Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3969. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Slovenj Gradec, stran 10973.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 21. redni seji dne 17. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MOSG) na nepremičninah:
– na celotnem območju poselitve, skladno s prostorskimi akti MOSG, in
– na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, skladno s prostorskimi in drugimi akti MOSG.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine. Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja občinskega prostorskega načrta občine štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 (Uradni list SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90, 93/99, 23/00, 89/09 in 72/12) ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99, 23/00, 89/09 in 72/12).
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes. Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene že zagotovljena sredstva oziroma, če jih bo z rebalansom proračuna lahko zagotovila.
3. člen
Območje predkupne pravice je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je meja določena v natančnosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt kot sestavni del strokovnih podlag.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za naslednje namene:
1. izvedbo prostorskega akta;
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, športa in rekreacije, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
4. gradnjo in nakup neprofitnih in profitnih stanovanj;
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena;
6. za potrebe prenove območij;
7. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Ta odlok se ne uporablja v primerih prodaje kmetijskih zemljišč, v primerih prodaje samostojnega dela objekta v etažni lastnini, v primerih prodaje vodnega zemljišča in na priobalnem zemljišču, razen, če gre za zemljišče, ki ima status vodnega javnega dobra lokalnega pomena in ga je občina predhodno pridobila v last.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost