Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012

Kazalo

3792. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina, stran 10196.

Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Kozina (v nadaljnjem besedilu: SMP Kozina) na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za strateški mejni prehod Kozina, ki ga je oktobra 2011 izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9375/051-A, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
2. člen
(urbanistične podlage)
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Kozina so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:
– prostorske sestavine planskih aktov: Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99, 93/04 in 92/09 ter uradne objave št. 4/98, 37/98 in 5/92);
– prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Sežana (uradne objave št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95 in 102/05).
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje SMP Kozina obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrn in varen potek prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Kozina, in sicer zemljišča ali dele zemljišč: parc. št. 1074/9, 2895/1, 998/103 in 998/85, vse k. o. Draga.
(2) Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
(javna korist)
Šteje se, da je zaradi gradnje in vzdrževanja na ureditvenem območju iz prejšnjega člena izkazana javna korist.
5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-46/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-2030-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost