Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4014. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11443.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 61/07) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki je zaključen z izdelavo končnega poročila na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za opravljanje funkcije, in sicer:
Sejnine, ki se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora – 4 % plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora – 2 % plače župana,
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta – 1 % plače župana.
Za neudeležbo in za manj kot 50 % časovno prisotnost na seji, za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, se sejnine ne izplačujejo.
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član – 4 % plače župana,
– dva člana – 3 % plače župana,
– trije člani – 2 % plače župana,
– več kot trije člani 1 % plače župana.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora predloži občinski upravi poročilo o opravi nadzora. K poročilu predloži sklep nadzornega odbora o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2012-1
Cerkno, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.