Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3980. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2013, stran 10990.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 18. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v eurih|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto       |  Proračun|
|   |                      | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.151.751|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.697.886|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.282.806|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.967.882|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  151.835|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  163.089|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  415.080|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  238.520|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   4.030|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   6.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  165.530|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   10.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   10.600|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  441.265|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  105.053|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  336.212|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.717.442|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  847.066|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  207.881|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   31.323|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  587.862|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   15.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.184.376|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  206.425|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  774.257|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   47.918|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  155.776|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.630.820|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.630.820|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   55.180|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   37.180|
|   |in fizičnim osebam, ki niso PU       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   18.000|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |  –565.691|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |      |
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   28.299|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   28.299|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   28.299|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –593.990|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –28.299|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  565.691|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |  594.379|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– turistična taksa,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan. Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem proračunu.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave, ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 0 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12 člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2013 zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2013.
Št. 410-0017/2012-40
Šmarjeta, dne 19. decembra 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.