Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3939. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 10936.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11 in 40/12 - ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
- kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
- kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
- kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
+----------------------+--------------------+-------------------+
|Kazalnik       |Organ, pristojen za |Obdobje, ki se   |
|           |pripravo podatkov  |upošteva pri    |
|           |          |izračunu kazalnika |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|1. Kazalniki     |          |          |
|razvitosti občine:  |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|bruto dodana vrednost |Agencija Republike |2009, 2010 in 2011 |
|gospodarskih družb na |Slovenije za    |          |
|zaposlenega      |javnopravne evidence|          |
|           |in storitve     |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|osnova za dohodnino  |Davčna uprava    |2008, 2009 in 2010 |
|na prebivalca občine |Republike Slovenije |2008, 2009 in 2010 |
|           |Statistični urad  |          |
|           |Republike Slovenije |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|število delovnih mest |Statistični urad  |2009, 2010 in 2011 |
|na število delovno  |Republike Slovenije |          |
|aktivnega       |          |          |
|prebivalstva občine  |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|2. Kazalniki     |          |          |
|ogroženosti občine:  |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|indeks staranja    |Statistični urad  |2010, 2011 in 2012 |
|prebivalstva občine  |Republike Slovenije |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|stopnja registrirane |Statistični urad  |2009, 2010 in 2011 |
|brezposelnosti na   |Republike Slovenije |          |
|območju občine    |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|stopnja delovne    |Statistični urad  |2009, 2010 in 2011 |
|aktivnosti na območju |Republike Slovenije |          |
|občine        |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|3. Kazalniki     |          |          |
|razvojnih možnosti  |          |          |
|občine:        |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|oskrbljenost z    |Statistični urad  |2011        |
|dobrinami in     |Republike Slovenije |          |
|storitvami javnih   |          |          |
|komunalnih služb   |          |          |
|(delež prebivalcev,  |          |          |
|ki imajo priključek  |          |          |
|na javno       |          |          |
|kanalizacijo)     |          |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|opremljenost s    |Ministrstvo za   |stanje 19. 10.   |
|kulturno       |izobraževanje,   |2012 (kulturni   |
|infrastrukturo    |znanost, kulturo in |spomeniki)     |
|(kulturni spomeniki  |šport        |2011 (javna    |
|in objekti javne   |          |kulturna      |
|kulturne       |Statistični urad  |infrastruktura)  |
|infrastrukture)    |Republike Slovenije |2011        |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|delež območij Natura |Ministrstvo za   |2007        |
|2000 v občini     |kmetijstvo in okolje|          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
|poseljenost občine  |Statistični urad  |2010, 2011 in 2012 |
|           |Republike Slovenije |          |
+----------------------+--------------------+-------------------+
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
              (dejanska vrednost kazalnika za
               občino - minimalna vrednost
   standardizirana         kazalnika)
vrednost kazalnika za = ------------------------------------
     občino      (maksimalna vrednost kazalnika -
               minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
              vsota standardiziranih vrednosti
               kazalnikov v občini/število
                   kazalnikov
    koeficient =   ------------------------------------
  razvitosti občine   vsota standardiziranih vrednosti
               kazalnikov v državi/število
                   kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2013 in 2014.
6. člen
(koeficient razvitosti nove občine)
Koeficient razvitosti nove občine, za katero podatki o kazalnikih iz 2. člena te uredbe ne obstajajo, se določi v enaki višini, kot je določen za prejšnjo občino.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11).
8. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-75/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina