Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3968. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., stran 10972.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 21. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02, in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06 in 39/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2012 sprejel
S K L E P
o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1.
Ugotovi se, da je Mestna občina Koper kot edini družbenik Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. na seji občinskega sveta, dne 28. 1. 2011, s popravkom na seji dne 30. 4. 2012, že sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala, ki sedaj znaša 3.405.810,00 EUR, za znesek 1.350.000,00 EUR, na znesek 4.755.810,00 EUR, kar pa še ni bilo vpisano v sodni register.
2.
Osnovni kapital Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. se poveča še za znesek 700.000,00 EUR, na skupni znesek 5.455.810,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. se izvede efektivno z vplačilom novega osnovnega vložka v znesku 700.000,00 EUR, ki se v celoti vplača v denarju.
Občina zagotovi finančni vložek z vplačilom iz proračuna za leto 2013.
3.
Po vplačilu finančnega vložka in povečanju osnovnega kapitala bo imela Mestna občina Koper kot edini družbenik tri osnovne vložke v Javnem podjetju – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., ki skupaj predstavljajo 100 % poslovni delež, in sicer:
– en osnovni vložek v nominalnem znesku 3.405.810,00 EUR, kar predstavlja 62,4254 % poslovni delež;
– en osnovni vložek v znesku 1.350.000,00 EUR, kar predstavlja 24,7443 % poslovni delež;
– en osnovni vložek v znesku 700.000,00 EUR, kar predstavlja 12,8304 % poslovni delež.
4.
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, se sprejme prečiščeno besedilo ustanovnega akta družbe Javno podjetje – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za leto 2013.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’aumento del capitale sociale Dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
N. 478-651/2010
Capodistria, 21 dicembre 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (B.U. n. 53/02 e G. U. della RS, n. 74/05, 84/06 e 39/12) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’aumento del capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1.
Si constata che il Comune città di Capodistria in quanto socio unico dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l, ha già accolto nella seduta del 28. 1. 2011, e modificato nella seduta del 30. 4. 2012, la delibera sull’aumento del capitale sociale pari a EURO 3.405.810,00, per l’importo di EURO 1.350.000,00, che attualmente è pari a EURO 4.755.810,00, cosa non ancora registrata nel registro delle società.
2.
Il capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. viene aumentato ancora per l’importo di EURO 700.000,00 ed è complessivamente pari a EURO 5.455.810,00.
L’aumento del capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. si realizza mediante l’emissione di un nuovo conferimento sociale pari a EURO 7.00.000,00, interamente versato in denaro.
Il conferimento finanziario viene garantito dal comune mediante i fondi del bilancio di previsione per l’anno 2013.
3.
Col versamento del conferimento finanziario e l’aumento del capitale sociale, il Comune città di Capodistria, in quanto socio unico, possiede tre conferimenti in capitale nell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. costituenti nel complesso il 100 % della quota di capitale sociale, ossia:
– un conferimento in capitale dall’importo nominale pari a EURO 3.405.810,00 che costituisce il 62,4254 % della quota di capatale sociale;
– un conferimento in capitale dall’importo pari a EURO 1.350.000,00 che costituisce il 24,7443 % della quota di capitale sociale;
– un conferimento in capitale dall’importo pari a EURO 7.00.000,00 che costituisce il 12,8304 % della quota di capitale sociale.
4.
Conformemente alle disposizioni della Legge sulle società commerciali, viene accolto il testo unico relativo all’atto di fondazione dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata a decorrere dall’entrata in vigore del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2013.
N. 478-651/2010
Capodistria, 20 dicembre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost