Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3982. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012, stran 10993.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) /ZJF-UPB4/Uradni list RS, št. 11/11 in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 10. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/12 z dne 6. 4. 2012) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |                     |     v EUR|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 1.530.140,92|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.193.591,66|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  902.070,68|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |  855.652,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE            |   37.180,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     |   9.038,68|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|706 |DRUGI DAVKI                |      200|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  291.520,98|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     |   63.937,45|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|712 |DENARNE KAZNI               |      125|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   |   48.743,29|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |  178.715,24|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   46.743,36|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|721 |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|722 |PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER. DOLG.|   46.743,36|
|   |SRED.                   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|731 |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  289.805,90|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. |  164.281,77|
|   |INSTITUCIJ                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |  125.524,13|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 1.560.754,46|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  655.360,93|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |  167.727,38|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST|   27.189,46|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  452.219,09|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |   2.225,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|409 |REZERVE                  |   6.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  417.285,24|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|410 |SUBVENCIJE                |   21.907,57|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |   69.109,21|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |   47.702,17|
|   |USTANOVAM                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       |  278.566,29|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|414 |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  416.882,79|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |  416.882,79|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   71.225,50|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |   64.220,50|
|   |FIZIČNIM OSEBAM              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |   7.005,00|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –30.613,54|
|   |(I.-II.)                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|752 |KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.    |       |
|   |(440+441)                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|440 |DANA POSOJILA               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|442 |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA     |       |
|   |PRIVATIZACIJE               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       |
|   |SPREMEMBE                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE             |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA           |   43.897,32|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   43.897,32|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|550 |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA         |   43.897,32|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |  –74.510,86|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)   |  –43.897,32|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)      |   30.613,54|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  376.956,64|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2012–2015, je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-10/12 OS
Velika Polana, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost