Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4013. Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata, stran 11442.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Braslovče o prenehanju funkcije člana občinskega sveta Dragota Turnška, ki je podal odstopno izjavo s funkcije člana OS zaradi opravljanja dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, je Občinska volilna komisija na seji dne 5. 12. 2012
u g o t o v i l a,
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta Občine Braslovče z liste Slovenske demokratske stranke – SDS, v volilni enoti št. 2, ki obsega območja naselij Braslovče, Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, Ervin Anzelc, roj. 20. 7. 1967, stanujoč Braslovče 34, 3314 Braslovče, orodjar, samostojni podjetnik.
Kandidat je dne 3. 12. 2012 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Braslovče.
Št. 040/2012
Braslovče, dne 5. decembra 2012
Predsednik OVK
Občine Braslovče
Mitja Korent l.r.