Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3985. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013, stran 10996.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 13. in 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 24.170.892|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 12.065.866|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 10.940.081|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček         | 9.533.185|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|703 |Davki na premoženje             |  961.510|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|704 |Domači davki na blago in storitve      |  445.386|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 1.125.785|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|710 |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |  815.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|711 |Takse in pristojbine             |   5.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|712 |Globe in druge denarne kazni         |   11.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev    |   46.600|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki           |  247.598|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  106.100|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |   6.100|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč in       |  100.000|
|   |neopredmetenih dolg. sr.           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |   1.550|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|730 |Prejete donacije iz domačih virov      |   1.550|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 11.789.126|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|740 |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih | 1.679.476|
|   |institucij                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|741 | Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz    | 10.109.650|
|   |sredstev proračuna EU            |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU            |  208.250|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |Prejeta sredstva iz drugih evropskih     |  208.250|
|   |institucij                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 25.903.479|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                | 3.017.196|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim      |  733.311|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |  130.051|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|402 |Izdatki za blago in storitve         | 1.844.833|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|403 |Plačila domačih obresti           |   69.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|409 |Sredstva, izločena v rezerve         |  240.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               | 6.695.839|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|410 |Subvencije                  |  161.220|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|411 |Transferi posameznikom in gospodinjstvom   | 3.126.102|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|412 |Transferi neprofitnim organizacijam in    |  640.244|
|   |ustanovam                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi        | 2.768.273|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 15.869.444|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev      | 15.869.444|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  321.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|431 |Investicijski transf. pravnim in fiz.    |  165.000|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|432 |Investicijski transferi proračunskim     |  156.000|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I – II) | –1.732.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |   19.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil        |   19.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev         |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |   19.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)         |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VII |ZADOLŽEVANJE                 |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|500 |Domače zadolževanje             |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|550 |Odplačila domačega dolga           |  331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  | –2.045.000|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)         |  –331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)   | 1.732.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XII |Stanje sredstev na računih konec preteklega | 2.256.411|
|   |leta                     |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom, ustanovam in drugim brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 400 evrov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: sredstva prejeta iz naslova požarne takse, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, sredstva komunalnega prispevka, sredstva iz naslova koncesij za kmetijska zemljišča in divjad, sredstva pridobljena od najemnin za stanovanja, poslovne prostore ter najemnin od oddaje javne infrastrukture v najem, sredstva pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinske uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne zadeve, javne finance, družbene dejavnosti in gospodarstvo, gospodarske javne službe ter okolje in prostor) in krajevne skupnosti.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča župan, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami posebnega dela proračuna znotraj posamezne krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. Kolikor skupno povečanje oziroma zmanjšanje posamezne proračunske postavke znotraj krajevne skupnosti presega 5.000 EUR o prerazporeditvah na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti odloča župan.
Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena tudi ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte sofinancirane iz skladov EU.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana oziroma občinskega sveta, kadar gre za projekte, za katere mora investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 50.000 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 50.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov iz prejšnjega stavka ne sme presegati 20% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
(2) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem, v načrta pa se vključijo načrtovana pridobivanja in razpolaganja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.
Župan lahko odloči in sklene pravne posle ravnanja s premičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka tega člena.
(3) O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 15.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina v letu 2013 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2013 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2013 ne smejo zadolževati.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2013 ne smejo izdajati poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2013 ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-99/2012
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost