Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3924. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Šalovci, stran 10886.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 33/07 ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 18. redni seji dne 17. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Šalovci (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja,
2. povzročiteljem odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
3. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim prebivališčem ali v počitniških kapacitetah,
6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju z odpadki,
7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja z odpadki plača njihov povzročitelj,
8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja z odpadki,
9. zagotavljanje odvoza odpadkov (frekvenca, volumen posode, prevzemna mesta …),
10. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
11. določiti obveznost osveščanja občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
4. člen
(1) V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov se ravnanje z odpadki nanaša na zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občine. Določeni so v skupini 20 in podskupini 15 01 klasifikacijskega seznama odpadkov Priloge 4 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).
(2) V okviru opravljanja javne službe prevoza odpadkov se ravnanje z odpadki nanaša na prevoz odpadkov, ki nastajajo na območju občine kot odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama. Za prevoz odpadkov se ne šteje prevoz mešanih komunalnih odpadkov od zbirnega centra do centra za ravnanje s komunalnimi odpadki, če to dejavnost izvaja oseba, ki je hkrati izvajalec javne službe zbiranja odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov, navedeni objekti in naprave pa se nahajajo na isti lokaciji. Za prevoz odpadkov se ne šteje tudi prevoz mešanih komunalnih odpadkov od centra za ravnanje s komunalnimi odpadki do odlagališča komunalnih odpadkov, če to dejavnost izvaja oseba, ki je hkrati izvajalec javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, navedeni objekti in naprave pa se nahajajo na isti lokaciji.
5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo;
2. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
(a) izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
(b) izvirni povzročitelj iz javnega sektorja, in
(c) izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja;
3. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
4. komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, ki nastajajo na območju občine s klasifikacijske skupine 20;
5. mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijske podskupine 20 03 01;
6. nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11);
7. nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke;
8. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane;
9. ostanek proizvodnje je snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta;
10. povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov;
11. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
12. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika;
13. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
14. ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov;
15. zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
16. začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo;
17. predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave;
18. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja;
19. kosovni odpadki so odpadki z klasifikacijske podskupine 20 03 07;
20. premična zbiralnica nevarnih frakcij je urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih frakcij ali tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;
21. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda ali vreča za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
22. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi ali brez posode;
23. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov);
24. namenska tipizirana vreča je namenska vreča izvajalca javne službe, ki je namenjena za zbiranje bodisi mešanih komunalnih odpadkov, bodisi ločenih frakcij.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom. Do podelitve koncesije opravlja javno službo dosedanji izvajalec.
8. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javne službe ter koncesijske pogodbe. Javna služba se izvaja tako, da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem.
9. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s pisnim soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
10. člen
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina ne prenese na izvajalca, opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obsega:
- storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij iz zbiralnic ločenih frakcij ter na izvoru,
- obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
- ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
- obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
- zbiranje in prevoz odpadkov iz javnih površin, tržnice, zelenic in pokopališč,
- druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
(2) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z letnim izvedbenim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Šalovci (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto do 1. avgusta za naslednje leto predložiti pristojnemu organu občinske uprave v potrditev, razen v letu, ko se koncesija podeljuje. Občina potrdi letni program najkasneje 3 mesece po prejemu in ga posreduje izvajalcu.
(3) Letni program obsega podatke o:
- območju izvajanja javne službe (naselja, število vključenih gospodinjstev),
- vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje (po naseljih, po povzročiteljih),
- posodi ali namenski vreči za zbiranje/prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- evidenci o lokacijah, o številu, vrsti in velikosti namenskih zabojnikov, prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbirnem centru v preteklem letu (prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije),
- ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
- načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poškodovane posode za zbiranje odpadkov,
- načinu podelitve tipiziranih vreč,
- načinu pranja in vzdrževanja zabojnikov,
- delu z javnostjo pri izvajanju javne službe in načinu obveščanja,
- opis zabojnikov in vozil za prevzem komunalnih odpadkov, ki jih bo izvajalec nabavil v tem letu,
- predvideni časovni razpored zbiranja nevarnih odpadkov ter predvidena količina zbranih nevarnih odpadkov po vrstah,
- predvideni časovni razpored zbiranja kosovnih odpadkov ter predvidena količina zbranih kosovnih odpadkov po vrstah,
- drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe,
- stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa,
- drugih podatkih v skladu s predpisi.
(4) Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, mora:
- v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost, zagotoviti ločeno zbiranje vsaj za:
(a) biološke odpadke,
(b) odpadni papir in karton, ter
(c) odpadno embalažo,
in jih do prepustitve ali oddaje hraniti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
- prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
(a) mešane komunalne odpadke,
(b) druge frakcije, če tako določajo predpisi s področja varstva okolja.
1. Zbiranje in prevoz odpadkov
12. člen
(1) Vsi odpadki se zbirajo ločeno na izvoru nastanka.
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotne snovi odpadkov izločijo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.
(2) Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na izvoru nastanka,
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
13. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame (prevzemna mesta, zbiralnice ločenih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico) do mest njihove obdelave.
2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe
14. člen
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti tudi:
- oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo regijskemu centru, v skladu s predpisi,
- vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
- izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in prevoza odpadkov,
- zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo,
- posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da sta pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja zagotovljeni najmanj dve posodi 120 litrov, rjava za biološke (če gospodinjstvo ne odlaga bioloških odpadkov v lastni kompostnik) in črna za mešane komunalne odpadke, ter namenske vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov). Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode,
- ostali povzročitelji, ki se obvezno vključujejo v sistem javne službe morajo imeti najmanj 120 l posodo za mešane komunalne odpadke, razen, če v tem odloku ali državnih predpisih ni določeno drugače,
- opremo za vzdrževanje posod za prepuščanje preostalih odpadkov,
- zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod,
- vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
- poročanje občini o izvajanju javne službe,
- redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
- osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravnanjem izvajanja javne službe,
- oblikovanje predlogov cen,
- obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov,
- obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
- nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
15. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
- izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
- cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter bodo primerljive med različnimi izvajalci iz različnih okolij,
- sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe, in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
- prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih frakcij,
- nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov
16. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim izvedbeni programom (v nadaljevanju: letni program) ter navodili občine in izvajalca.
17. člen
(1) Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov ali namenski tipizirani vreči. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem programu.
(2) Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij.
18. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo za zbiranje odpadkov.
19. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.
20. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem.
21. člen
(1) Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi mnenje izvajalca, če izvajalec nima javnega pooblastila.
22. člen
(1) Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.
(2) V večstanovanjskih stavbah, kjer so imenovani upravniki, izvajajo obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena upravniki.
23. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s tem odlokom, potrebno število posod in namenskih vreč.
24. člen
Če ima povzročitelj več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov, si mora priskrbeti večjo ali dodatno posodo ali namensko vrečo.
25. člen
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je onemogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe, v primeru, da je posoda last izvajalca, dolžan, na svoje stroške, zamenjati, razen v primeru namernega poškodovanja ali nenamenske uporabe s strani povzročitelja, ko stroški zamenjave bremenijo povzročitelja. Če je posoda last povzročitelja, krije stroške zamenjave povzročitelj, razen v primeru, da je do poškodbe prišlo po krivdi izvajalca.
2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih
26. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto se prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.
27. člen
(1) Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja odpadkov.
(2) Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
(3) Če je prevzemno mesto onesnaženo po krivdi povzročitelja, je izvajalec javne službe upravičen stroške čiščenja in odstranitve odpadkov zaračunati lastniku oziroma lastnikom prevzemnega mesta.
(4) Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe posode za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo za zbiranje odpadkov.
28. člen
(1) Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register). Na zahtevo pristojnega organa občine je izvajalec javne službe dolžan omogočiti vpogled v register.
(2) Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javne službe ter vrsto, volumen, število in lastništvo posode za zbiranje odpadkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.
29. člen
(1) Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
- pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
- ugotovitev izvajalca in
- ugotovitev pristojnih organov občine.
(2) Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode za zbiranje odpadkov.
(3) Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
30. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določita izvajalec in povzročitelj, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register.
31. člen
(1) Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja posod v vozilo.
(2) Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 5 metrov od mesta praznjenja posode oziroma dostopne ceste, če so za to izpolnjeni prostorski pogoji.
(3) Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
(4) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja posode ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
32. člen
(1) Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
(2) Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
- za izvirne povzročitelje iz 2. točke 4. člena tega odloka: Minimalni volumen posamezne posode za namen iz šeste alineje 14. člena tega odloka na območju Občine Šalovci znaša 120 litrov.
- Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, in lastniki počitniških kapacitet morajo odlagati odpadke v namenske vreče, ki jih kupijo pri izvajalcu javne službe. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša najmanj 12 kosov in namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša najmanj 12 kosov.
- Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske službe skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja se morejo obvezno vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, če razpolagajo z mešanimi komunalnimi odpadki iz druge alineje četrtega odstavka 11. člena tega odloka.
33. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno, odvisno od dogodka obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
34. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu. Prijavi priloži fotografijo kršitve in naslov kršilca, kolikor je to mogoče.
35. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij
36. člen
(1) Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije (papir, steklo, kovine, plastika, mešana embalaža kot je kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov), morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora zbiralnico nenevarnih frakcij opremiti najmanj za ločeno zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z vso odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
2. vse odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,
3. vse odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora prevzemati v zbiralnicah prepuščene nenevarne frakcije s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov.
37. člen
(1) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih zbiralnicah ter posoda za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru občina in izvajalec.
38. člen
Občina je dolžna zagotoviti ustrezne lokacije za postavitev zbiralnic ločenih frakcij.
39. člen
(1) Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
- povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici ločenih frakcij,
- se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi.
(2) Izvajalec mora skrbeti za red in čistočo na zbiralnicah ločenih frakcij.
40. člen
Izvajalec prevzema ločene frakcije z zbiralnic ločenih frakcij v skladu s potrjeno dinamiko odvozov iz letnega programa dela.
41. člen
(1) Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, ne sme prepuščati komunalnih odpadkov v zbiralnici nenevarnih frakcij.
(2) Prepovedano je brskanje po posodah v zbiralnicah ločenih frakcij in odnašanje oziroma odtujevanje materialov iz posod.
4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru
42. člen
(1) Občina mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo in izvajalcu javne službe.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(3) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki je usposobljena za ločeno zbiranje nenevarnih in nevarnih frakcij in izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(4) Kosovne odpadke večjih dimenzij, ki niso primerni za pripravo za ponovno uporabo, se pred oddajo naprej razstavi na posamezne nenevarne frakcije v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
43. člen
(1) V zbirnem centru izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja prepušča vse vrste komunalnih odpadkov, razen biorazgradljivih odpadkov, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, nevarnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in gradbenih odpadkov.
(2) V zbirnem centru v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih lahko izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja prepušča vse vrste odpadkov.
44. člen
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
- izvirni povzročitelji nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik prepustijo posamezno nenevarno frakcijo,
- izvirni povzročitelji prepustijo odpadke usposobljeni osebi,
- ne prihaja do onesnaževanja okolja,
- se vsi zbrani odpadki razvrščajo in predhodno skladiščijo tako, da je možna njihova obdelava v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Prevzem odpadkov v zbirnem centru v okviru regijskega centra v Puconcih je zagotovljen skozi celo leto v dneh in času rednega obratovanja centra za ravnanje z odpadki.
45. člen
Upravljavec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo od izvajalca najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
5. Pogoji prevzemanja odpadkov s premično zbiralnico nevarnih frakcij
46. člen
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora izvajalec te javne službe zagotoviti ločeno zbiranje nevarnih frakcij od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij, opremljeno v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
47. člen
V premični zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije prevzemati oseba izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki je usposobljena za ločeno zbiranje nevarnih frakcij in izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
48. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu.
49. člen
Če je premična zbiralnica nevarnih frakcij tovorno vozilo mora postanek na posamezni lokaciji trajati vsaj eno uro, pri čemer se lokacije določijo tako, da je prepuščanje nevarnih frakcij omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva.
50. člen
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora premične zbiralnice nevarnih frakcij urediti in vzdrževati tako, da:
1. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov,
2. na kraju premične zbiralnice nevarnih frakcij ne prihaja do onesnaževanja okolja, ter
3. je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
51. člen
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev obvestiti o času in načinu prevzema s premično zbiralnico najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij s pisnim obvestilom in na svoji spletni strani. Obvestilo lahko vsebuje tudi seznam in opis odpadkov, ki se zbirajo s premično zbiralnico nevarnih frakcij in navodila za njihovo ločeno zbiranje.
6. Prevzem kosovnih odpadkov
52. člen
(1) Prevzem kosovnih odpadkov se brezplačno izvaja v zbirnem centru in najmanj enkrat letno v koledarskem letu na poziv izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva.
(2) V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja prevzemna količina, ki bo prevzeta brezplačno omejena na dva kubična metra.
(3) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora biti izveden najkasneje v 14 dneh od najave izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva, na način, da ni onemogočena oddaja v pripravo za ponovno uporabo. Če je tehnično izvedljivo, se lahko skupaj s kosovnimi odpadki prevzema tudi odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO).
7. Divja odlagališča
53. člen
(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, odredi odstranitev komunalnih odpadkov pristojni občinski inšpekcijski organ.
54. člen
(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi pristojen nadzorstveni organ v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč.
(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
55. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
56. člen
(1) Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
(2) V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo, izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.
57. člen
Povzročitelji morajo:
a) pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca,
b) nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu s tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
c) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno ali v namenskih tipiziranih vrečah izvajalca javne službe, v skladu z letnim programom,
d) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
e) prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
f) prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
g) hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
h) v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,
i) v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu,
j) redno plačevati storitve javne službe,
k) obveščati pristojni občinski inšpekcijski organ in izvajalca o kršitvah tega odloka.
58. člen
Povzročitelji ne smejo:
a) pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
b) mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
c) prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
d) prepuščati odpadke v posodi ali namenski vreči, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
e) pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati,
f) kurjenje odpadkov.
59. člen
(1) V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
- nevarne frakcije,
- klavniške odpadke,
- odpadni gradbeni material in kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in pepel,
- kosovne odpadke,
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka,
- električno in elektronsko opremo,
- posebne odpadke.
(2) Če se v zabojnikih nahajajo odpadki, ki v njih ne sodijo (mešanje odpadkov), jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V takem primeru izvajalec na zabojnik pritrdi obvestilo zakaj se zabojnik ni izpraznil in o tem obvesti pristojni inšpekcijski organ.
(3) Vreče ali škatle, ki so priložene ob zabojniku, delavci izvajalca ne smejo odpeljati, razen v primeru, ko gre za tipizirane vreče izvajalca.
60. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
a) so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza),
b) posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju isti dan vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
c) so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
d) odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov, ne smejo biti odloženi ob posodi,
e) je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
61. člen
(1) Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
(2) Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(3) Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.
(4) Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
62. člen
(1) Na vsaki javni prireditvi mora njen organizator zagotoviti zabojnike za mešane komunalne odpadke.
(2) Organizator javne prireditve, na kateri se pričakuje več kot 500 udeležencev, mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za čas trajanja prireditve zagotovi tudi ločeno zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadne embalaže iz stekla, in
3. odpadne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov.
(3) Če zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi organizator javne prireditve, jih zagotovi izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, stroške njihove uporabe pa nosi organizator javne prireditve.
(4) Organizator javne prireditve iz drugega odstavka tega člena mora o prireditvi obvestiti izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov najmanj 7 dni pred njenim začetkom.
(5) Biološki odpadki, nastali na javni prireditvi, se zbirajo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi biološkimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(6) Organizator javne prireditve mora po koncu javne prireditve vse zbrane odpadke iz prvega in drugega odstavka tega člena prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Vse odpadke, ki niso ločeno zbrani v skladu z določbo drugega odstavka tega člena, mora organizator javne prireditve prepusti izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov kot mešane komunalne odpadke.
(7) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora vse nastale odpadke prevzeti na mestu prireditve naslednji delovni dan po koncu javne prireditve.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
63. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
- iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
- iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
- iz drugih virov.
64. člen
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
(2) Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.
65. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne službe s potrditvijo pristojnega organa lokalne skupnosti.
66. člen
Plačilni rok je minimalno 10 dni po datumu izdaje računa.
67. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
68. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
VII. NAČIN OBRAČUNA
69. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode ter številom odvozov.
VIII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
70. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje objekte in naprave:
- prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
- prostor za zbiralnice ločenih frakcij.
71. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
- vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s pripadajočo opremo,
- vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij,
- posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih,
- namenske tipizirane vreče,
- vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
72. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni občinski inšpekcijski organi.
X. KAZENSKE DOLOČBE
73. člen
Z globo 3000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
- javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (8. člen),
- določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (9. člen),
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti (12. člen),
- ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame do mest njihove obdelave (13. člen),
- za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev, kot so določene v 14. členu odloka,
- ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so podrobneje določeni v letnem programu ali ne izvaja zbiranja in odvoza po objavljenem letnem programu (26. člen),
- prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (27. člen),
- ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov (27. člen),
- ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe (27. člen),
- ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (28. člen),
- ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (29. člen),
- ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register (30. člen),
- zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o novih terminih ne obvesti povzročitelje, na krajevno običajni način (33. člen),
- ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov (34. člen),
- v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu (34. člen),
- ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih v registru prevzemnih mest (35. člen),
- lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah, ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),
- ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),
- ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 39. člen odloka,
- ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (40. člen),
- ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posoda za njihovo zbiranje (42. člen),
- ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 44. člen odloka,
- ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (45. člen),
- ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico (46. člen),
- ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (48. člen),
- ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij (65. člen),
- ne zagotovi opremo za izvajanje javne službe, kot to določa 71. člen odloka,
- ne pripravi letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Šalovci (11. člen),
- ne zagotavlja konkretnega obračuna storitev (64. člen).
Z globo 1500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
74. člen
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja, če:
- odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (16. člen),
- odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (17. člen),
- odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij (17. člen),
- ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (20. člen),
- ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno-prevzemnih mest (22. člen),
- ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (24. člen),
- brska po posodah, odnaša oziroma odtujuje material iz posod (drugi odstavek 41. člena),
- ne uporablja storitev javne službe (55. člen),
- ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči, izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (56. člen),
- pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca (57. člen),
- nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu s tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (57. člen),
- ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (57. člen),
- ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (57. člen),
- ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (57. člen),
- v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne zamenja posodo za zbiranje odpadkov (57. člen),
- v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči izvajalcu (57. člen),
- pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (58. člen),
- meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (58. člen),
- prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (58. člen),
- prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (58. člen),
- piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (58. člen),
- v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (59. člen),
- opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (61. člen),
- za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (61. člen),
- izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (68. člen).
75. člen
Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti (pravna oseba), za prekrške, ki so navedeni v 73. členu in prvem odstavku 41. člena tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
76. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
- za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne zagotovi, da se prireditveni prostor opremi s posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (prvi odstavek 62. člena),
- najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi na svoje stroške ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, da izvajalec prevzame zbrane odpadke (drugi odstavek 62. člena).
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
77. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07).
78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2012
Šalovci, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti