Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012

Kazalo

3795. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 10199.

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10) se v drugem odstavku 2. člena na koncu devete alinee pika nadomesti z vejico in doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– v vlogi na javni razpis ponudi vsaj najnižjo višino koncesijske dajatve, ki jo v javnem razpisu določi koncedent v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe. Ponujena višina koncesijske dajatve ne sme za več kot 40% presegati povprečne tržne cene gozdnih lesnih sortimentov v času vložitve vloge.«.
V tretjem odstavku se besedi »in osme« nadomestita z besedilom », osme in devete«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v osmi alinei beseda »merilo« nadomesti z besedo »merila«, za osmo alineo pa se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– datum, kraj in čas javnega odpiranja vlog,«.
Dosedanje deveta do trinajsta alinea postanejo deseta do štirinajsta alinea.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Postopek objave javnega razpisa ter odpiranja in ocenjevanja vlog izvede komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Rok za sprejem vlog ne sme biti krajši od 30 dni po objavi javnega razpisa. Rok za izdajo odločb o izbiri koncesionarja ne sme biti daljši od 90 dni po datumu odpiranja vlog.
(5) Odpiranje vlog je javno. Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, v katerega vpiše zlasti podatke o prispelih, prepoznih in nepopolnih vlogah, o višini ponujenih koncesijskih dajatev prijaviteljev ter o prisotnih članih komisije, prisotnih prijaviteljih ali njihovih pooblaščencih, ki podpišejo zapisnik. Kopija zapisnika o odpiranju vlog se vroči vsem prijaviteljem, ki so vložili prijavo na javni razpis.
(6) Komisija vodi tudi zapisnik o opravljenem pregledu popolnih vlog, ki jih oceni v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, ter pripravi predlog za izbiro koncesionarja.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če komisija ugotovi, da je vloga prijavitelja pomanjkljiva ali nerazumljiva, mora pozvati prijavitelja, da jo dopolni oziroma odpravi njene pomanjkljivosti v postavljenem roku. Dopolnitev vloge oziroma odprava pomanjkljivosti ni dopustna, če bi to omogočilo spremembo ponujene višine koncesijske dajatve ali njenih sestavin ali spremembo podatkov o sposobnosti prijavitelja.
(3) Če se po objavi javnega razpisa in pred izdajo odločb o izbiri koncesionarja ugotovi, da je bil javni razpis objavljen v nasprotju z določbami predpisov, ki urejajo podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, lahko direktor sklada s sklepom razveljavi javni razpis. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V naslovu 5. člena se beseda »merilo« nadomesti z besedo »merila«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se koncesija podeli prijavitelju, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe ter je vključen v Program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Če je takih prijaviteljev več, ima prednost tisti, ki ponudi višjo koncesijsko dajatev.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(odločitev koncedenta o izbiri koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči direktor sklada z odločbo. O pritožbi zoper odločbo o izbiri koncesionarja odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– do 31. januarja za tekoče leto zavrne podpis aneksa iz prvega odstavka 12. člena te uredbe,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O odvzemu koncesije odloči direktor sklada z odločbo. O pritožbi zoper odločbo o odvzemu koncesije odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Do pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije zagotavlja izvedbo vseh potrebnih del za izkoriščanje gozdov, ki so bili predmet koncesije, koncedent.«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višino koncesijske dajatve za prvo leto trajanja koncesijskega razmerja določita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo ter je enaka višini koncesijske dajatve, ki jo je na javnem razpisu ponudil koncesionar. Za vsako naslednje leto se višina koncesijske dajatve določi z aneksom h koncesijski pogodbi, ki mora biti sklenjen najpozneje do 31. januarja za tekoče leto.«.
V tretjem odstavku se vejica v drugem stavku nadomesti s piko in besedilo »razen v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji drugega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »Koncesijska dajatev je lahko izjemoma manjša od 15% letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji iz drugega odstavka prejšnjega člena ali če gojitvena in varstvena dela v koncesijskih gozdovih dosegajo znesek, katerega poračun bi znižal koncesijsko dajatev pod ta odstotek.«.
8. člen
V četrtem odstavku 14. člena se v napovednem stavku pred dvopičjem doda besedilo »na škodo koncedenta«.
9. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »iztrženo ceno« nadomesti z besedo »vrednost«.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
11. člen
V prilogi 2 se poglavje 1 Sečnja nadomesti z novim poglavjem 1 Sečnja, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Koncesijske pogodbe je treba uskladiti s to uredbo v obliki aneksa h koncesijski pogodbi do 31. januarja 2013. Do uskladitve koncesijske pogodbe se uporabljajo določila veljavne koncesijske pogodbe, pri čemer se v primeru neskladja s to uredbo uporabljajo določbe te uredbe.
13. člen
Ne glede na določbo 10. člena te uredbe se za poročanje o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov za leto 2012 uporabljajo obrazci iz priloge 1 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-60/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-2330-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost