospodarski     |    |     |    |     |
|  |objekti, hale,   |    |     |    |     |
|  |farme in ostali   |    |     |    |     |
|  |poslovni prostori, |    |     |    |     |
|  |ki niso izrecno   |    |     |    |     |
|  |navedeni v drugih  |    |     |    |     |
|  |postavkah tega   |    |     |    |     |
|  |člena nad 1000 m2  |    |     |    |     |
|  |skupne neto     |    |     |    |     |
|  |tlorisne površine  |    |     |    |     |
|  |objektov      |  30  |  20  |  15  |  10  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|8. |Trgovski in     |    |     |    |     |
|  |gostinski objekti  |    |     |    |     |
|  |od 500 do do    |    |     |    |     |
|  |vključno 1000 m2  |    |     |    |     |
|  |skupne neto     |    |     |    |     |
|  |tlorisne površine  |    |     |    |     |
|  |objektov in     |    |     |    |     |
|  |bencinski servisi  |  150 |  120  |  90  |  60  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
|9. |Trgovski in     |    |     |    |     |
|  |gostinski objekti  |    |     |    |     |
|  |nad 1000 m2 skupne |    |     |    |     |
|  |neto tlorisne    |    |     |    |     |
|  |površine objektov, |    |     |    |     |
|  |bioplinarne in   |    |     |    |     |
|  |skladišča naftnih  |    |     |    |     |
|  |derivatov ter    |    |     |    |     |
|  |drugih nevarnih   |    |     |    |     |
|  |snovi        |  200 |  170  | 140  |  100  |
+----+--------------------+--------+---------+--------+---------+
Pri objektih z mešano rabo se točkuje vsak del objekta v skladu z rabo zabeleženo v evidencah GURS. Kolikor rabe na način določen v prejšnjem stavku ni mogoče določiti se upošteva po površini prevladujoča raba objekta.«
13. člen
Za 7. členom se uvrstita nov 7.a in nov 7.b člen z naslednjim besedilom:
»7.a člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka se pri naslednjih dejavnostih ovrednotijo z naslednjim številom točk:
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
|  |           |  I.  | II.  | III. |  IV.  |
|  |           |območje |območje |območje | območje |
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
|1. |Finančne in     |    |    |    |     |
|  |zavarovalniške    |    |    |    |     |
|  |dejavnosti ter    |    |    |    |     |
|  |telekomunikacijske  |    |    |    |     |
|  |dejavnosti      | 300  | 250  | 200  |  150  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
|2. |Skladišča naftnih  |    |    |    |     |
|  |derivatov in drugih |    |    |    |     |
|  |nevarnih snovi,   |    |    |    |     |
|  |bioplinarne ter   |    |    |    |     |
|  |dejavnost bencinskih |    |    |    |     |
|  |servisov       | 400  | 300  | 250  |  150  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
|3. |Dejavnost prenosa  |    |    |    |     |
|  |distribucije in   |    |    |    |     |
|  |trgovanja z     |    |    |    |     |
|  |električno energijo | 200  | 200  | 200  |  150  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
|4  |Trgovina z več kot  |    |    |    |     |
|  |1000 m2 net     o|    |    |    |     |
|  |tlorisnih površin  | 400  | 350  | 300  |  250  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+---------+
7.b člen
Za uporabo kompleksov stavbnih zemljišč, ki presegajo 5.000 m2 in na katerih se izvaja gospodarska dejavnost, se ne glede na pravni status subjekta, vrsto dejavnosti, ki jo subjekt opravlja, območja, kjer se kompleks nahaja ter vrsto rabe stavbnega zemljišča zaračunava nadomestilo za velike komplekse stavbnih zemljišč. Glede na velikosti kompleksov se določi 26 razredov, in sicer:
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|  razred  |  nad m2   |   do m2   |  točk/m2  |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   1    |   5000    |  10000    |  100    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   2    |  10001    |  20000    |  107    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   3    |  20001    |  30000    |  112    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   4    |  30001    |  40000    |  117    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   5    |  40001    |  50000    |  122    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   6    |  50001    |  60000    |  127    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   7    |  60001    |  70000    |  132    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   8    |  70001    |  80000    |  137    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   9    |  80001    |  90000    |  142    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   10    |  90001    |  100000    |  147    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   11    |  100001    |  110000    |  152    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   12    |  110001    |  120000    |  157    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   13    |  120001    |  130000    |  162    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   14    |  130001    |  140000    |  167    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   15    |  140001    |  150000    |  172    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   16    |  150001    |  160000    |  177    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   17    |  160001    |  170000    |  182    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   18    |  170001    |  180000    |  187    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   19    |  180001    |  190000    |  192    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   20    |  190001    |  200000    |  197    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   21    |  200001    |  210000    |  202    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   22    |  210001    |  220000    |  207    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   23    |  220001    |  230000    |  212    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   24    |  230001    |  240000    |  217    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   25    |  240001    |  250000    |  222    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
|   26    |  250001    |        |  227    |
+--------------+----------------+----------------+--------------+
                                «
14. člen
Naslov poglavja pred 8. členom se spremeni tako, da se pravilno glasi: »IV. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA IN OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA«.
15. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora), kolikor tega ni mogoče ugotoviti oziroma ne obstaja, pa je nadomestilo dolžan plačati lastnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe.
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranjem in plačilom obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.«
16. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih:
– nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko dejavnost.
– plačila nadomestila je na lastno zahtevo za dobo petih let oproščen občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča iz druge alineje prvega odstavka tega člena predstavljajo plačan komunalni prispevek investitorja.
Ostale oprostitve:
– Plačila nadomestila so oproščeni zavezanci, ki prejemajo državno denarno pomoč po predpisih o socialnem varstvu. Oprostitev velja za tekoče leto in se uvede na zahtevo zavezanca.
– Pristojna služba občinske uprave Občine Ilirska Bistrica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) delno ali v celoti oprosti občana plačila nadomestila, če na podlagi mnenja Centra za socialno delo ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost občana in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana.
– Objekti, namenjeni za namestitev in oskrbo živali, pripravo in predelavo hrane, prostori za parkiranje kmetijske mehanizacije in drugi objekti, ki se uporabljajo v zasebnem kmetijstvu so oproščeni plačila nadomestila. Oprostitev ne velja za površine, ki so namenjene nekmetijskim dejavnostim (npr. gradbeništvo in transport).
– Poslovni prostori, ki so v lasti oziroma upravi in uporabi Občine Ilirska Bistrica in njenih krajevnih skupnosti so oproščeni plačila nadomestila. Plačila nadomestila so oproščeni tudi javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica kot edini ustanovitelj, razen javnih zavodov s področja proizvodnje in prodaje farmacevtskih surovin, preparatov in izdelkov.
– Društva in zveze društev, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ter organizacije, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva in humanitarne dejavnosti ne glede na pravni status so oproščeni plačila nadomestila za poslovne prostore v njihovi lasti, rabi oziroma upravljanju.
– Investitorjem – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki na območju občine Ilirska Bistrica izvedejo investicije v objekte ali na novo izgradijo objekte za svojo dejavnost, se za dobo 5 let pri izračunu zneska nadomestila upošteva koeficient: 1-vrednost investicije/vrednost objekta pred investicijo, tako, da se vrednost nadomestila pomnoži z navedenim koeficientom. Vrednost investicije in vrednost objekta pred investicijo zavezanec dokaže s cenitvijo pristojnega sodnega cenilca. Kolikor je vrednost investicije večja od vrednosti objekta pred investicijo oziroma objekt pred investicijo ni obstajal, se zavezanca za dobo 5 let oprosti plačila nadomestila. Pri izračunu oprostitve se upoštevajo investicije, ki povečujejo vrednost objekta v poslovnih knjigah zavezanca. Plačevanje znižanega zneska nadomestila oziroma oprostitev začne teči od dneva od dneva zaključka investicije oziroma pridobitve dokončnega uporabnega dovoljenja.
– Zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v primeru, da nezazidljivost zemljišča oziroma dela zemljišča dokaže z negativnim mnenjem ali negativnim soglasjem h gradnji pristojnega soglasodajalca, oprosti plačila nadomestila za to zemljišče oziroma del zemljišča.
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se ne obračunava tudi v primerih, če tako določajo drugi predpisi.«
17. člen
Naslov poglavja pred 10. členom se spremeni tako, da se pravilno glasi: »V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA«.
18. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Letna višina nadomestila za neto tlorisne površine objektov po merilih iz 4., 5., 6., 7. in 7.a člena tega odloka se določi tako, da se skupno število izračunanih točk pomnoži z veljavno vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila za zunanje nepokrite poslovne površine po merilih iz 4., 5., 6., 7. in 7.a člena tega odloka se določi tako, da se skupno število izračunanih točk pomnoži s kvadraturo zavezančevih nepokritih poslovnih površin, pomnoži z veljavno vrednostjo točke za izračun nadomestila ter pomnoži s faktorjem 0,6.
Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča po merilih iz 4., 5., 6., 7. in 7.a člena tega odloka se določi tako, da se skupno število izračunanih točk pomnoži z kvadraturo zavezančevih nezazidanih stavbnih zemljišč, pomnoži z veljavno vrednostjo točke za izračun nadomestila ter pomnoži s faktorjem 0,5.
Letna višina nadomestila po merilih iz 7.b člena se zavezancu določi tako, da se glede na skupno kvadraturo stavbnih zemljišč zavezanca kompleks najprej razvrsti v ustrezen razred, nadalje se od skupne kvadrature odšteje 5.000 m2, tako dobljeno kvadraturo pa se pomnoži s številom točk, določenih za posamezni razred ter veljavno vrednostjo točke.
Posameznemu zavezancu se odmeri letna višina nadomestila, ki predstavlja vsoto nadomestil iz prejšnjih odstavkov tega člena.
Do vzpostavitve evidenc zunanjih poslovnih površin in nezazidanih stavbnih zemljišč namenjenih poslovni rabi ter evidenc nezazidanih stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjski rabi se določila prejšnjih odstavkov tega člena ne uporabljajo. Po vzpostavi evidenc zunanjih poslovnih površin in nezazidanih stavbnih zemljišč namenjenih poslovni rabi, ki so v lasti posameznih poslovnih subjektov, se nadomestilo ugotavlja in plačuje na način določen v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.
Do vzpostavitve evidenc iz prejšnjega odstavka, se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ugotavlja in plačuje na način, določen v šestem odstavku 1.b člena tega odloka.«
19. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišča na območju Občine Ilirska Bistrica se določi letno s sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga odbora za stavbna zemljišča stanovanjske zadeve in poslovne prostore.«
20. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore pri oblikovanju predloga določi vrednost točke na podlagi vrednosti točke preteklega leta, korigirane upoštevaje indeks rasti življenjskih potrebščin za zadnjih 12 mesecev od meseca za katerega je nazadnje objavljen navedeni indeks.«
21. člen
Naslov poglavja pred 13. členom se prestavi pred 16. člen in spremeni tako, da se pravilno glasi: »VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
22. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna služba Občine Ilirska Bistrica podatke v evidenci v skladu predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin dopolnjuje in spreminja sama, in sicer na osnovi podatkov iz uradnih in drugih javno dostopnih evidenc (evidenca stavbnih zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, poslovni register, centralni register prebivalstva, register nepremičnin …).
Zavezanci so dolžni Občini Ilirska Bistrica posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vodenju evidence, ki jo izvaja Občina Ilirska Bistrica ter prijaviti tudi vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča, in sicer v 30 dneh po nastali obveznosti oziroma spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Na poziv občinske uprave pa so zavezanci dolžni posredovati verodostojne podatke za odmero nadomestila v roku 15 dni od prejema poziva.
Strokovna služba občinske uprave je dolžna zavezancu, ki dostavi negativno mnenje ali negativno soglasje h gradnji upravljalca infrastrukture ali pristojnega soglasodajalca, pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila izdati obvestilo o določitvi površine nezazidljivega zemljišča, kolikor zavezanec to sporoči v tekočem letu pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila. V nasprotnem primeru je strokovna služba občinske uprave dolžna obvestilo izdati pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila v naslednjem letu.
Strokovna služba Občine Ilirska Bistrica je dolžna zavezancu poslati informativno obvestilo o spremembah zavezančevih podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, ko spremembe nastanejo zaradi aktivnosti lokalne skupnosti in zavezanec na te ni imel vpliva. Zavezanca se sočasno z obvestilom pozove k uskladitvi podatkov. Če zavezanec v roku 15 dni od vročitve ne vloži ugovora se smatra, da s spremembami soglaša.
Kolikor nastane sprememba med letom, po izdaji odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se ta upošteva s prvim dnem v naslednjem letu.
Kolikor nastane sprememba med letom pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se ta upošteva s prvim dnem v naslednjem mesecu po nastanku spremembe.«
23. člen
Pred 14. členom se doda novo poglavje z naslovom: »VI. NADZOR«.
24. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 13. člena tega odloka izvaja prekrškovni organ Občine Ilirska Bistrica, nadzor določb ostalih členov pa pristojna služba občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, kolikor zakon ne določa drugače.«
25. člen
Pred 15. členom se doda novo poglavje z naslovom: »VII. KAZENSKE DOLOČBE«.
26. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila:
– če ne poda prijave za odmero nadomestila oziroma podatkov v skladu s tem odlokom,
– če v prijavi navede neresnične podatke.
Z globo 500 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 500 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR pa se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
27. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določila tega odloka, se pritožbe na odmero nadomestila za leto 2012 rešujejo na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradne objave, št. 28/87, Uradne objave Primorskih novic, št. 14/93), Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 21/01), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradne objave Snežnik št. 5/04), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradne objave Bistriški odmevi, št. 5/2010).
Zaradi spremembe metodologije evidentiranja in izračuna nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ilirska Bistrica se v roku 3 mesecev od začetka veljavnosti tega odloka v glasilu Bistriški odmevi objavi metodologija za evidentiranje in izračun nadomestila z vzorčnimi primeri izračunov, ločeno za fizične in pravne osebe. V objavi metodologije se zavezance nedvoumno obvesti o načinu zajema podatkov o površinah, ki bodo podlaga za izračun njihovega nadomestila v letu 2013, evidencah, kjer si lahko podatke preverijo, napotki, kako si lahko podatke uskladijo z dejanskim stanjem, navodilom o dokazovanju nezazidljivosti zemljišča ter izrecnim navodilom o načinu evidentiranja in obveščanja o spremembah podatkov o površinah.
Informativni izračun za leto 2013 se v roku 3 mesecev od sprejema začetka veljavnosti tega odloka pisno vroči zavezancem, ki so v letu 2012 prejeli odločbo za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v vrednosti več kot 500 € za objekte z mešano rabo in več kot 1000 € za poslovno rabo. V informativnem izračunu se zavezance nedvoumno obvesti o načinu zajema podatkov o površinah, ki bodo podlaga za izračun njihovega nadomestila v letu 2013, evidencah, kjer si lahko podatke preverijo, ter napotki, kako si lahko podatke uskladijo z dejanskim stanjem, navodilom o dokazovanju nezazidljivosti zemljišča ter izrecnim navodilom o načinu evidentiranja in obveščanja o spremembah podatkov o površinah.«
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-9/2012
Ilirska Bistrica, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost