Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012

Kazalo

3794. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 10199.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12 in 23/12) se v 13. členu v četrti alineji črta besedilo »Direktorat za varno hrano«.
2. člen
V petem odstavku 21. člena se besedilo »Veterinarsko upravo Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
V sedmem odstavku 32. člena se v prvem stavku črta besedilo »na ravni sektorja«.
4. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot organizacijske enote carinskega urada in davčnega urada se lahko oblikujejo izpostave. Zaradi večje dostopnosti upravnih storitev se kot metoda dela urada ali izpostave lahko organizira pisarna. V izpostavi se lahko za ožji del delovnega področja oblikuje referat, če je za področje sistemizirano najmanj pet delovnih mest, v izpostavi pa najmanj deset delovnih mest.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 00730-47/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-2030-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik