Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3937. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, stran 10916.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) in na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 120/06 - odl. US 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 - ZPNačrt in 57/12 - ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 - ZPNačrt in 57/12 - ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v septembru 2012 pod številko naloge J-05/10 izdelal Acer Novo mesto, d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na Mestni občini Novo mesto ter občinah Semič in Metlika.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12).
(4) Oznake, navedene v 10., 11., 12., 17., 18. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, ki so povezane z novogradnjo državne ceste od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, ki jo sestavljajo:
- hitra cesta od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta), ki se načrtuje kot 3. razvojna os za povezavo med avtocesto Ljubljana-Obrežje in Belo krajino,
- povezovalna zahodna obvozna cesta Novega mesta (v nadaljnjem besedilu: zahodna obvoznica), ki se načrtuje kot obvoznica, s katero se povežejo državne ceste in s tem zagotovi prometna razbremenitev središča Novega mesta,
- povezovalna cesta Šentjoška cesta (v nadaljnjem besedilu: Šentjoška cesta),
- povezovalna cesta Maline-Jugorje,
- zasutja z izkopanim zemeljskim materialom in
- ureditve, ki so povezane s prestavitvijo ali zaščito objektov, omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) območje hitre ceste, vključno z zasutji z izkopanim zemeljskim materialom ob trasi:
- k. o. 1455 Bršljin: 798/2, 833/2, 835, 836/2, 839, 840, 843/2, 845/4, 848/4, 851/2, 854/1, 854/3, 856/5, 856/7, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/17, 856/18, 862/7, 862/8, 862/9, 862/12, 862/13, 863/3, 863/4, 905/3, 905/5, 905/10, 905/11, 905/12, 905/13, 905/15, 906/9, 906/10, 906/11, 906/12, 906/14, 906/15, 906/16, 906/19, 906/20, 906/21, 906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/30, 906/40, 906/41, 906/42, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 908/6, 908/7, 908/8, 908/9, 908/10, 908/11, 908/13, 908/15, 908/16, 908/17, 908/18, 910/2, 910/3, 910/4, 914/8, 914/9, 917/4, 917/8, 919/4, 920/2, 920/3, 920/11, 920/15, 920/18, 920/19, 924/3, 924/7, 924/9, 924/10, 927/2, 927/9, 927/10, 927/11, 927/13, 927/14, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21, 927/22, 927/23, 927/24, 927/25, 927/26, 928/1, 928/3, 928/7, 928/8, 931, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 936/1, 936/2, 936/3, 946/29, 946/31, 965/10, 966/1, 966/3, 968/14, 969/2, 970/2, 970/3, 970/7, 970/16, 970/27, 970/29, 970/30, 970/31, 970/32, 970/33, 972/1, 972/7, 972/8, 972/14, 972/15, 972/16, 973/1, 973/2, 973/7, 986/16, 986/18, 986/28, 986/29, 986/30, 1110/2, 1111, 1112, 1113/2, 1114, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1118/8, 1121/10, 1121/11, 1122/8, 1125/1, 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1128/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1150/1, 1289/3;
- k. o. 1457 Ždinja vas: 2041/2, 2041/4, 2044/2, 2048/1, 2048/4, 2049, 2050/1, 2050/2, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2051/6, 2052/1, 2052/3, 2052/4, 2053, 2063/1, 2063/3, 2063/4, 2065/1, 2065/2, 2069, 2077/1, 2077/3, 2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/1, 2079/2, 2079/3, 2079/4, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2081/2, 2081/4, 2083/2, 2083/4, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2084/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/4, 2087/1, 2087/2, 2087/3, 2087/4, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2089/2, 2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2089/10, 2089/11, 2089/13, 2089/14, 2089/15, 2089/17, 2090/4, 2092/13, 2092/14, 2092/16, 2104, 2105/2, 2107/2, 2113/2, 2115, 2116, 2119/2, 2120/2, 2469/8, 2469/9, 2469/10, 2492/2, 2493/2, 2493/3, 2493/4, 2518/4, 2541/2, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2549, 2550/4, 2550/6, 2551/3, 2552/3;
- k. o. 1481 Smolenja vas: 605, 608, 609, 745/1, 747/2, 747/3, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754/1, 780, 781, 783, 784/2, 784/3, 784/4, 784/5, 784/6, 784/7, 786, 787/1, 787/2, 788, 789/1, 811, 822, 825, 826, 829, 830, 833, 834, 835/1, 835/2, 836, 837, 838, 842, 844/1, 844/2, 845, 846, 863/2, 864/2, 867, 869, 870, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 881, 882, 883, 887, 888, 889/2, 1854, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1897, 1898/1, 1898/2, 1899/1, 1899/2, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905/1, 1906/1, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1945, 1946, 1948, 1949/1, 1949/2, 1988/6, 1992/2, 1992/6, 1992/7, 1992/13, 1993/2, 1993/6, 1993/7, 1993/8, 1993/9, 1993/10, 1994, 1995, 1996, 1997/1, 1997/2, 2000/1, 2000/2, 2001/2, 2001/3, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/4, 2006/5, 2006/6, 2006/7, 2007/1, 2007/2, 2009, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2, 2011/8, 2027/3, 2027/4, 2176/1, 2184/1, 2185/7, 2185/12, 2186, 2189/2, 2190/6, 2196/4, 2197;
- k. o. 1482 Ragovo: 232/1, 232/5, 232/6, 252/5, 252/8, 252/9, 252/11, 252/18, 252/19, 286/6, 286/40, 286/41, 287, 288,1231/1, 1235/2, 1260/10;
- k. o. 1485 Gotna vas: 284, 287, 288/1, 288/2, 289, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 309/3, 309/5, 311/1, 311/2, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/7, 315/10, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 321, 322, 325, 326, 329, 330/1, 330/2, 333, 334/1, 334/2, 335, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/10, 341/16, 341/17, 342/2, 342/3, 342/6, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/13, 343/14, 343/15, 344, 345, 361, 395/1, 396, 550/9, 550/13, 552/1, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 552/11, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 565/1, 565/2, 565/2, 570/1, 570/2,1172, 1178, 1180/1, 1181, 1182, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1196, 1221/3, 1222/1;
- k. o. 1486 Stopiče: *120, 1714, 1715, 1721, 1722, 1922, 1923/2, 1924/2, 1925/2, 1925/3, 1925/9, 1925/10, 1925/11, 1925/13, 1925/14, 1925/15, 1925/16, 1925/17, 1925/22, 1925/23, 1925/24, 1925/25, 1925/26, 1925/27, 1925/28, 1925/32, 1925/33, 1925/34, 1925/35, 1925/36, 1925/37, 1925/38, 1925/40, 1925/41, 1925/42, 1925/45, 1925/46, 1925/47, 1925/48, 1925/49, 1925/51, 1925/56, 1925/57, 1925/58, 1925/73, 1925/76, 1925/77, 1925/78, 1925/79, 1925/81, 1925/84, 1925/85, 1925/86, 1925/87, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9, 1927/10, 1927/11, 1927/12, 1927/13, 1927/14, 1927/15, 1927/16, 1927/17, 1927/18, 1929/1, 1929/2, 1930/1, 1930/3, 1931, 1935/1, 1937, 1939, 1941, 1959, 1960/2, 1962, 1970, 1971/1, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 2005/1, 2005/2, 2006, 2086/1, 2086/2, 2089/2, 2091/4, 2114, 2115/1, 2115/3, 2117, 2119/1, 2120/1, 2120/5, 2123, 2124/1, 2127/1, 2128, 2129/7, 2132/1, 2132/2, 2133, 2134, 2135, 2136, 2142, 2143, 2148/1, 2149, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2162, 2163, 2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2170, 2171/1, 2171/2, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192/1, 2192/2, 2193, 2194, 2195, 2196/1, 2196/2, 2198/1, 2198/2, 2199, 2200, 2201, 2203, 2204, 2205, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2224/1, 2225/8, 2225/9, 2225/13, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2335, 2341;
- k. o. 1490 Težka Voda: 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 120/1, 120/2, 120/3, 122, 123, 138, 266/2, 266/3, 267, 268, 269, 276, 277, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/16, 278/17, 278/25, 278/28, 278/29, 278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 278/36, 278/37, 278/38, 278/39, 278/40, 278/41, 278/42, 278/43, 278/44, 278/45, 278/46, 278/47, 278/48, 278/49, 278/50, 278/51, 278/52, 278/53, 278/54, 278/55, 278/56, 278/57, 278/58, 278/59, 278/60, 278/61, 278/62, 278/63, 278/64, 278/66, 278/67, 278/68, 278/69, 278/70, 278/71, 278/75, 278/76, 278/77, 278/78, 278/79, 278/80, 278/81, 278/82, 278/83, 278/85, 278/109, 278/111, 278/112, 278/113, 278/114, 278/115, 278/117, 278/118, 278/119, 278/120, 278/121, 278/122, 278/123, 278/124, 278/125, 278/126, 278/127, 278/128, 278/139, 278/140, 278/141, 278/145, 278/146, 278/147, 278/149, 278/151, 278/152, 278/153, 278/156, 278/157, 278/175, 278/176, 278/178, 278/179, 281, 284, 285, 286/1, 288/1, 288/3, 289, 294, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 325/2, 325/3, 325/4, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 437, 440, 455/1, 455/2, 457, 488, 489, 498/3, 498/4, 502/1, 502/2, 502/3, 503, 504, 514/2, 514/3, 514/4, 515/1, 520/1, 523/2, 525, 531, 535, 536, 538/1, 538/2, 538/3, 546, 548, 550, 551, 560, 561, 564/1, 564/2, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 604, 605, 608, 609/1, 610, 611, 614, 616, 617, 630, 631, 1394/3, 1394/6, 1421;
- k. o. 1491 Lakovnice: 1730/1, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114/2, 2115/3, 2115/7, 2115/8;
- k. o. 1492 Stranska vas: 610, 612, 613, 614, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 631, 633, 634, 635, 659, 661, 665, 667, 669, 670/1, 670/2, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 739, 740, 742/1, 742/2, 743/2, 745/1, 746/1, 759/2, 762/1, 762/2, 763, 764, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 1774, 1777/1, 1778;
- k. o. 1501 Vinja vas: 37, *39/3, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5, 42/1, 42/3, 43/2, 43/3, 44/2, 46, *162, *194, *195, 271/1, 271/2, 334, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 380, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 421, 422, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439/1, 440, 441, 442, 443, 513, 514/1, 517/3, 520, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 607/1, 607/2, 608, 611/1, 611/3, 611/4, 612/3, 612/4, 613, 614/1, 614/2, 615, 616/2, 617/1, 617/2, 618, 655/2, 657, 659/2, 659/3, 659/4, 660/1, 660/2, 661/2, 661/3, 661/4, 718, 726, 727, 730/1, 730/2, 731, 732, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 767, 772/2, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781/1, 781/2, 915/1, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 929, 1125/3, 1126, 1128, 1140/1, 1141, 1145, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151/1, 1159, 1160, 1162, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1183, 1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1230, 1231, 1232, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1248, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1261, 1262, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266/1, 1266/2, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1278/4, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1300, 1301, 1302/1, 1302/2, 1306, 1307/1, 1307/2, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1735, 1736, 1737, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1800, 1802, 1803, 1805, 1808, 1809, 1810, 1818, 1820, 1822, 1823, 1824, 1825, 3885/14, 3885/15, 3885/16, 3885/17, 3885/18, 3885/19, 3885/20, 3901/6, 3905, 3906/3, 3912/1, 3912/2, 3912/3, 3916/1, 3917/2, 3919/1, 3919/2, 3923/3, 3924, 3925/3, 3930, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938/1, 3938/2, 4002;
- k. o. 1502 Dole: 1156/4, 1157/1, 1157/10, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/46, 1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 2689, 2691, 2692, 2693, 2702, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2737, 2738, 2751, 2752, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/1, 2902/2, 2922/1, 2922/2;
- k. o. 1523 Štrekljevec: 3139/1, 3139/2, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3224, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3240, 3241, 3242/1, 3242/2, 3242/3, 3242/4, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3258, 3259, 3260, 3261, 3272, 3273, 3276/2, 3276/3, 3290, 3293/1, 3293/2, 3294, 3296, 3298, 3299, 3301/1, 3301/2, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3339, 3342/3, 3343, 3344, 3349, 3367, 3368, 3370, 3371, 3376, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3389, 3400, 3405, 3406, 3407/1, 3408, 3410, 3411, 3415/1, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3424, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3469/1, 3469/2, 5469/8, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5535, 5536/1, 5537, 5539, 5547/1, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3, 5549;
b) območje zahodne obvoznice, vključno z zasutjem z izkopanim zemeljskim materialom ob trasi:
- k. o. 1447 Gorenja Straža: 1901/1, 1901/2, 1902/1, 1902/2, 1904/2, 1905, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1910, 1912/2, 1913/1, 2059, 2064/1, 2066/1, 2066/2, 2069, 2072/1, 2072/3, 2077/1, 2078/1, 2082/1, 2083/1, 2086/2, 2087/4, 2090/2, 2223/3, 2231, 2233/3, 2250, 2252/4;
- k. o. 1448 Prečna: 70/1, 72/8, 72/9, 73/4, 74/4, 145/1, 145/2, 146/1, 146/3, 152, 424/11, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 424/16, 424/18, 425/1, 425/2, 425/10, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/10, 426/11, 426/13, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, 426/21, 426/22, 426/23, 426/24, 426/25, 426/26, 426/28, 426/29, 426/30, 426/31, 426/32, 426/33, 428/29, 428/32, 428/33, 428/50, 428/51, 428/52, 428/53, 428/54, 428/55, 428/56, 428/57, 428/58, 428/59, 428/60, 428/61, 428/62, 428/63, 428/64, 428/65, 428/66, 428/84, 428/90, 428/91, 428/92, 428/93, 428/98, 428/99, 429/64, 429/65, 429/65, 429/66, 429/107, 3054/18, 3054/19, 3054/20, 3083/2, 3084, 3085, 3086, 3104, 3105/2, 3105/3, 3105/4, 3105/5, 3105/8, 3105/9, 3160/1, 3160/2, 3160/3, 3160/4, 3160/5, 3160/6, 3160/7, 3160/8, 3160/9, 3160/10, 3160/11, 3160/12, 3160/13, 3160/14, 3160/15, 3160/16, 3160/17;
- k. o. 1453 Zagorica: 184/4, 188, 189/1, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/3, 196/4, 196/6, 197/1, 197/2, 198, 201, 202/2, 203/2, 204, 205/2, 205/3, 205/4, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 209/10, 209/11, 210/2, 210/3, 210/4, 215/1, 217/1, 217/3, 217/4, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 221/1, 221/2, 224/1, 224/2, 226, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 229/3, 229/4, 230/1, 230/3, 230/4, 230/5, 232, 233, 234/1, 234/2, 234/4, 234/5, 235/1, 235/3, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236, 237, 238/1, 239/3, 239/4, 240/1, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 242/10, 242/12, 242/14, 242/3, 242/7, 242/8, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/3, 245/4, 246/1, 246/3, 246/4, 246/5, 247/2, 248, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 256/1, 256/2, 258/2, 258/3, 258/4, 260/2, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 261/3, 261/4, 261/5, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 271/2, 271/3, 271/4, 272/3, 272/4, 272/5, 273/1, 273/6, 284/2, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 287/2, 287/4, 289/2, 290/11, 290/3, 290/6, 290/9, 2198/4, 2198/6, 2199/6, 2199/9, 2199/11, 2199/12, 2200, 2201/2, 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2202/3, 2202/4, 2202/5, 2202/6, 2223/6, 2224/5, 2224/6, 2224/8;
- k. o. 1454 Daljni Vrh: 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 8/1, 11, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/3, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 38/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 53/3, 53/4, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/3, 62/4, 62/5, 63/1, 63/2, 65, 66, 67, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 69/3, 70, 71/1, 71/2, 72, 109, 110, 111/1, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 165, 166, 167/1, 167/2, 168, 169, 170, 171, 172, 175/1, 178, 179, 186, 221, 222/5, 222/8, 222/9, 222/10, 223/1, 223/2, 225/1, 226/1, 226/2, 228/1, 228/2, 231, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 295/2, 296, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 299, 300, 301, 302, 304/1, 305, 306, 348, 349, 350, 351, 354/1, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 374, 375, 376, 378, 379, 401, 402, 467, 468, 469, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 487, 490, 493, 495, 498/2, 498/3, 500/1, 500/2, 500/3, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 504, 505, 508, 509, 511, 512, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 514/4, 518/1, 518/2, 518/3, 519/3, 519/4, 522/2, 522/3, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 542/1, 542/2, 545/1, 555/4, 555/7, 558/1, 558/2, 586/4, 586/10, 586/11, 588/3, 588/4, 588/5, 589/6, 589/7, 590/2, 590/4, 590/5, 590/6, 591/1, 591/2, 592, 599, 689, 690/2, 690/3, 1082, 1083, 1085, 1086/9, 1087/2, 1092/2, 1092/26, 1093/2, 1098, 1099, 1100, 1102/2, 1103, 1104, 1105, 1135/7, 1135/8, 1135/9, 1135/10, 1135/11, 1136, 1137/1, 1138, 1139, 1140/2, 1141/3, 1141/4, 1142, 1143/1, 1143/2, 1145, 1939, 1940, 1942, 1943/2, 1944/1, 1945/2, 1948, 1949/2, 1950/1, 1959/2, 1969/1, 1969/2, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977/1, 1977/2, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 2012, 2022, 2023, 2024/1, 2025, 2033, 2035/1, 2035/2, 2036, 2037, 2038, 2039, 2050/1, 2050/2, 2441, 2442, 2443/9, 2444, 2445/1, 2460/1, 2470/1, 2470/2, 2475, 2476/1, 2476/2, 2476/4, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496/1, 2496/2, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2552, 2604, 2605, 2628/7, 2642, 2649, 2650, 2651, 2653, 2656, 2657/1, 2657/2, 2664/1, 2664/3, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2670/6;
- k. o. 1455 Bršljin: 278/4, 278/28, 278/29, 278/31, 278/32, 278/33, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 408/1, 409/1, 409/2, 409/3, 410/4, 418/1, 418/4, 419, 421/4, 421/5, 421/8, 421/9, 421/10, 421/11, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 423/1, 423/3, 423/5, 423/8, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 430/2, 430/3, 433/33, 433/34, 433/35, 433/36, 433/37, 433/38, 1018/2, 1024/1, 1025/1, 1029/3, 1029/4, 1033/7, 1033/8, 1033/9, 1034, 1036/6, 1037/1, 1037/2, 1039, 1044/1, 1149, 1162/1;
- k. o. 1457 Ždinja vas: 839/4, 839/5, 844/1, 844/3, 844/5, 844/6, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2517, 2518/3, 2528, 2533/1, 2533/2, 2537, 2538, 2539;
- k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu: 552/7, 552/8, 552/9, 552/10, 552/11, 552/12, 552/13, 552/14, 552/15, 552/16, 552/17, 552/18, 552/19, 552/20, 552/21, 552/22, 552/23, 552/24, 552/25, 552/26, 552/30, 552/37, 552/39, 552/42, 552/43, 552/50, 555, 557/1, 557/2, 557/3, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 565/9, 565/11, 565/12, 565/13, 565/14, 565/15, 565/16, 565/17, 569/3, 569/4, 585, 588, 591, 592, 593, 605, 606, 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, 613, 614, 615, 617, 621, 622, 623, 626, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 632, 633, 636, 700, 702, 703, 704/1, 704/2, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 738/6, 738/7, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 743/3, 743/4, 744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 746/3, 748/1, 748/2, 749/2, 749/3, 749/4, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 755/1, 755/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 761/5, 761/6, 764/3, 764/4, 764/7, 764/8, 767/3, 767/4, 772/3, 772/4, 774/7, 774/8, 928, 929/1, 929/2, 930, 931, 932, 936/1, 938/2, 938/3, 1312, 1315, 1316/1, 1318, 1319, 1320, 1323/1, 1323/2, 1324, 1325, 1326, 1328/6, 1328/10, 1328/16, 1328/17, 1342/1, 1345/3, 1355, 1356, 1358, 1360, 1361;
- k. o. 1485 Gotna vas: 558/4, 558/6, 558/7, 562/1, 562/2, 562/3, 563/2, 579/2, 579/4, 579/5, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 580/1, 580/2, 582/4, 582/5, 596, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 599/3, 599/4, 600/1, 600/2, 601/1, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 614, 616, 617, 618, 745/2, 747/6, 752/1, 755/2, 763/2, 766/2, 773, 774/3, 778/5, 778/6, 780, 787, 788/2, 791/2, 792, 801, 806, 807, 812, 813, 818, 819, 824, 825, 828, 829, 832/2, 834, 839, 845/15, 1002/2, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/5, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011, 1015/6, 1015/9, 1015/12, 1015/14, 1015/15, 1015/16, 1020/26, 1027, 1035/3, 1035/4, 1038/8, 1038/9, 1041/1, 1041/2, 1042/5, 1042/6, 1042/7, 1050/2, 1050/4, 1050/5, 1050/6, 1142/1, 1142/5, 1142/7, 1143/2, 1146/2, 1147/1, 1148/1, 1148/2, 1156/1, 1159, 1161/1, 1161/3, 1229, 1233/5, 1233/8, 1233/10;
- k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1099/2, 1099/3, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1112/3, 1155/1, 1155/3, 1155/4, 1156/1, 1156/3, 1156/7, 1157/1, 1157/2, 1157/5, 1157/11, 1157/12, 1157/13, 1160/1, 1160/2, 1161/2, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1166/2, 1183, 1465/5, 1465/6, 1470/3, 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1471/3, 1471/4, 1471/5, 1471/6, 1477/3, 1477/12, 1477/13, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2067/5, 2068/1, 2068/2, 2070/5, 2070/6, 2084/3, 2084/4, 2086/4, 2086/6, 2086/7, 2086/8, 2086/12, 2109/1, 2110/1, 2110/5;
c) območje Šentjoške ceste:
- k. o. 1482 Ragovo: 377, 380, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/2, 387, 389, 391/2, 391/2, 391/3, 391/4, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 403, 407, 408, 414, 415, 416, 426, 427/1, 428, 430, 1350/4, 1350/6, 1350/7, 1354/2, 1355/2, 1356/1, 1356/2;
- k. o. 1483 Kandija: 1305/9, 1305/17, 1305/18, 1305/27, 1312/2, 1400/3, 1400/4;
- k. o. 1485 Gotna vas: 142/3, 176, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 285, 287, 288/1, 289, 291/2, 291/3, 291/4, 293/1, 293/2, 296, 297/1, 297/2, 300, 301, 1196, 1198/3;
d) območje povezovalne ceste Maline-Jugorje, vključno z zasutji z izkopanim zemeljskim materialom:
- k. o. 1502 Dole: *60, *61, *87, 1206/3, 1206/4, 1220, 1221/2, 1433/1, 1433/2, 1450, 1451, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1487, 1489, 1491/1, 1492/2, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1502/1,1502/2, 1502/3, 1502/7, 1502/8,1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1504, 1529, 1530, 1532/2, 1533, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1534/10, 1534/11, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1537, 1553, 1556, 1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569, 1570, 1572/1, 1572/2, 1592, 1613, 1616/1, 1617, 1887, 1890, 1912, 2332, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2626, 2627, 2628, 2629/1, 2629/2, 2630/1, 2630/2, 2633, 2634, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2897, 2899, 2900, 2901/1, 2925, 2926, 2927, 2934, 2935, 2937, 2945/1, 2967, 2987/1, 2987/3;
- k. o. 1523 Štrekljevec: 3265/1, 3265/2, 3266/2, 3266/3, 3266/4, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271, 3281, 3282, 3283/1, 3283/2, 3286, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1, 3314/3, 3314/4, 3315, 3378/1, 3378/2, 3379/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3418/1, 3418/2, 5469/17, 5469/19, 5469/20, 5469/21, 5469/22, 5469/23, 5538/1, 5538/2.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami po katastrskih občinah:
a) elektroenergetski visokonapetostni vodi:
- k. o. 1453 Zagorica: 274/12, 273/4, 273/5 in 242/9;
- k. o. 1454 Daljni Vrh: 2578, 2579/2, 2580/2, 7/2, 2510, 2052, 2051, 2032, 1944/3, 1097/2, 1096/2, 1095/2, 1094/2 in 1093/2;
- k. o. 1485 Gotna vas: 1007/1, 1007/3 in 1003/1;
- k. o. 1486 Stopiče: 1945;
- k. o. 1501 Vinja vas: 269/1, 1753, 1752 in 1814;
- k. o. 1523 Štrekljevec: 3395 in 3399;
b) elektroenergetski srednjenapetostni vodi:
- k. o. 1448 Prečna: 424/9 in 75/2;
- k. o. 1454 Daljni Vrh: 2054/2, 2640, 2051, 2047 in 2046;
- k. o. 1455 Bršljin: 1121/7, 967/3, 1120/1, 943/74, 939/9 in 939/8;
- k. o. 1481 Smolenja vas: 777, 812 in 813;
- k. o. 1482 Ragovo: 390 in 417;
- k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu: 552/36 in 552/31;
- k. o. 1485 Gotna vas: 1128/3, 1222/2, 1128/2, 550/24, 550/14, 550/22 in 549/1;
- k. o. 1486 Stopiče: 2116, 1942, 1943 in 1944;
- k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1476/2;
- k. o. 1501 Vinja vas: 447, 449, 325, 328, 1753, 1749, 1748, 1760,1747;
- k. o. 1523 Štrekljevec: 3291 in 3138;
c) elektroenergetski nizkonapetostni vodi za napajanje cestne razsvetljave:
- k. o. 1447 Gorenja Straža: 2095/11, 2095/10 in 2095/15;
- k. o. 1453 Zagorica: 289/1;
- k. o. 1454 Daljni Vrh: 2445/4, 2445/3 in 1958/1;
- k. o. 1455 Bršljin: 1024/4;
- k. o. 1483 Kandija: 1400/4;
- k. o. 1485 Gotna vas: 558/8, 558/3, 558/1 in 559/2;
- k. o. 1493 Veliki Podljuben: 1477/11, 2086/10, 1466/4, 1477/9, 1477/10, 1477/5, 1477/7, in 1479/2;
- k. o. 1523 Štrekljevec: 3399, 3398, 3396, 3394, 3392, 3397, 5541, 3370, 3360 in 3111;
d) elektroenergetski nizkonapetostni priključek vodohrana:
- k. o. 1502 Dole: 2840, 2839, 2838, 2890, 2742, 2795, 2817/2, 2812, 2813, 2814, 2809 in 2985;
e) elektroenergetski nizkonapetostni priključek hidropostaje:
- k. o. 1490 Težka Voda: 278/2 in 278/169;
f) klic v sili:
- k. o. 1455 Bršljin: 795/2, 1100/2, 794/2, 1287/2, 1286/3, 1285/3, 1284/3, 1283/3, 1282/3, 1281/3, 1280/3, 1279/3, 1278/2, 1277/2, 1276/3, 1275/3, 1274/3, 1272/2, 1271/2, 1270/3, 1269/3, 1268/3, 1267/3, 1266/2 in 1263/2;
g) vodovod - napajanje počivališč:
- k. o. 1490 Težka Voda: 511, 447, 259/10 in 259/14;
h) vodovod - napajanje vodohrana:
- k.o. 1502 Dole: 2840, 2839, 2838, 2890, 2742, 2795, 2812, 2813, 2814, 2809, 2808 in 2985;
i) vodohran:
- k. o. 1502 Dole: 2840 in 2841;
j) komunalna kanalizacija:
- k. o. 1455 Bršljin: 971/9, 971/2, 965/7 in 965/9;
k) padavinska kanalizacija:
- k. o. 1486 Stopiče: 2087/3 in 2342/1.
(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi območje nad predorom Gorjanci, ki obsega zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami po katastrskih občinah:
- k. o. 1501 Vinja vas: 3885/20, 3885/19, 3885/18, 3885/17, 3885/16, 3885/15, 3885/14, 3885/13, 3885/12, 3885/11, 3885/45, 3885/46, 3385/48, 3885/8, 3885/7, 3884/105, 3884/104, 3884/103, 3884/124, 3884/101, 3884/100, 3884/99, 3884/98, 3884/166, 3884/151, 3884/150, 3884/182, 3884/160, 3884/187, 3884/190, 3884/182, 3884/187, 3884/193, 3884/161, 3884/188, 3884/162, 3884/189, 3884/163, 3884/169, 3884/171, 3884/180, 3884/183, 3884/191, 3884/192, 3884/106, 3884/164, 3884/165, 3884/83, 3884/82, 3884/129, 3884/132, 3884/131, 3884/149, 3884/178, 3884/177, 3939;
- k. o. 1502 Dole: 2689, 2691, 2692, 2693, 2702, 2704, 2705, 2707,2708, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2744, 2745, 2746, 2747, 2749, 2751, 2752, 2794, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2879, 2882, 2883, 2889, 2890, 2891.
(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel).
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(poteki tras)
(1) Trasa hitre ceste se na severu začne na območju sedanjega avtocestnega priključka Novo mesto vzhod na avtocesti A2 Ljubljana-Obrežje. Nato prečka reko Krko in potok Šajser, v nadaljevanju pa poteka med naseljema Žabja vas in Velika Cikava, kjer je predviden priključek Cikava. V nadaljevanju poteka po zahodni strani poslovno-industrijske cone Cikava do priključka Osredek ter nato skozi gozd Gotenski boršt in po dolini potoka Težka voda. Na območju Pogancev je predviden razcep in prek njega navezava na glavno cesto G2-105. Od Pogancev naprej se trasa hitre ceste usmeri proti jugu in poteka po zahodni strani naselja Dolnja Težka Voda in vzhodno od Koroške vasi, nato pa se nadaljuje vzporedno z obstoječo glavno cesto G2-105. Jugovzhodno od Vinje vasi trasa poteka v pokritem vkopu do priključka Gorjanci in se naveže na glavno cesto G2-105 ter se v nadaljevanju usmeri v predor dolžine 2,300 km pod vrhom Gorjancev. Iz predora pride trasa hitre ceste vzhodno od vasi Maline, kjer spet poteka v pokritem vkopu, naprej proti jugu pa sta predvidena priključek Maline in ureditev povezovalne ceste od Malin do križišča z glavno cesto G2-105/0256 južno od naselja Jugorje v neposredni bližini obstoječega priključka regionalne ceste.
(2) Trasa zahodne obvoznice poteka po zahodni in južni strani Novega mesta od obstoječega avtocestnega priključka Novo mesto zahod, od koder se nadaljuje zahodno od Dolenjih Kamenc in Potočne vasi, v Bučni vasi prečka dolino Bršljinskega potoka, železniško progo Ljubljana-Novo mesto in regionalno cesto R3-651/1198 Trebnje-Novo mesto ter se zahodno od tovarne Adria priključi trasi visokonapetostnega daljnovoda, ob kateri poteka do reke Krke. Vzhodno od pokopališča Srebrniče prečka regionalno cesto R2-419/1203 Soteska-Straža-Novo mesto-Žabja vas ter poteka proti Šmihelu in Regrči vasi. V bližini Regrških košenic prečka visokonapetostni daljnovod in železniško progo Novo mesto-Metlika. Trasa zahodne obvoznice se konča z viaduktom čez dolino potoka Petelinec in se v Pogancih priključi na traso hitre ceste.
(3) Trasa Šentjoške ceste povezuje priključek Osredek in obstoječo glavno cesto G2-105/0256 NM (Revoz)-Metlika (Belokranjsko cesto). Vzhodno od priključka na hitro cesto se trasa skozi podvoz nadaljuje proti krožnemu križišču, po katerem bo urejena navezava na hitro cesto v smeri proti Novemu mestu in do predvidene poslovno-industrijske cone Cikava.
(4) Trasa povezovalne ceste Maline-Jugorje se začne z navezavo na priključek Maline. V nadaljevanju poteka po obstoječi regionalni cesti R2-421/2507 Ručetna vas-Štrekljevec-Jugorje do km 1,200, nato pa po predvideni novi trasi južno od naselja Luža. Povezovalna cesta Maline-Jugorje se konča na glavni cesti G2-105/0256 južno od naselja Jugorje v neposredni bližini obstoječega priključka regionalne ceste.
6. člen
(tehnične značilnosti hitre ceste)
(1) Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 18 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je upoštevana projektna hitrost 100 km/h.
7. člen
(tehnične značilnosti zahodne obvoznice)
(1) Zahodna obvoznica je dvopasovnica z izvennivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 13 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je upoštevana projektna hitrost 100 km/h.
(3) Rešitve na območju Tovarne Adria Mobil in na območju vrtnarije v Regrči vasi se odmaknejo od obstoječih objektov in uredijo tako, da bodo posegi vanje čim manjši.
8. člen
(tehnične značilnosti povezovalne ceste Šentjoška cesta)
(1) Šentjoška cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči, izvede se v dolžini približno 1 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je upoštevana projektna hitrost 50 km/h.
(3) Do zgraditve novega uvoza na območje Revoza v osi Šentjoške ceste se uporablja obstoječi uvoz z Belokranjske ceste.
9. člen
(tehnične značilnosti povezovalne ceste Maline-Jugorje)
(1) Povezovalna cesta Maline-Jugorje je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 3 km.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih je upoštevana projektna hitrost 60 km/h.
10. člen
(priključki in križišča)
(1) Na trasi hitre ceste so predvideni naslednji izvennivojski priključki:
- priključek 2-1 Novo mesto vzhod,
- priključek 2-2 Mačkovec,
- priključek 2-3 Cikava,
- priključek 2-4 Osredek,
- razcep 2-5 Poganci,
- priključek 2-6 Gorjanci in
- priključek 2-6a Maline.
(2) Na trasi zahodne obvoznice so predvideni naslednji izvennivojski priključki:
- priključek Z2-1 Novo mesto zahod,
- priključek Z2-2 Novo mesto Kamence,
- priključek Z2-3 Novo mesto Brezje,
- priključek Z2-4 Novo mesto Podbreznik,
- priključek Z2-5 Novo mesto Brod in
- priključek Z2-6 Novo mesto Regrške košenice.
(3) Dvopasovna zahodna obvoznica se preko Ljubljanske ceste priključi na avtocesto.
(4) Na trasi Šentjoške ceste in povezovalne ceste Maline-Jugorje so predvidena nivojska križišča kategoriziranih in nekategoriziranih cest.
(5) Podatki o priključkih in križiščih so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
11. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter avtobusna postajališča)
(1) Zaradi gradnje hitre ceste, zahodne obvoznice, Šentjoške ceste in povezovalne ceste Maline-Jugorje se izvedejo deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Podatki o teh deviacijah so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(2) Deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-7, 1-9, 1-9a, Z1-14, Z1-14a, 1-18, 1-19, 1-22a, 1-22b, 1-23, 1-24a, 1-24b, 1-25, 1-28, 1-29, Z1-01, Z1-01a, Z1-02, Z1-02a, Z1-02b, Z1-02d, Z1-03, Z1-03a, Z1-03c, Z1-04, Z1-04a, Z1-04b, Z1-05, Z1-06, Z1-06a do km 0+160, Z1-6c, Z1-06e, Z1-06h, Z1-06j, Z1-07, Z1-08, Z1-10, Z1-11, Z1-11b, Z1-11c, Z1-11d, Z1-12, Z1-13, Z1-13a, Z1-13b, 1-44, 1-47a, 1-47b, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51 in navezovalna cesta pri priključku Gorjanci se izvedejo v asfaltu. Ostale deviacije se izvedejo v makadamu.
(3) Uredijo se naslednja avtobusna postajališča:
- avtobusno postajališče ob deviaciji 1-7 Šentjernejske ceste za smer proti Belokranjski cesti na vzhodnem uvozu v krožnem križišču Cikava;
- avtobusno postajališče ob deviaciji 1-51 - rekonstruirani glavni cesti G2-105 (Belokranjska cesta) za smer proti Metliki. Obstoječe postajališče se prestavi za novo predvideno križišče med Belokranjsko in predvideno Šentjoško cesto;
- obojestranski avtobusni postajališči ob Šentjoški cesti se uredita na območju križišča s predvideno lokalno cesto;
- avtobusno postajališče ob deviaciji Z1-14 glavne ceste G2-105 za smer proti Dolnji Težki Vodi na severnem uvozu v krožnem križišču Črmošnjice.
12. člen
(cestni objekti)
(1) Na hitri cesti ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se zaradi gradnje hitre ceste izvedejo naslednji cestni objekti:
a) mostovi:
- most 5-01 čez Krko, čez Šmarješko cesto in čez lokalno cesto proti vasi Krka,
- most 5-02 čez potok Šajser,
- kolesarski most 5-03 čez Krko;
b) viadukti:
- viadukt 6-01 Cikava,
- viadukt Z6-03 Težka Voda,
- viadukt 6-03 Koroška vas,
- viadukt 6-04 Vinja vas;
c) predor in pokriti vkopi:
- pokriti vkop Z8-01 (zahodna obvoznica in krak H razcepa Poganci pod hitro cesto),
- pokriti vkop Z8-03 (zahodna obvoznica in hitra cesta - 3. razvojna os),
- pokriti vkop 8-01 Vinja vas,
- pokriti vkop 8-02 Maline,
- predor 8-03 Gorjanci;
d) podvozi, nadvozi, oporni in podporni zidovi, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(2) Na zahodni obvoznici ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se zaradi gradnje zahodne obvoznice izvedejo naslednji cestni objekti:
a) most Z5-01 čez Krko, čez Topliško cesto in čez gozdno cesto ter čez industrijski železniški tir Novo mesto-Straža;
b) viadukta:
- viadukt Z6-01 Bršljin,
- viadukt Z6-02 Petelinec;
c) pokriti vkop Z8-02 (zahodna obvoznica in krak E razcepa Poganci pod hitro cesto);
d) podvozi in podhodi, nadvozi, oporni in podporni zidovi ter prepust, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(3) Pod nadvozom 4-09 nad obračališčem za tovorna vozila pri Qlandii je dopustna ureditev povoznih površin za potrebe poslovne cone ob pogoju, da v ničemer ne vplivajo na objekte, določene s tem državnim prostorskim načrtom, in da s tako rabo soglašajo njihovi upravljavci.
(4) Pod cestnima mostovoma čez Krko in pod viadukti je dopustna ureditev povoznih in parkirnih površin ter objektov, namenjenih javni rabi, ob pogoju, da je taka raba usklajena z namensko rabo okoliških objektov in zemljišč ter da v ničemer ne vplivajo na objekte, določene s tem državnim prostorskim načrtom, da niso v neskladju z določbami 36. člena te uredbe ter da z njimi soglašajo njihovi upravljavci.
(5) Širine nadvozov in podvozov se prilagodijo širinam deviacij, katerih del so.
13. člen
(spremljajoča objekta)
(1) Spremljajoči objekt počivališče Težka Voda zahod je načrtovan zahodno od hitre ceste približno v km 10,000. Zgradi se oskrbni objekt z manjšo trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami, uredijo se parkirišča za izločanje tovornih vozil, avtobuse in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in pripadajočo urbano opremo. Zagotovijo se komunalna oprema, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili.
(2) Spremljajoči objekt počivališče Težka Voda vzhod je načrtovan vzhodno od hitre ceste približno v km 10,500. Zgradi se oskrbni objekt z manjšo trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami, uredijo se parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in pripadajočo urbano opremo. Zagotovijo se komunalna oprema, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili.
(3) Oskrbna objekta sta pritlična, pravokotnega tlorisa, vsak okvirne tlorisne dimenzije med 150 in 350 m2, sodobno oblikovana, enostavnih oblik, z ravno streho. V smislu navezovanja na regionalno tipologijo objektov sta dopustni tudi enokapna ali dvokapna streha - vendar kombinaciji s horizontalnim fasadnim vencem oziroma brez napuščev. Zagotovi se skladno oblikovanje fasad (odprtine, nadstrešnice), barva fasad je v svetlih odtenkih sive ali peščenih barv, dopustna je uporaba lesa. Ob parkiriščih se zasadijo visokorasli listavci.
14. člen
(odvodnjavanje)
(1) Padavinska voda se z vozišč hitre ceste, zahodne obvoznice in priključkov odvodnjava prek vtočnih jaškov, navezanih na kanalizacijski sistem, neprepusten za vodo, ki se izvede na celotni trasi hitre ceste in zahodne obvoznice ter se prek zadrževalnih bazenov in lovilnikov olj spušča v recipiente oziroma v ponikalnice.
(2) Padavinska voda z vzhodnega dela cestišča Šentjoške ceste se prek vtočnih jaškov in kanalizacije, neprepustne za vodo, naveže na kanalizacijski sistem hitre ceste ob priključku Osredek. Padavinska voda z zahodnega dela cestišča Šentjoške ceste se prek vtočnih jaškov in kanalizacije, neprepustne za vodo, speljejo v ponikalnico. Ponikalnice očiščene padavinske vode se opremijo z večslojnim filtrskim zasipom. Padavinska voda s cestišča povezovalne ceste Maline-Jugorje se prek koritnic in drenažno-kanalizacijskih kanalov spusti po terenu.
(3) Zadrževalni bazeni se načrtujejo kot zemeljski objekti, ki se izvedejo kot suhi zadrževalniki popolnoma neprepustni za vodo, z možnostjo izvedbe s koalescentnimi filtri. Tla zadrževalnika se prekrijejo z geotekstilom in bentonitno folijo ter zaščitijo z zemljino in kamni. Na vsakem bazenu se zagotovi ustrezno velik prostor za morebitno razlito olje. Do zadrževalnih bazenov objektov se zagotovi dostop za motorna vozila po makadamskih poteh. Vsi objekti se varujejo z žično ograjo z vstopnimi vrati. Okolica bazenov se zatravi in deloma zasadi z drevnino. Odpadna voda z viadukta Koroška vas se v celoti brez obtokov pretaka čez koalescentna lovilnika olj. Velikosti posameznih zadrževalnih bazenov in bazena pralne vode ter njihova mesta postavitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija).
(4) Na območjih vkopov se sistem odvodnjavanja izvede tako, da se prepreči morebitno zadrževanje padavinske vode na območjih vkopov.
(5) Odvodnja vode s cestišč v predoru Gorjanci se uredi v popolnoma zaprtem sistemu. Vsa voda s cestne površine v predoru se po ločenem sistemu odvaja do portalnih območij, kjer se zbira v zaprtih bazenih pralne vode. Po napolnitvi se nabrana tekočina odpelje na čistilno napravo.
(6) Na območju počivališč Težka Voda se za zaščito podzemne vode na vseh manipulacijskih površinah počivališča uredi nadzorovana odvodnja odpadne padavinske vode z nameščenimi peskolovi, lovilniki olj s koalescentnimi filtri in zadrževalnimi zmogljivostmi. Komunalna voda iz sanitarij se zbira v neprepustnem zbiralniku komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda in izločeno blato odvažata na komunalno čistilno napravo.
(7) Pod načrtovanimi ureditvami cest se izvedejo cevni prepusti najmanjše velikosti DN 300 oziroma v velikosti cevovoda, ki zagotavlja potrebno prepustnost.
(8) Med gradnjo se zagotovi ureditev površinskega odtoka z utrditvijo in močno zatravitvijo vkopnih in nasipnih brežin ter drugih površin.
(9) V obdobju, preden se doseže ustrezna utrditev površin, se zagotovijo stalno opazovanje in potrebni ukrepi za zagotovitev odvodnjavanja, med obratovanjem cest pa se zagotovi redno vzdrževanje vseh odvodnih jarkov, kanalizacije in zadrževalnih bazenov.
(10) Za odvodnjavanje tampona in posteljice se v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih pa samo v ločilnem pasu po potrebi izvedejo vzdolžne drenaže DN 150 do DN 250, ki se priključijo na vtočne jaške padavinske kanalizacije.
15. člen
(vkopi)
(1) Vkopi v glini se izvedejo z naklonom brežine 1 : 2 z bermami na vsakih 6-8 m višine vkopa.
(2) Vkopi v zaglinjenem grušču se izvedejo z naklonom brežine 1 : 1,5 z bermami na vsakih 6-8 m višine vkopa.
(3) Vkopi v apnencu in dolomitu se izvedejo z naklonom brežine 1 : 1 z bermami na vsakih 6-8 m višine vkopa. Brežini vkopa pred predorom Gorjanci se lahko izvedeta z naklonom brežine 3 : 2.
(4) Vkopi v apnencu in dolomitu na odsekih z večjo zakraselostjo hribine, kjer se lokalno pojavljajo žepi gline, se izvedejo z naklonom brežine 1 : 1 ali 1 : 1,5, tako da se močno zakrasela hribina oziroma glina odstrani in brežina zaščiti s kamni v betonu ali kamnito zložbo v betonu.
(5) Zgornji deli brežin se izvedejo v naklonu 1 : 1,5 ali 1 : 2, tako da se omogočita hitrejša zatravitev in razvoj drevnine.
(6) Horizontalni in vertikalni potek vsaj zgornjih dveh berm se prilagodi poteku zgornjega roba vkopa ter se ne izvede geometrijsko pravilno ali vzporedno z voziščem, kar se podrobneje opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in na podlagi ugotovitev projektantskega nadzora pri izvajanju zemeljskih del.
16. člen
(nasipi)
(1) Nasipi se na odsekih z glino gradijo z naklonom brežin do 1 : 2 z bermami širine 3 m na vsakih 6 do 8 m višine nasipa, merjeno od vrha nasipa. Brežine s strmejšimi nakloni se ojačajo z izvedbo armirane zemljine.
(2) Nasipi iz grušča apnenca in dolomita se gradijo z naklonom brežin do 1 : 1,5. Brežine s strmejšimi nakloni se ojačajo z izvedbo armirane zemljine, do naklona 1 : 1 pa lahko s kamnito oblogo.
17. člen
(vodne ureditve)
(1) Vse predvidene premostitve vodotokov se izvedejo tako, da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino vsaj 50 cm. Struge vodotokov se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka.
(2) Na območjih premostitvenih objektov se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih vodnih ureditev na obstoječe brežine se izvede brez lokalnih zožitev ali razširitev, ob zaključku obrežnih zavarovanj se dno struge utrdi s talnimi pragovi.
(3) Na območju priključka 2-11 Novo mesto-Brod se regulira Škrjanški potok. Uredijo in stabilizirajo se brežine, dno se utrdi. Dno se oblikuje tako, da je neporavnano z vmesnimi prostori med posameznimi skalami. V strugi se uredijo zakloni za lokalno umiritev vodnega toka in tolmuni ter prehodni pragovi v kombinaciji kamna in lesa. Betonirani deli se skrijejo pod kamenjem.
(4) Obrežna zarast se čim bolj ohranja, odstranjena zarast pa nadomesti z drevnino avtohtonih vrst. Vse vodne ureditve in ureditve brežin se načrtujejo sonaravno s prevladujočo uporabo kamna, lesa in vegetativne zaščite.
(5) Ureditve na priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da izvajalcu javne službe omogočajo prehod vzdolž vodotoka za izvedbo vzdrževalnih in drugih del.
18. člen
(presežki materiala in odvzemi)
(1) Presežek izkopanega zemeljskega materiala, ki ni vgradljiv, bo znašal približno 2.170.000 m3 in se delno uporabi na območju tega državnega prostorskega načrta, delno pa se odloži na zasutja:
- zasutje 1: Brezje,
- zasutje 1a: Kamence,
- zasutje 2: Rakovnik,
- zasutje 3: Dolnja Težka Voda,
- zasutje 4: Gornja Težka Voda,
- zasutje 5a: V Dragah,
- zasutje 5b: V Dragah,
- zasutje 6: Nova Gora,
- zasutje 7: Koroška vas,
- zasutje 8: Konec,
- zasutje 9a: Božič vrh in
- zasutje 9b: Božič vrh.
(2) Presežek izkopanega materiala se lahko uporabi tudi za ureditve lokalnega in državnega pomena, ki niso na območju tega državnega prostorskega načrta, v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje materiala.
(3) Vsa načrtovana zasutja se po končanem odlaganju materiala rekultivirajo, tako da se vzpostavi prejšnja raba prostora. Dostopne poti do zasutij se sanirajo ali ohranijo.
(4) Za gradnjo načrtovanih objektov in ureditev je treba odvzeti približno 420.000 m3 materiala iz okoliških delujočih kamnolomov.
19. člen
(rušitve/odstranitev objektov)
(1) Na trasi hitre ceste se porušijo naslednji objekti:
- na parceli št. 856/5, k. o. Bršljin: gospodarski objekt,
- na parceli št. 856/7, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 856/13, k. o. Bršljin: pomožni objekt,
- na parceli št. 927/2, k. o. Bršljin: stanovanjska hiš (v naravi ruševina),
- na parceli št. 927/15, k. o. Bršljin: gospodarski objekt - kozolec,
- na parceli št. 927/17, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 927/18, k. o. Bršljin: gospodarski objekt,
- na parceli št. 927/19, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša in garaža,
- na parceli št. 972/14, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 972/8, k. o. Bršljin: pomožni objekt,
- na parceli št. 973/7, k. o. Bršljin: stanovanjska hiša in dva pomožna objekta,
- na parceli št. 973/1, k. o. Smolenja vas: pomožni objekt,
- na parceli št. 1994, k. o. Smolenja vas: gospodarski objekt,
- na parceli št. 552/6, k. o. Gotna vas: pomožni objekt,
- na parceli št. 560, k. o. Težka Voda: pomožni objekt,
- na parceli št. 774, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt in dva pomožna objekta,
- na parceli št. 773/2, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša,
- na parceli št. *162, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša,
- na parceli št. *194, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
- na parceli št. 424, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
- na parceli št. 414, k. o. Vinja vas: gospodarski objekt,
- na parceli št. 384, k. o. Vinja vas: pomožni objekt in
- na parceli št. 344/2, k. o. Vinja vas: stanovanjska hiša.
(2) Na trasi zahodne obvoznice se porušijo naslednji objekti:
- na parceli št. 148, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
- na parceli št. 34/2, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 150/2, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
- na parceli št. 152, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 145, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
- na parceli št. 503/1, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
- na parceli št. 502/1, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 509, k.o. Daljni vrh: gospodarski objekt,
- na parceli št. 508, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 518/1, k.o. Daljni vrh: pomožni objekt,
- na parceli št. 287/2, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 1100, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parcelah št. 1098 in 1099, k.o. Daljni vrh: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 428/84, k. o. Prečna: gospodarski objekt,
- na parceli št. 426/30, k. o. Prečna: stanovanjska hiša,
- na parceli št. 426/7, k. o. Prečna: stanovanjska hiša s pomožnimi objekti,
- na parceli št. 426/10, k. o. Prečna: stanovanjska hiša s pomožnimi objekti,
- na parceli št. 597/4, k. o. Gotna vas: štirje pomožni objekti,
- na parceli št. *120, k. o. Stopiče: stanovanjska hiša in gospodarski objekt in
- na parceli št. 426/30, k. o. Prečna: pomožni objekt.
(3) Na trasi povezovalne ceste Maline-Jugorje se porušita naslednja objekta:
- na parceli št. *87, k. o. Dole: stanovanjska hiša (v naravi ruševina) in
- na parceli št. *60, k. o. Dole: gospodarski objekt.
20. člen
(mobilno komunikacijsko omrežje)
Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja je dovoljena, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni na območjih kulturne dediščine in območjih, pomembnih za ohranjanje narave, na vodnih zemljiščih in na območjih naselij ter na mestih, kjer bi bili ti objekti moteči v pogledih s turističnih točk in iz naselij. Prednostno se za namestitev naprav uporabljajo cestni objekti, tako da antenski stolp ali drog nista potrebna. S postavitvijo teh objektov mora soglašati investitor, po končani gradnji ceste pa upravljavec ceste.
21. člen
(ureditve na stičnem območju načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena)
(1) Stična območja načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena so površine med robom načrtovanih ureditev in mejo državnega prostorskega načrta, ki mejijo na ureditve lokalnega pomena.
(2) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku od km 0,730 do km 1,580 dopustne ureditve za obstoječo in predvideno Poslovno-storitveno cono Mačkovec - 1 (NM/12-OPPN-b, NM12/-OPPN-g) in Poslovno-storitveno cono Mačkovec - 2 (NM12/OPPN-c), ki vključujejo:
- nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in navedenimi cestami,
- dostope in dovoze ter utrjene površine ob objektih v poslovni coni brez neposrednih navezav na hitro cesto in priključne ceste,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema),
- zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.
(3) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku od km 3,890 do km 5,020 dopustne ureditve za predvideno poslovno cono PIC Cikava (NM/18-a), ki vključujejo:
- izravnave in druga preoblikovanja terena,
- poti in utrjene površine,
- zasaditev drevnine,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema).
(4) Na stičnem območju ob hitri cesti so na odseku med km 4,250 in km 5,000 dopustne ureditve za predviden Športnorekreacijski center Osredek (NM/19-e), ki vključujejo:
- preoblikovanje terena na zunanji strani protihrupnih nasipov in na preostalih površinah ob nasipih,
- poti in utrjene površine,
- parkovne in rekreacijske ureditve z zasaditvijo drevnine,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, gozdna učna pot, začasni objekti, vadbeni objekti, spominsko obeležje, urbana oprema).
(5) Na stičnem območju ob Šentjoški cesti, Belokranjski cesti in Avšičevi ulici ter povezavi med Šentjoško cesto in Avšičevo ulico so dopustne ureditve za predvidene poslovne in poslovno-stanovanjske (NM 20-OPPN-b) cone, ki vključujejo:
- nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in navedenimi cestami,
- dostope in dovoze ter utrjene površine ob objektih v poslovni coni brez neposrednih navezav na Šentjoško cesto,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zid, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema),
- zasaditev drevoreda ali druge drevnine.
(6) Na stičnem območju ob priključku dvopasovne zahodne obvoznice na Ljubljansko cesto so ob predvidenem turističnem območju Motel pri priključku AC zahod (NM/6-OPPN-k) dopustne ureditve za to območje, ki vključujejo:
- preoblikovanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obstoječimi ter načrtovanimi cestami,
- navezave na javno cestno omrežje,
- dostope, dovoze in utrjene površine ob objektih,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, gozdna učna pot, začasni objekti, vadbeni objekti, spominsko obeležje, urbana oprema).
(7) Na stičnem območju ob deviaciji Z1-01 regionalne ceste R2 448/0222 Karteljevo-Ločna so na odseku med km 40,130 do km 0,580 dopustne ureditve za predvideno turistično območje Na Brezovici (NM/7-OPPN-a), ki vključujejo:
- preoblikovanje terena,
- poti in utrjene površine,
- parkovne in rekreacijske ureditve z zasaditvijo drevnine,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema).
(8) Vse ureditve na območjih iz tega člena se izvedejo z elementi, ki bodo zagotavljal, da se na cestah, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, zagotavlja varnost v cestnem prometu ter da se ne poslabšajo pogoji za izvedbo in rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
22. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta, razen na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, na vodnih zemljiščih in najboljših kmetijskih zemljiščih ter na stičnih območjih, za katera se uporabljajo določbe 21. člena te uredbe, je v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve gradenj in uporabe, dovoljena postavitev:
- nezahtevnih objektov: ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, poljske poti, gozdne ceste, grajene gozdne vlake in spominska obeležja in
- enostavnih objektov: pomožni infrastrukturni objekti, poljske poti, gozdne ceste, gozdne učne poti, grajene gozdne vlake, kolesarske steze, planinske poti, sprehajalne poti, spominska obeležja in urbana oprema.
(2) Objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko postavijo v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(3) Na območjih iz prvega odstavka tega člena je dopustno vzdrževanje objektov.
(4) Na območju državnega prostorskega načrta se izvaja vzdrževanje gospodarskih in tehnoloških objektov.
23. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem brežin vkopov in nasipov ter drugih prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej priključkov, mostov in viaduktov, ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem protihrupnih in varovalnih ograj ter protihrupnih nasipov.
(2) Oblikovanje reliefa:
- relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih. Na območjih odprte krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz obcestnega prostora. Ohranjajo se naravni lom skale ter stabilne skalne samice in skalni žepi. Kjer se vkopne brežine stikajo s kulturno krajino pridelovalnih teras, se berme navežejo na obstoječe terase. Notranjost ramp na priključkih se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, tako da se območja nasipov razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo valovite linije obstoječega reliefa. Prestavljene lokalne poti delno potekajo po bermah, ki se zavarujejo pred padanjem materiala z brežine. Opuščeni odseki lokalnih cest, poljskih in gozdnih poti, priključkov ter površine po rušenju objektov se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti okoliškega terena;
- vkopi ob hitri cesti, zahodni obvoznici in ob povezovalni cesti Maline-Jugorje se oblikujejo tako, da se brežine izvedejo v čim večjem delu vsaj z naklonom 1 : 1,5, da bo omogočena ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi. Kjer zaradi globine vkopa in geoloških oziroma geomehanskih razmer ureditev zvezne brežine ni mogoča, se izvedejo berme, katerih potek ne sme biti geometrijsko pravilen in ne vzporeden z niveleto in tlorisnim potekom roba ceste, pač pa naj sledi zgornjemu robu vkopa; posamezne brežine med bermami se izvedejo neporavnano in s spremenljivimi nagibi. Niveletni potek berm mora zagotavljati odvodnjo čiste meteorne vode z izpustom na okoliški teren in ne v meteorno kanalizacijo ceste;
- portal predora se oblikuje kot pokriti vkop s predorskim profilom. Brežine ob portalih predora in pokritega vkopa se izvedejo tako, da se zvezno in brez očitnih lomov navežejo na obstoječi teren in da bo na njih mogoča zasaditev drevnine. Za utrditev tal se uporabijo material in ukrepi, s katerimi se zagotovi oblikovno skladna celota portala in okoliških ureditev;
- območja priključkov in cestnih objektov se krajinsko oblikujejo, tako da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in da objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in bivalnih območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren. V deteljicah se relief oblikuje zvezno;
- območja zasutij z izkopanim zemeljskim materialom se reliefno oblikujejo tako, da se oblikujejo valovite površine in da se nove reliefne oblike zvezno navežejo na okoliški teren.
(3) Oblikovanje zasaditev:
- zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; med gradnjo poškodovana drevnina se sanira;
- z zasaditvami se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditve v prostor, oblikuje vozniku prijeten in pregleden obcestni prostor, zagotavljajo razgledi ter zakrivanje vidno motečih posegov pogledom z bivalnih območij v Novem mestu in iz drugih naselij ob trasah načrtovanih cesti. Zasaditve se morajo na urbanem območju prilagajati obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih, v čim večji meri se uredijo zelene bariere med obstoječo in predvideno pozidavo ter cestami. V odprti krajini morajo zasaditve upoštevati obstoječi krajinski vzorec, vrstno sestavo in značilne oblike rastja (gozdni sestoji in gozdni robovi, obvodna zarast, zatravitve v odprti krajini in drevored ter zatravitve v urbanem prostoru). Zagotovi se ustrezno vzdrževanje izvedenih zasaditev;
- brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s skupinami lesnatih rastlin, ki se sadijo predvsem na območju oblikovanja gozdnih robov. Na območjih, kjer trasa prečka gozdne površine, se vkopne brežine nad prvo bermo, brežine nasipov pa pod prvo bermo pogozdijo, poleg zasaditev pa tudi zasejejo z mešanico travnega semena in semena drevnine. Na območjih skalnih žepov in ponekod na novem gozdnem robu ter na brežinah se točkovno zasadijo manjše skupine drevnine kot inicialna zarast. Utrditve brežin vkopov in nasipov, na katerih ne bosta mogoča humuziranje in zatravitev, se izvajajo z gradbenimi elementi in biološkoinženirskimi ukrepi, kot so popleti, rastna pulpa, biotorkret;
- brežine ob portalih predora in pokritega vkopa se zasadijo z avtohtonimi vrstami kot gozdni rob na stiku z ohranjenim gozdom, pri čemer naj se tik ob portalu sadijo izključno grmovne vrste;
- protihrupne ograje ob hitri cesti se izvedejo v transparentu na odseku približno od km 1,700 do km 2,000 levo in desno, na odseku približno od km 3,800 do km 4,100 levo ter na odseku približno od km 6,800 do km 7,000 desno. Protihrupna ograja se izvede v transparentu tudi ob glavni cesti G2-105 na odseku približno od km 0,240 do km 0,320 levo;
- območja zasutij se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, tako da se zatravijo ali pogozdijo;
- brežine Škrjanškega potoka se na območjih regulacije zasadijo z avtohtono drevnino;
- vzdolž Šentjoške ceste se zasadi obojestranski drevored z uporabo iste vrste dreves;
- protihrupne ograje in protihrupni nasipi se na zunanji in notranji strani smiselno obsadijo z grmovnicami in drevjem ter plezalkami. Vse zasaditve morajo biti v skladu z načrtom krajinske arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora, ki mora biti med gradnjo zagotovljen na celotnem odseku;
- zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi vodnimi makrofiti;
- vmesni ločilni pas se zatravi;
- oporni in podporni zidovi ter kamnite zložbe se v odprti krajini čim bolj ozelenijo s plezalkami in pokrovnimi rastlinami avtohtonih vrst, v urbanem prostoru pa tudi z uporabo drugih vrst, tako da se zasaditve prilagodijo pomenu, oblikovanju in rabi prostora na stiku za načrtovanimi ureditvami.
(4) Na območju premostitvenih objektov se struge vodotokov izvedejo čim bolj sonaravno, tako da se zavarujejo s kamnitimi oblogami in uporabo lesa ter vegetativnega zavarovanja. Brežine se oblikujejo s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zatravijo ter na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(5) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, gozdovi).
24. člen
(arhitekturno oblikovanje prometnih površin in cestnih objektov ter oblikovanje ograj in cestne razsvetljave)
(1) Mostovi, viadukti, nadvozi deviacije, priključki, križišča in krožna križišča ter cestna oprema in protihrupni objekti se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Konstrukcije mostov in viaduktov ter ograj, cestne razsvetljave in druge urbane opreme na teh objektih se oblikujejo tako, da se zagotovi prepoznavnost objektov in ureditev, ter se prilagodijo oblikovanju mestnega prostora Novega mesta. Konstrukcije mostov in viaduktov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja transparentnost objektov.
(3) Vsi trije mostovi čez Krko se oblikujejo kot sestavni del mestnega prostora in sklenjenega obroča obvoznih cest, zagotovi se medsebojna usklajenost konstrukcijskih elementov in elementov urbane opreme. Konstrukcije vseh mostov čez Krko se izvedejo s po dvema podpornima stebroma v strugi reke Krke; podpore se ne načrtujejo na brežinah struge. Arhitekturne in krajinskoarhitekturne rešitve za vse tri mostove se podrobneje določijo na podlagi rešitve, pridobljene z javnim natečajem. Natečajna rešitev mora vsebovati tudi urbanistično ter krajinskoarhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke in obcestnega prostora hitre ceste, zahodne obvoznice in cest, ki jih ti objekti prečkajo, ob tem pa zagotoviti najnižjo mogočo niveleto mostov.
(4) Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje portalov predora in pokritega vkopa ob upoštevanju sodobnih pristopov z uporabo čim enostavnejših oblik, skladnosti uporabljenega gradbenega materiala in ob smiselni uporabi zasaditev, tako da bodo objekti čim bolje vpeti v krajino. Portali obeh objektov se oblikujejo v smiselni medsebojni skladnosti in z zaokroženimi linijami.
(5) Objekta pogonske centrale se oblikujeta kot pritlična objekta z ravno streho ali dvokapnico naklona do 10 stopinj skladno z oblikovanjem portalov predora in ob upoštevanju sodobnih oblikovalskih pristopov ter z uporabo čim enostavnejših oblik in s fasado v vidnem betonu ali zemeljskih ali peščenih barv, da se zagotovi čim manjša vidnost objekta.
(6) Oporni in podporni zidovi se izvedejo kot armiranobetonski zidovi, kamnita zložba, kamnita obloga ali zložba iz škarpnikov, odvisno od ugotovitve predhodno opravljenih geoloških raziskav in terenskih razmer. Oporni in podporni zidovi, ki so enostavni ali nezahtevni objekti, se obdelajo z naravnimi materiali in ozelenijo.
(7) Vodohran se oblikuje kot pritlični objekt enostavnih oblik z ravno streho ali dvokapnico naklona do 10 stopinj in s fasado v vidnem betonu ali zemeljskih ali peščenih barv, da se zagotovi čim manjša vidnost objekta.
(8) Protihrupne ograje so nad višino odbojne ograje deloma v transparentu, skladno s 42. členom te uredbe in se opremijo z nalepkami za odganjanje ptic na odsekih hitre ceste. Oblikovanje in barva protihrupnih ograj se uskladita s predhodnimi odseki dolenjske avtoceste; uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zelenosive barve. Zgornji robovi protihrupnih ograj se izvedejo zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
(9) Odbojne ograje so kovinske. Izjemoma se dopustijo betonske ograje v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov. Na kritičnih mestih se z vidika varnosti pred padanjem kamenja z brežin ob vozišču postavi montažna varnostna betonska ograja, ki se po utrditvi brežine odstrani.
(10) Varovalna žična ograja višine najmanj 2,20 m se postavi vzdolž hitre ceste in zahodne obvoznice. Potek ograje se prilagodi poteku trase hitre ceste in ramp na priključkih ter terenu in se odmakne od nožice ali vrha nasipa oziroma zunanjega roba jarka za 1,00 m do 2,00 m ter na bermah vkopov poteka ob zunanjem robu berme ali pod vrhom vkopne brežine.
(11) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave se prilagodi značilnostim urbanističnih ureditev in urbane opreme na stičnih območjih. Zagotovi se medsebojna usklajenost oblikovanja elementov cestne razsvetljave in druge urbane opreme (ograj, oznak idr.) na zahodni obvoznici in hitri cesti od avtoceste do priključka Poganci.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
25. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)
(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo projektni pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo med obveznimi prilogami državnega prostorskega načrta (C4 Smernice s pojasnili glede njihovega upoštevanja in mnenja s projektnimi pogoji nosilcev urejanja prostora).
(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezen obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika gospodarske javne infrastrukture.
(4) Med gradnjo se ob prestavitvah in drugih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.
(5) Zagotovi se odstranitev vodov gospodarske javne infrastrukture, ki se rušijo.
(6) Hišni priključki objektov, ki so predvideni za rušitev, se odstranijo oziroma opustijo.
(7) Infrastruktura se ne prestavlja na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture se izvedejo tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
(8) Investitor cest, ki se gradijo, mora preureditev obstoječega infrastrukturnega omrežja objektov in naprav izvesti v obsegu obstoječih zmogljivosti.
(9) Križanja in prestavitve načrtovanih ureditev z obstoječimi in načrtovanimi vodi in napravami gospodarske javni infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
26. člen
(križanja z železniško progo)
Vsa križanja načrtovanih cest z železniško progo so izvennivojska in sicer:
- zahodna obvoznica v km 2,262 križa železniško progo št. 80 državna meja-Metlika-Ljubljana, križanje s potekom nad železniško progo se izvede z viaduktom Z6-01,
- zahodna obvoznica v km 6,658 križa železniško progo št. 83 Novo mesto-Straža, križanje s potekom nad železniško progo se izvede z mostom čez Krko Z5-01,
- zahodna obvoznica v km 9,521 križa železniško progo št. 80 državna meja-Metlika-Ljubljana, križanje s potekom pod železniško progo se izvede z nadvozom Z4-06,
- deviacija Z1-12 južne povezovalne ceste v km 0,187 križa železniško progo št. 80 državna meja-Metlika-Ljubljana, križanje s potekom nad železniško progo se izvede z nadvozom Z4-05.
27. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cestišč z vodovodom se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi, tako da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.
(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi, ki se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti v predoru se nad predorom Gorjanci zgradi vodohran s podzemnim rezervoarjem. Njegovo napajanje se zagotovi iz obstoječega vodovoda v naselju Sela pri Jugorju. V ta namen se zgradita cevovod in vodovodno črpališče. Ob vodohranu se uredi obračališče za vzdrževalno vozila, območje vodohrana se ogradi z mrežasto ograjo.
(4) Za območje počivališč Težka Voda se zagotovi oskrba s pitno in požarno vodo iz vodovodnega omrežja naselja Gorenja Težka Voda.
28. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, tako da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.
(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi, ki se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam. Kanali se izvedejo neprepustno za vodo.
(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim niveletam kanalov.
(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.
29. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na odseku načrtovane ureditve zahodne obvozne ceste od priključka Novo mesto Kamence do razcepa Poganci ter na odseku načrtovane ureditve hitre ceste od priključka Novo mesto Mačkovec do razcepa Poganci se v cestišču zagotovi trasa za umestitev elektrokabelske kanalizacije 20-kilovoltnih vodov upravljavca Elektro Ljubljana.
(2) Za napajanje načrtovanega vodovodnega črpališča v naselju Sela pri Jugorju z električno energijo se ob načrtovanem vodovodnem cevovodu od vodohrana do črpališča spelje nizkonapetostni elektroenergetski podzemni vod.
(3) Za napajanje električne ograje - električnega pastirja z električno energijo se iz pogonske centrale predora ob trasi hitre ceste spelje nizkonapetostni elektroenergetski podzemni vod.
(4) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, se ne izvajajo. Najmanjša oddaljenost od roba izkopa do oporišča je 4 m za srednjenapetostne elektroenergetske vode ter 2 m za nizkonapetostne elektroenergetske vode, če ni ogrožena statika oporišča.
(5) Pri gradnji se upoštevajo omejitve glede dosega gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se faznim vodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3 m.
(6) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki so na mestu načrtovanih ureditev, se prestavijo.
(7) Za napajanje portalov se zgradi 20-kilovoltnikablovod do razdelilne transformatorske postaje Gotna vas.
(8) Oskrba z električno energijo za območje počivališč Težka Voda se zagotovi iz 20-kilovoltnega daljnovoda, smer razdelilna transformatorska postaja Gotna vas-transformatorska postaja Poganci, ki ga hitra cesta prečka v km 8,980. Nanj se priključi 20-kilovoltni kablovod, ki se umesti na območje cestišča hitre ceste do predvidene transformatorske postaje počivališča Težka Voda zahod. Za oskrbo načrtovanih objektov na obeh počivališčih se izvede nizkonapetostno podzemno elektroenergetsko omrežje.
30. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodom, na katerih ne bo potrebna porušitev, se zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, tako da se plinovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.
(2) Na preostalih prečkanjih obstoječih plinovodov se porušeni vodi nadomestijo z novimi. Novi plinovodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.
(3) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.
31. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Vzdolž hitre ceste in zahodne obvoznice se v trasi kabelske kanalizacije klica v sili zagotovi prostor za izvedbo 2 x AC 50 mm telekomunikacijske kabelske kanalizacije ali 1 x PVC 110 mm za obrambne potrebe.
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih cestišč s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih vodov, tako da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.
(3) Priključitev objektov počivališč Težka Voda na krajevno telekomunikacijsko omrežje se izvede na obstoječem telekomunikacijskem vodu avtomatska centrala Stopiče-telekomunikacijska omarica Koroška vas. Izvede se telekomunikacijska kabelska kanalizacija.
(4) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.
32. člen
(cestna razsvetljava)
(1) Na območju hitre ceste se osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo izvede na območju počivališč Težka Voda, vseh pomembnejših križišč in vseh izvennivojskih priključkov, v pokritih vkopih in predoru ter ob deviacijah 1-1, 1-2, 1-2a, 1-7, 1-25, 1-29 in ob navezovalni cesti pri priključku Gorjanci. Izvede se tudi osvetlitev vozišča Šentjoške ceste. Na zahodni obvoznici se osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo izvede v območju vseh izvennivojskih priključkov in pomembnejših križišč ter ob deviacijah Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-05, Z1-06, Z1-08, Z1-10, Z1-11 in Z1-12.
(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede prek posameznih priključnih omaric ter nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov.
(3) Na območju priključkov in deviacij se obstoječa cestna razsvetljava rekonstruira.
33. člen
(klic v sili)
(1) Na celotni trasi zahodne obvoznice in hitre ceste, vključno z območjema počivališč Težka Voda, se predvidi kabelska kanalizacija za sistem klica v sili. Celoten sistem klica v sili sestavljajo komandni center, stebrički ob trasi hitre ceste ter kabli za napajanje in prenos informacij. Celoten sistem se kabelsko in funkcionalno naveže na sistem klica v sili na obstoječi avtocesti. Uredi se 20 mest za postavitev stebričkov klica v sili, ki se razporedijo na obeh straneh hitre ceste na medsebojni razdalji približno 2000 m.
(2) Izvede se večcevna kabelska kanalizacija zadostne zmogljivosti za vzpostavitev klica v sili in za širokopasovne komunikacijske storitve ter za obrambne potrebe.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
34. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
35. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(5) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:
- EŠD 15670 Prečna - spomenik Antonu Čampi: spomenik se prestavi na novo mesto v bližini obstoječega. Okolica spomenika se krajinsko uredi, tako da se oblikuje okolje spomenika in uredi dostop. Med gradnjo se spomenik začasno skladišči;
- EŠD 22419 Novo mesto - Rifljeva domačija: poseg na območju varstva kulturne dediščine se omeji na parceli št. 970/2 in 970/7, k. o. Bršljin, ob robu posegov na stiku z območjem Rifljeve domačije pa se ob spodnjem robu brežine nasipa ceste zasadijo drevesa. Med gradnjo se objekt varuje pred poškodovanjem ali uničenjem in po končani gradnji okolica povrne v prvotno stanje;
- EŠD 9263 Trška gora - vinogradniško območje: ureditve in posegi med gradnjo se načrtujejo ob upoštevanju oblikovanosti reliefa, značilnih vedut in krajinskega vzorca, tako da bodo zaradi načrtovanih ureditev krajinske značilnosti tega območja čim manj spremenjene;
- EŠD 8674 Mehovo - območje gradu (kulturni spomenik): posegi na območju zgodovinske krajine območja gradu Mehovo se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe oblikovanosti reliefa in varovanju zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami.
(6) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
36. člen
(ohranjanje narave)
(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih ureditev.
(2) Posegi v območja Nature 2000 so:
- SCI Krka: premostitve vodotokov se načrtujejo z izvedbo podpor, ki so od zgornjega roba brežin odmaknjene vsaj za 10 m. Krka se premosti z največ dvema podporama v strugi. Brežine Krke se ohranjajo, kjer pa to ni mogoče, se sonaravno uredijo tako, da je omogočena rast vodnega in obvodnega rastlinja;
- SCI Bela krajina: posegi na suhih travnikih in gozdovih z jasami se omejijo na najmanjši mogoč obseg. Kvalifikacijski habitatni tipi se ne uporabljajo za zasutja, parkirišča za gradbene stroje, na njih se ne postavljajo začasni objekti za potrebe gradnje. Uporabijo se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom ter s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe (npr. halogenska svetila). Svetila se opremijo s senzorjem oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. Enako velja za osvetljevanje vhodov v predor med obratovanjem ceste;
- SCI Gorjanci - Radoha: zagotovijo se čim manjši poseg v gozdne površine, ureditev in vzdrževanje gozdnih robov, ukrepi za preprečevanje svetlobnega onesnaženja in varovalne ograje kot ukrepi za preprečevanje dostopa rjavemu medvedu in risu na cestišče. Območje se ne uporablja za zasutja, parkirišča za gradbene stroje, na njem se ne postavljajo začasni objekti za potrebe gradnje.
(3) Posegi v naravne vrednote so:
- za preprečitev negativnih vplivov na naravni spomenik Rupa na Brodu se ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru geološke študije pridobijo natančnejši podatki o podzemnih rovih in nivoju podzemne vode;
- potoki, ki so opredeljeni kot naravne vrednote (Bršljinski potok, Petelinec, Težka voda, Šajser), se premostijo z objekti brez podpor v strugi. Podpore se postavijo zunaj vodnega zemljišča. Morebitna protierozijska zaščita se izvede čim bolj sonaravno, tako da se dopusti razrast drevnine na utrjenih površinah. Med gradnjo se obrežna zarast čim bolj ohranja. Po posegu se poškodovana zarast nadomesti z avtohtonimi rastlinskimi vrstami;
- z načrtovanimi ureditvami se ne posega v naravno vrednoto Napoleonova vrba, omogoči pa se dostop do nje.
(4) Za prehajanje živali se na hitri cesti uredita podvoza 3-14 in 3-16, na zahodni obvoznici pa podvoza Z3-03 in Z3-07 najmanj širine 15 m. Načrtovani objekti za prehajanje živali pod cesto se izvedejo s prostim vhodom in z najmanjšim mogočim deležem umetne osvetlitve ali brez nje. Na delih ceste okrog predora in nad njim ter v bližini objektov, urejenih za prehajanje živali, se varovalna ograja priredi, njen potek pa se načrtuje tako, da bo živali usmerjala proti prehodu. Na zahodni obvoznici se na odsekih, ki potekajo skozi gozd in čez kmetijske površine, možnost naleta divjadi na cestišče omeji z opozorilnimi znaki za zmanjšano hitrost vožnje.
(5) Potek varovalne ograje, načrtovane obojestransko ob hitri cesti, in njena višina, ki je najmanj 2,2 m, morata biti prilagojena razmeram na terenu in debelini snežne odeje. Na območju Gorjancev se namestijo tudi odvračala za preprečitev dostopa prostoživečih živali z vseh priključnih in povezovalnih cest na traso hitre ceste. Na odseku od Črmošnjic do vstopnega portala v predor Gorjance ter na odseku od izstopnega portala iz predora do konca trase se namesti električna ograja. Vzdolž varovalne ograje se namesti električni pastir z dodatnima žicama, prva na višini 50 cm od tal in druga nad mrežo. Varovalna ograja in odvračala se redno pregledujejo in vzdržujejo.
(6) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb rastja se izvedejo takoj po končanih delih. Po končani gradnji se vse prizadete površine renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi vrstami rastlin, ki se po končani gradnji redno vzdržujejo. Za zasaditev se na gozdnih območjih in ob vodotokih uporabljajo vrste, ki ustrezajo avtohtonim gozdnim združbam in sestavi obvodne zarasti.
(7) Območja pod viadukti, ki se ob gradnji razgalijo, se takoj po končanih delih zasadijo z avtohtono zarastjo kot kritje živalim ob prehodu. Vsi mogoči prehodi za živali se redno vzdržujejo. Območje pod mostovi, viadukti in podhodi v odprti krajini ne smejo biti površine za shranjevanje gradbene opreme in strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako pod mostom, viaduktom in podhodom ne smejo biti nameščene ograje ali ovire, ki bi preprečevale prehod živali.
(8) Za osvetljevanje cestišč in portalov predora se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, da se povzroči čim manjše svetlobno onesnaženje. Cestne svetilke se usmerijo samo na cestišče, ne pa tudi v okoliške habitate.
(9) Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih ureditev. Zagotovi se kar najmanjši poseg na varovana območja narave ter na gozdne površine, reko Krko in pritoke. V Škrjanški potok se omeji z varovalno ograjo; med gradnjo mostu čez Krko se vanj ne posega.
(10) Rastje se odstrani le na območju načrtovanih ureditev in na mestih, na katerih bi zarast lahko neposredno ovirala opravljanje del. Manipulativne površine za gradbene stroje, odlagališča in skladišča materiala in nevarnih snovi se uredijo zunaj območja vrednejših habitatnih tipov. Gradbeni odpadki se ne odlagajo v naravno okolje.
(11) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, predvsem odstranitev delov takih rastlin ali odstranitev zemljine z deli rastlin in odvoz na odlagališče odpadkov.
(12) Na mestih prestavitve in urejanja struge Škrjanškega potoka se predvidena dela opravijo tako, da bodo omogočila preživetje vrst, ki tam živijo. Dela v vodotokih se opravijo po načelih sonaravnega urejanja voda, dno se oblikuje neporavnano z vmesnimi prostori med posameznimi skalami, podobno kot je to v naravi. Brežine se zasadijo z avtohtono obvodno zarastjo.
(13) Kjer se ureditve, načrtovane s to uredbo, približajo vodnim površinam reke Krke in pritokov, se vsa dela opravijo tako, da čim manj ogrožajo zarast, ribje vrste in druge organizme, ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. Vsaj sedem dni pred začetkom opravljanja del na vodotokih je treba obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o začetku gradnje. Po potrebi se izvedeta intervencijski izlov rib in njihova preselitev v neprizadete dele vodotoka. Med gradnjo se prepreči nastanek neprekinjene kalnosti.
(14) Med gradnjo predora Gorjanci se izvede geološko kartiranje.
(15) Ob nepredvidenem odprtju jame se obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bo jamo pregledala in dala navodila za ustrezno zavarovanje oziroma sanacijo podzemnega habitata.
(16) Glede časovne dinamike izvajanja posegov v naravo se upošteva 45. člen te uredbe, ki določa pogoje za organizacijo gradbišča.
(17) Za zagotavljanje varstva narave se smiselno uporabljajo tudi 37., 38. in 39. člen te uredbe, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč in tal ter gozdnih zemljišč in varstvo voda.
37. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal)
(1) Zagotovi se najmanjše mogoče poseganje na kmetijskih površinah, tako da bo kmetijska dejavnost čim manj motena.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč.
(3) Posegi na območja zemljišč srednje kmetijske šole Grm pod viaduktom Težka Voda se načrtujejo v soglasju z upravljavcem zemljišč v obsegu in tako, da bo zagotovljena še sprejemljiva funkcionalnost kmetijskih zemljišč in omogočeno neovirano izobraževanje. Poseg se načrtuje tako, da ni ogrožena funkcionalnosti stabilnega namakalnega sistema Grm Novo mesto.
(4) Med izhodnim portalom predora Gorjanci in koncem odseka se na območju izvedenih agromelioracij Maline v soglasju z nosilci kmetijske pridelave na posameznih zemljiščih izvedejo nove agromelioracije.
(5) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se rešitve priključkov Brod, Kamence in Gorjanci optimizirajo, tako da se zagotovi čim manjše poseganje na kmetijska zemljišča.
(6) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb tal čim manjši, da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Začasna odlagališča materiala se ne urejajo na kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom. Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodb sosednjih zemljišč.
(7) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev ob predhodni uskladitvi z Mestno občino Novo mesto ter občinama Metlika in Semič. Zagotovita se ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal. Rodovitni del tal se odstrani in odloži tako, da se ohranita njegova rodovitnost in količina. Odstranjeni sloji tal se odložijo na kupe, ki ne smejo obiti višji od 1,5 m, skladiščijo se čim manj časa.
(8) V zemeljske nasipe in tampone se ne vgrajuje material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.
(9) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno uporablja tudi 39. člen te uredbe.
38. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)
(1) Poseg v gozd se izvede tako, da je na gozdnem rastju in na tleh povzročena čim manjša škoda.
(2) Posegi v gozd zunaj površin, na katerih so načrtovane ureditve in prevozne poti ter poti za gradbene stroje med gradnjo, se čim bolj omejijo. Posegi v gozdove s posebnim namenom se s tem državnim prostorskim načrtom zunaj načrtovanih ureditev ne izvajajo. Gradbišče se omeji na širino cestnega telesa, tako da se ob gradnji odstrani in poškoduje čim manj obstoječe drevnine (gozdni rob, posamezna drevesa).
(3) Gozdni robovi se oblikujejo plastovito z uporabo vseh slojev zarasti in razgibano v vzdolžni smeri. Pri zasaditvah se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste, predvsem potencialno rastje. Za odseke, na katerih trase načrtovanih ceste potekajo skozi obsežnejše sklenjene gozdne sestoje, se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela podrobnejši načrt sanacije in stabilizacije gozdnega roba.
(4) Prekinjene gozdne ceste in poti se primerno povežejo, tako da se povrne dostopnost gozdov, kot je bila zagotovljena pred posegom. Po izvedbi posega in med gradnjo se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot pred posegom.
(5) Odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, in odpadki se ne odlagajo v gozd. Pred posekom brežine se skupaj z zavodom, krajevno pristojnim za gozdove, določi površina za posek in evidentira lesna masa. Po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe na gozdnem drevju, gozdnih cestah in poteh ter vlakah in začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa odstrani ves neporabljen material.
39. člen
(varstvo voda)
(1) Zaradi izvajanja ureditev, načrtovanih s to uredbo, se vodni režim, vključno z režimom odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Prav tako ne sme biti ogrožena stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč ter onemogočena obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(2) Posegi v struge, brežine in priobalna zemljišča reke Krke in njenih pritokov se lahko izvajajo le v obsegu, določenem s to uredbo. Zasipavanje na območju vodnih in priobalnih zemljišč ter na območju poplav ni dovoljeno.
(3) Zaradi ureditvenih posegov se pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka raznovrstnost ne smejo bistveno spremeniti.
(4) Na odsekih, na katerih trase načrtovanih cest ali infrastrukturnih vodov potekajo vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišču, se izvedejo ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se ne poslabša stabilnost brežin vodotokov.
(5) Brežine vkopov in nasipov ter druge površine, na katerih bodo tla zaradi gradnje uničena ali poškodovana, se utrdijo in protierozijsko zaščitijo.
(6) Odvodnjavanje cestišč se uredi tako, da se v strugo reke Krke in pritokov ter v ponikalnice spušča le čista oziroma ustrezno prečiščena padavinska voda tako, da ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi. Na sistem odvodnjavanja se ne priključi noben iztok sanitarno-fekalne ali druge onesnažene (tehnološke) vode. V zadrževalnikih padavinske odpadne vode se za čiščenje vode uporabljajo koalescentni lovilniki olj.
(7) Iztočni objekt iz zadrževalnih bazenov ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko) s koto dna iztoka na spodnjem delu brežine. Na območju izpusta se zagotovi ureditev struge vodotoka, s katero se zagotovi protierozijska zaščita.
(8) Na območjih načrtovanih zasutij s presežki izkopanega zemeljskega materiala in na območjih sanacije vrtač se preprečita spiranje in odnašanje vnesenega materiala po kraških odvodnikih do podzemne vode in vodnega vira. V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile podzemno vodo.
(9) Med gradnjo se material ne odlaga v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja. Morebitna začasna odlagališča materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
(10) Med gradnjo se preprečijo kakršno koli onesnaženje vodotokov in neposredni posegi v struge vodotokov z materialom, ki vsebuje nevarne spojine, prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo ter do spiranja zemljine, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.
(11) Na celotnem območju gradbišča se zagotovita zbiranje in odstranjevanje odpadne vode, odpadkov in drugega onesnaženega materiala, ki lahko nastanejo ob morebitni nezgodi zaradi razlitja ali razsutja nevarnih snovi ter jih je treba preiskati in določiti način ukrepanja.
(12) Če bo oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, se te uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadne ali izcedne vode v tla. Ploščad za pretakanje goriva in pranje vozil oziroma gradbenih strojev mora biti izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za pranje.
(13) Izvajalci in vzdrževalci hitre ceste, zahodne obvoznice in povezovalnih cest morajo imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo, olje in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ločeno za čas gradnje in čas obratovanja hitre ceste, zahodne obvoznice in povezovalnih cest. Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, načrtovane ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor mesta za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(14) Če se na podlagi hidrogeoloških preiskav, ki se izvajajo v času priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pokaže, da napajalno zaledje vodnega vira Težka voda zajema tudi prostorske ureditve, ki se urejajo s tem državnim prostorskim načrtom, se za vodni vir Težka voda izdela analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode. Če analiza tveganja pokaže čezmerno obremenjenost vodnega vira glede na referenčno stanje, se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja določijo ustrezni dodatni ukrepi za zaščito podzemne vode, njihova učinkovitost pa se dokaže tudi v analizi tveganja ter z izvajanjem monitoringa in zgraditvijo piezometrov dolvodno od gradbišča, s tem pa se zagotovijo tudi ustrezni dodatni ukrepi skladno z izsledki analize.
(15) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti izvajalec javne službe urejanja voda.
40. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.
(2) Na obeh portalih predora se zagotovijo reševalne površine s hidranti, kabinami za klic v sili in ozvočenjem, tako da se portala leve in desne cevi povežeta. V ta namen se na obeh portalih izvede povezovalna cesta s platojem, ki se uporabi tudi za preusmerjanje prometa ob zaprtju predora. Pred portaloma se izvedejo odstavne niše, ki se na desni cevi uporabijo tudi za dostop vzdrževalcev do pogonskih central.
(3) Evakuacija ob morebitnem požaru se zagotovi tako, da nikjer v predoru razdalja do izhoda na varno (na prosto ali v drugo predorsko cev) ni daljša od 250 m. V predoru se v vsaki cevi izvedeta po dve odstavni niši s prečnikom za intervencijo.
(4) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
41. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo se preprečuje prašenje z odkritih delov trase in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki tovor prekriva in zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za 10- oziroma 20-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa, ter v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih. Pri tem se upoštevajo predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Podatki o protihrupnih ograjah in nasipih so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija z zbirnikom komunalnih vodov in naprav).
(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo skladno s 23. členom te uredbe. Transparentne protihrupne ograje se oblikujejo tako, da se zagotovi razpršitev hrupa.
(3) Absorpcijska obrabna plast vozišča se predvidi na celotni trasi hitre ceste in zahodne obvoznice ter na priključkih.
(4) Tihe dilatacije se izvedejo na obeh cestnih mostovih čez Krko (5-01 in Z5-01), na viaduktih Cikava, Težka Voda, Koroška vas in Vinja vas ter na nadvozu Z4-05.
(5) Na severnem portalu pokritega vkopa Vinja vas in na južnem portalu pokritega vkopa Maline se uporabi absorpcijski material.
(6) Predvidi se pasivna protihrupna zaščita prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjske objekte, navedene spodaj; obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
- Šentjernejska cesta 41, parc. št. *328, k. o. Smolenja vas (1481),
- Velika Cikava 13, parc. št. *270, k. o. Smolenja vas (1481),
- Ulica Ivana Roba 33, parc. št. 142/3, k. o. Gotna vas (1485),
- Ljubljanska cesta 102, parc. št. 513/1, k. o. Daljni Vrh (1454),
- Ljubljanska cesta 94, parc. št. 542/1, k. o. Daljni Vrh (1454),
- Ljubljanska cesta92, parc. št. 544/1, k. o. Daljni Vrh (1454),
- Markljeva ulica 1, parc. št. 558/1, k. o. Daljni Vrh (1454),
- Brezje BS 1, parc. št. 426/3, k. o. Prečna (1448),
- Brezje BS 4, parc. št. 426/4, k. o. Prečna (1448).
(7) Izvajalec zagotovi izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni prevozi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen
(etapnost in faznost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v naslednjih etapah oziroma fazah, ki pomenijo funkcionalno za­ključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
- posamezni deli načrtovanih cest z ureditvijo obcestnega prostora,
- zasutja z izkopanim zemeljskim materialom,
- prestavitve, zaščita, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
- drugi ukrepi in ureditve, določene s tem državnim prostorskim načrtom,
- dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z ugotovitvami monitoringa.
(2) Zahodna obvoznica se lahko v končni fazi izvede kot štiripasovnica.
(3) Etapnost in faznost se natančneje določita s študijo izvedbe projekta.
(4) Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma fazah se zagotovi takšno funkcionalnost cestnega omrežja s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
44. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa okoljsko poročilo in se podrobneje določijo v poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Izvede se monitoring:
- za nalete divjadi na cestišče zahodne obvoznice,
- povoze dvoživk na odseke ceste iz Novega mesta proti Straži,
- selitvene in prehranjevalne poti netopirjev in
- onesnaženosti padavinskih voda s ceste na iztokih iz zadrževalnikov.
(4) Zavezanec za izvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste. Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih je treba izvesti na podlagi ugotovitev monitoringa, so: dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- spremembe rabe prostora,
- ustreznejše ureditve za prehajanje divjadi, dvoživk in netopirjev,
- vgradnja koalescentnih filtrov na iztokih iz zadrževalnikov in
- drugi ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(6) Investitor zagotovi nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi tega državnega prostorskega načrta.
45. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Za začasne prometne in gradbene površine ter za začasna odlagališča materiala se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(2) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z načrtom poteka prometa ter prevoznih poti med gradnjo, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase prevoznih poti se izberejo tako, da ne prečkajo objektov in območij kulturne dediščine ter da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje ter obstoječe ureditve.
(3) Med gradnjo je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(4) Vgradni izkopani material se čim bolj uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na območju državnega prostorskega načrta.
(5) Čas izvajanja gradbenih del:
- sečnja drevja in posek rastja na celotni trasi naj se opravi zunaj vegetacijske sezone, zaradi gnezdenja ptic pa nikakor ne med 1. aprilom in 30. junijem;
- najhrupnejša dela v času najintenzivnejše gradnje se ne opravljajo v času gnezdenja ptic, to je med 1. aprilom in 30. junijem;
- za zmanjšanje negativnega učinka svetlobnega onesnaževanja na netopirje se večina gradbenih del na zahodni obvoznici opravi predvsem v dnevnem času,
- gradbena dela se na območjih kmetijskih zemljišč opravljajo v času, ko je škoda na pridelkih najmanjša, to je pred setvijo in po spravilu;
- najhrupnejša intenzivna gradbena dela na območju vseh premostitev Krke se zaradi prezimovanja vodnih ptic ne opravljajo v obdobju od 1. septembra do 31. marca ter zunaj razmnoževalnega obdobja vidre, ki traja od 1. januarja do 31. marca; neposredni posegi v reko Krko, ki bi lahko vplivali na kvaliteto vode, se izvajajo zunaj glavne drstitvene sezone rib, ki traja od 1. marca do. 31. junija; intenzivna gradbena dela naj se ne izvajajo ponoči;
- neposredni posegi v Škrjanškem potoku, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode, se lahko izvajajo zunaj glavne drstitvene sezone rib, ki traja od 1. oktobra do 31. junija
(6) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se zmanjša na najmanjšo mogočo mero, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.
(7) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda.
(8) Gradbišče se osvetljuje samo, če je to nujno potrebno, kar se izvede s svetili s senzorjem.
(9) Štori in drug material, ki bi nastali pri gradnji, se odložijo na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala ali v zasutja z izkopanim zemeljskim materialom, določena s to uredbo, in se ne odlagajo v gozd, struge in obvodne prostore reke Krke in pritokov, na območja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter na druge površine.
(10) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se čim bolj izvajata po obstoječi infrastrukturi. Dodatne dovozne ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov. Onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se ceste sproti čistijo.
(11) Zasutja s presežki izkopanega zemeljskega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se postavijo samo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine ter ne na območja, pomembna za ohranjanje narave, najboljša kmetijska zemljišča ter vodna in priobalna zemljišča.
46. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Investitor pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, skupaj z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter uskladi vse posege na območju objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.
(2) Če se dostopna cesta iz krožnega križišča K2 na glavni cesti G2 105/0254 do Poslovno-storitvene cone Mačkovec - 1 (cone I.A-jug - NM/12-OPPN-g) ne zgradi do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestnega dostopa do cone, določenega s to uredbo (iz krožnega križišča K2a na regionalni cesti R2 448/1512), mora investitor Poslovno-storitvene cone I.A-jug dostop do cone izvesti skladno s prostorsko ureditvijo po tej uredbi. Če investitor Poslovno-storitvene cone I.A-jug dostopno cesto od krožnega križišča K2 na glavni cesti G2-105/0254 do cone I.A-jug zgradi do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestnega dostopa do cone, mora nadomestni dostop od krožnega križišča K2a na regionalni cesti R2 448/1512 do cone izvesti investitor hitre ceste.
(3) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo tudi upoštevanje naslednjih pogojev:
- ceste in poti za morebitne obvoze ali prevoze med gradnjo se pred začetkom del ustrezno uredijo, po dokončanju načrtovanih ureditev pa sanirajo morebitne poškodbe,
- objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja del,
- med gradnjo se zagotovi komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba objektov s pomočjo obstoječih ali začasnih infrastrukturnih objektov in naprav,
- med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, tako da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi,
- ob morebitni nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
- zagotoviti, da zaradi načrtovanih ureditev v nobenem primeru ne bodo ogrožene stabilnost cestnega telesa avtoceste, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste.
(4) Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
- zagotoviti nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov, prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,
- promet na obstoječih cestah in poteh med gradnjo organizirati tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa za delne zapore pridobiti dovoljenje upravljavcev cest oziroma pristojne službe,
- omogočiti vzdrževalna in druga dela na priobalnem zemljišču oziroma v varovalnem pasu načrtovanih cest izvajalcu javne službe vzdrževanja vodotokov,
- vzdrževati protihrupne in varovalne ograje,
- vzdrževati vse vodne ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom,
- reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
- vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih brežinah do takrat, ko bosta zagotovljena stabilnost in spontan razvoj površinskega pokrova,
- čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ali na podlagi monitoringa pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika in upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Zahodna obvoznica se lahko izvede tudi kot štiripasovnica, če se na podlagi nadaljnjih prometnih in prostorskih preučitev izkaže da je takšna rešitev potrebna in upravičena.
(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je dopustna prilagoditev profila Šentjoške ceste, tako da se drevored umesti na zunanji strani pločnika ali kolesarske steze.
(5) Za navezovanje gospodarske cone Na Brezovici je dopustna ureditev krožnega križišča Kr 2.
XI. NADZOR
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje so na območju državnega prostorskega načrta dovoljeni:
- vzdrževanje objektov iz 19. člena te uredbe,
- vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
- izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih, razen ureditev trajnih nasadov in agrarnih operacij razen komasacij,
- gospodarjenje z gozdovi,
- izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Do začetka gradnje hitre ceste in posameznih etap, določenih v 43. členu te uredbe, je dopustna gradnja dostopne ceste iz krožnega križišča K2 na glavni cesti G2-105/0254 za priključevanje Poslovno-storitvene cone Mačkovec - 1 (cone I.A-jug - NM/12-OPPN-g).
(3) Do začetka gradnje deviacije za dostop do Poslovno-storitvene cone 1.A-jug je na območju te deviacije dopustna izvedba izkopov in nasipov za ureditev brežin ob tej coni.
(4) Do začetka gradnje Šentjoške ceste, posegov v Belokranjsko cesto in Avšičevo ulico ter gradnje povezave med Šentjoško cesto in Avšičevo ulico se lahko izvajajo terena, potrebne za gradnjo poslovne cone.
(5) Do začetka gradnje deviacije Z1-01 je dopustna izvedba priključka turistične cone Na Brezovici na obstoječe cestno omrežje.
(6) Do začetka gradnje objektov in ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom, je dopustna gradnja gozdnih vlak, gozdnih cest in poljskih poti ter pomožnih kmetijskih in gozdarskih objektov.
(7) Do začetka gradnje priključkov hitre ceste in zahodne obvoznice na avtocesto se omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste, v tem času posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Na avtocesti je dovoljeno vzdrževanje objektov. Dovoljeni so ukrepi za zagotavljanje nemotenega obratovanja in vzdrževanja avtoceste, v fazi gradnje in obratovanja hitre ceste.
(8) Posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih tega člena, so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
50. člen
(državni prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:
- k. o. 1453 Zagorica: 194/1, 194/2, 195/2, 196/3, 196/4, 196/6, 197/1, 197/2, 198, 201, 202/2, 203/2, 204, 205/3, 205/4, 208/1, 208/2, 209/8, 209/9, 210/2, 217/1, 217/3, 217/4, 226, 228, 248, 224/1, 224/2, 227/1, 227/2, 230/1, 234/1, 234/2, 234/5, 235/1, 235/3, 235/5, 235/7, 235/9, 239/3, 239/4, 240/1, 240/4, 241/1, 241/2, 242/10, 242/12, 242/14, 242/3, 242/7, 242/8, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/3, 245/4, 246/1, 246/3, 246/4, 246/5, 247/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 256/1, 256/2, 258/2, 258/3, 258/4, 260/11, 260/2, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 261/3, 261/4, 261/5, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264, 268/2, 269/1, 269/2, 271/3, 271/4, 284/2, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 287/2, 287/4, 289/2, 290/11, 290/3, 290/6, 290/9, 2198/4, 2198/6, 2199/12, 2199/6, 2199/9, 220/3, 220/4, 220/6, 2201/2, 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/9, 2202/3, 2202/4, 2202/6, 221/1, 221/2, 2223/6, 2224/6, 2224/8;
- k. o. 1454 Daljni Vrh: 3/2, 37/3, 37/5, 37/6, 37/6, 37/7, 37/8, 38/2, 39/1, 39/3, 39/4, 41, 42/2, 42/3, 42/4, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 53/3, 53/4, 58/1, 58/2, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/3, 61/4, 62/3, 62/4, 62/5, 63/1, 63/2, 65, 66, 67, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 72, 71/1, 71/2, 1135/7, 1135/8, 1135/9, 1140/1, 1140/2;
- k. o. 1455 Bršljin: 835, 839, 840, 1110/2, 1111, 1112, 1114, 1113/2, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1128/1, 1261, 1262/1, 1262/2, 1264, 1266/2, 1267/4, 1289/3, 798/2, 833/2, 836/2, 843/2, 845/4, 848/3, 848/4, 851/2, 854/1, 854/3, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/17, 856/18, 862/12, 862/13, 862/7, 862/8, 862/9, 863/4, 905/11, 905/12, 905/13, 905/15, 905/3, 905/5, 906/10, 906/11, 906/12, 906/14, 906/15, 906/16, 906/19, 906/20, 906/22, 906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/29, 906/40, 906/41, 906/42, 906/9, 907/3, 907/4, 907/5, 908/10, 908/11, 908/15, 908/16, 908/17, 908/18, 908/7, 908/8, 908/9, 910/2, 910/3, 910/4, 914/9, 917/4, 917/8, 920/11, 920/15, 920/18, 920/19, 920/2, 920/3, 927/2, 927/9, 927/11, 927/13, 927/15, 927/19, 927/20, 927/22, 927/23, 927/23, 927/24, 927/24;
- k. o. 1457 Ždinja vas: 2041/2, 2041/2, 2041/4, 2044/2, 2044/2, 2048/1, 2048/4, 2049, 2050/1, 2050/2, 2051/3, 2051/4, 2051/6, 2063/3, 2063/4, 2065/1, 2065/2, 2077/1, 2077/3, 2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/2, 2079/3, 2079/4, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2081/2, 2081/4, 2083/2, 2083/4, 2084/1, 2084/3, 2084/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/4, 2087/1, 2087/3, 2087/4, 2088/1, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2089/10, 2089/11, 2089/13, 2089/15, 2089/17, 2089/2, 2089/5, 2089/6, 2089/7, 2089/8, 2092/13, 2092/14, 2092/16, 2104, 2105/2, 2107/2, 2113/2, 2115, 2116, 2517, 2119/2, 2120/2, 2469/10, 2469/8, 2469/9, 2492/2, 2493/2, 2493/3, 2493/4, 2516/1, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/5, 2516/5, 2518/1, 2518/3, 2518/3, 2518/4, 2533/1, 2533/2, 2537, 2538, 2541/2, 2541/2, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2549, 2550/4, 2550/6, 2551/3, 2552/3, 839/1, 839/4, 839/5, 840/1, 844/1, 844/3, 844/5, 844/6, 847/3, 848/2, 849/2.
51. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve, ki so načrtovane v občinskih prostorskih aktih na tem območju šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Mestna občina Novo mesto:
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 26/11 - obv. razl., in 4/12 - teh. popr.);
- Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02);
- Odlok o zazidalnem načrtu Adria (Uradni list RS, št. 92/02, 62/04 - popr. in 101/09 - OPN MONM (140. člen), 62/11);
- Odlok o sprejetju ureditvenega načrta razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/89);
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec - 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10 in 28/12);
- Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2 - 105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720 (Uradni list RS, št. 46/03 in 101/09 - OPN MONM (140. člen));
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/06 in 64/08);
- Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02 in 101/09 - OPN MONM (140. člen));
- Odlok o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 101/09 - OPN MONM (140. člen), 9/11 in 46/11 - teh. popr.);
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06);
- Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče - I. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91 - popr.);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10);
- Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza, (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90);
- Odlok o lokacijskem načrtu primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 2. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91);
- Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 11/90);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Turistično območje Na Brezovici« (Uradni list RS, št. 86/11) in
- Odlok o zazidalnem načrtu Župnca 1 (Uradni list RS, št. 84/02);
b) Občina Semič:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 13/90, 7/91 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 37/98, 91/04, 84/09 in 91/09 - popr.) in
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09 in 57/10 - obvezna razlaga);
c) Občina Metlika:
- Dolgoročni plan občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1993 in leta 1998 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87 ter Uradni list RS, št. 19/93 in 50/98);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5 (Uradni list RS, št. 21/97, 32/08 in 42/08) in
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 (Uradni list RS, št. 63/98, 32/08 in 104/08).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-48/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2430-0172
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti