Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012

Kazalo

3777. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A), stran 10057.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-4
Ljubljana, dne 14. decembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK (ZDBVB-A)
1. člen
V Zakonu o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, št. 59/11) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davek se obračunava in plačuje za obračunska obdobja, ki se končajo do vključno 31. decembra 2014.«.
2. člen
V 8. členu se število »0,167« nadomesti s številom »0,1«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(akontiranje davka po davčnem obračunu)
(1) Zavezanec med davčnim obdobjem obračunava in plačuje akontacijo davka.
(2) Akontacija davka je enaka znesku davka, to je razliki med zneskom, ki se izračuna od osnove za davek po davčnem obračunu za predhodno obračunsko obdobje in po stopnji davka, ki velja za tekoče davčno obdobje, in zneskom zmanjšanja davka, ki se izračuna od stanja kreditov po davčnem obračunu za predhodno obračunsko obdobje in po stopnji za zmanjšanje davka, ki velja za tekoče davčno obdobje.
(3) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih in na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
(4) Za plačano akontacijo davka se zavezancu zmanjša obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
(5) V zvezi z akontacijo davka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, v delu, ki določa akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena, so akontiranja davka oproščeni zavezanci, ki so bili oproščeni davka po prvem odstavku 10. člena tega zakona za predhodno obračunsko obdobje, in zavezanci, ki so oproščeni plačila davka po drugem odstavku 10. člena tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(akontiranje davka za leto 2013)
(1) Akontacija davka za leto 2013 se izračuna v obračunu davka za leto 2012.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 11.a člena zakona, se obroki akontacije davka za leto 2013, ki dospejo v plačilo do vključno 31. maja 2013, ne plačajo. Prvi obrok akontacije davka za leto 2013, ki se ga plača, je obrok akontacije davka, ki dospe v plačilo 30. junija 2013. Ta obrok mora biti plačan v desetih dneh po dospelosti.
5. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
(2) Do začetka uporabe določb spremenjenega 8. člena zakona, se uporabljajo določbe 8. člena Zakona o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, št. 59/11).
Št. 435-02/12-9/13
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EPA 702-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost