Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4017. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012, stran 11445.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 17. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/12 z dne 2. 4. 2012) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto |  Rebalans|
|   |                      |    2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |2.245.000,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |1.882.243,32|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |1.767.145,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |1.684.300,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  74.630,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  8.127,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    88,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 115.098,32|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  87.685,62|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   312,70|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  27.100,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   445,88|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   200,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   245,88|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 362.310,80|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 362.310,80|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|    0,00|
|   |iz sredstev proračuna Evr. unije      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |2.243.272,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |1.167.991,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 158.496,51|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  29.748,58|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 930.157,65|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  49.588,46|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 621.798,25|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |  2.581,37|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       | 393.209,86|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  64.237,37|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     | 161.769,65|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 415.480,48|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 415.480,48|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  38.002,07|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |  9.065,28|
|   |fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  28.936,79|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  1.728,00|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |    0,00|
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    0,00|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |    0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje         |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  5.728,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  5.728,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  5.728,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –4.000,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –5.728,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –1.728,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   494,81|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |   494,81|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012 tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2012 ne bo zadolžila.«
3. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 007-0001/2012-23
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.