Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4010. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov, stran 11441.

Na podlagi 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 43/07) se drugi odstavek 8. člena spremeni, tako da se glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Braslovče določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki jo prejema za opravljanje funkcije, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana, nadomeščanje po zakonu)             8,8 %
– udeležbo na redni seji občinskega sveta        4,4 %
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta        3 %
– predsedovanje sejam delovnega telesa občinskega
sveta                          2,5 %
– udeležbo na sejah delovnega telesa katerega član je 1,6 %.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25 % plačila za opravljanje seje. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za posamezno sejo znaša 1,6 % plače župana ki jo prejema za opravljanje funkcije, brez njegovega dodatka na delovno dobo.«
3. člen
11. člen pravilnika se spremeni, tako, da se glasi:
»Predsednik in člani Nadzornega odbora imajo pravico do nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana. Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– za vodenje seje: 4,4 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
– udeležba na seji NO: 3,2 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
– udeležba predsednika ali od njega pooblaščenega člana na seji občinskega sveta: 3,8 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu Nadzornega odbora:
a) za manj zahteven nadzor: 0,6 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
b) za zahteven nadzor: 0,65 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
c) za zelo zahteven nadzor: 0,7 % županove plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.
Nagrade predsednika in članov Nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 7,5 % letne plače župana.«
4. člen
17. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in plačila za opravljanje funkcije se usklajujejo skladno s spremembo zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo bruto znesek plače župana občine za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032/03/2012
Braslovče, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.