Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3702. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič, stran 9900.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08), 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje programov športa, pomembnih za razvoj športa v Občini Tržič ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Za dodelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa, lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– združenja, lokalna športna zveza in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, vsi registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, in so splošno koristne in neprofitne,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju in financiranju letnega programa športa.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tisti športni program, ki ga tudi dejansko sam izvaja ali organizira.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in delujejo najmanj leto dni,
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da imajo društva urejeno ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo Občini Tržič potrdilo o plačanih članarinah, poročila o realizaciji športnih programov in doseženih rezultatih ter programa aktivnosti s področja športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
– da so člani lokalne športne zveze.
Za novoustanovljena društva, ki ne izpolnjujejo pogoja prve alineje iz drugega odstavka 2. člena, ter se vključijo v nacionalne panožne zveze in lokalno športno zvezo, ter izvajajo programe športne vadbe otrok in mladine ali športno rekreacijo, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz drugega odstavka 2. člena, bo Občina Tržič zagotovila sredstva, ki niso predmet razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič.
Za ta društva se bodo pri razdelitvi sredstev upoštevala veljavna Merila za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič.
3. člen
Na podlagi tega pravilnika in meril se sofinancirajo športni programi in dejavnosti v Občini Tržič, ki so usklajeni s smernicami Nacionalnega programa športa in Zakona o športu.
Sofinanciranje letnega programa športa po tem pravilniku in merilih obsega:
1. Vsebine in obseg športnih programov
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.1.3. Športna vzgoja mladine
1.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.1.4. Športna dejavnost študentov
1.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
1.2. Športna rekreacija
1.3. Kakovostni šport
1.4. Vrhunski šport
1.5. Šport invalidov in starejših občanov
2. Razvojne in strokovne naloge
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
2.3. Založniška dejavnost
2.4. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
2.5. Informacijski sistem na področju športa
2.6. Delovanje društev in lokalne športne zveze, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne in organizacijske in razvojne naloge v športu,
2.7. Občinska priznanja športnikom in športnim delavcem
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
3.1. Vzdrževanje športnih objektov
3.2. Najemnine športnih objektov
3.3. Investicije v športne objekte in infrastrukturo.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin se ciljno določi v deležu celotnih sredstev za področje športa.
Za vsebine opredeljene pod prvo in drugo točko letnega programa športa, se sredstva razdeljujejo na podlagi meril, ki so priloga tega pravilnika. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila dodeljenih točk za posamezno proračunsko leto.
4. člen
OPREDELITEV UPRAVIČENIH NAMENOV ZA POSAMEZNE VSEBINE PROGRAMOV ŠPORTA
1.1.1.1. in 1.1.2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
Sofinancirajo se programi športne dejavnosti v vrtcih in na OŠ, za katere se organizirajo tekmovanja na nivoju Občine Tržič.
Financirajo se stroški osnovnošolskih tekmovanj, katere za tekoče šolsko leto sprejme Komisija za šport mladih pri Športni zvezi Tržič.
1.1.2.2. in 1.1.3.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Legenda:
CI/CE: cicibani / cicibanke
MDI/MDE: mlajši dečki / mlajše deklice
SDI/SDE: starejši dečki / starejše deklice
MMI/MME: mlajši mladinci / mlajše mladinke
SMI/SME: starejši mladinci / starejše mladinke
– upošteva se samo število udeležencev, katerih seznam je potrjen od ustrezne panožne zveze!
V primeru, da skupina ni popolna se posamezne skupine med seboj lahko združujejo. Pri izračunu se upoštevajo ure tiste skupine katero število članov je večje. V primeru izenačenosti se za društvo upošteva bolj ugodna varianta.
1.2. Športna rekreacija
Glavni cilji športne rekreacije je pritegniti čim več ljudi, ki bi se začeli redno ukvarjati s športom. Tako bi prijetno in koristno izrabili svoj prosti čas, med drugim pa bi tako zmanjšali negativne posledice današnjega življenja, krepili vitalnost ljudi, ter izboljšali njihov zdravstveni položaj.
ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA
Za nadaljnji razvoj in popularizacijo športa se sofinancira organizacija in izvedba naslednjih tekmovanj, ki jih organizirajo športne organizacije.
Športno rekreativna tekmovanja za občane Tržiča bodo razpisale in organizirale športne organizacije v naslednjih športnih panogah:
– balinanje
– kegljanje
– namizni tenis
– sankanje
– smučanje
– smučarski tek
– streljanje
– šah
– tek
– trim liga v kegljanju
– trim liga v streljanju
– in drugih.
Za koordinacijo tekmovanj, izračun rezultatov in izvedbo zaključne prireditve z proglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj najboljšim posameznikom in ekipam v Tržiških športnih igrah bo poskrbela Športna zveza Tržič.
Športno rekreativne prireditve so potrebne za razvoj športne rekreacije, zato bo Občina Tržič sofinancirala tekmovanja, katera so namenjena odraslim, ki niso udeleženci rednih vadbenih in tekmovalnih programov v športnih organizacijah.
Za sofinanciranje mora biti izpolnjen najmanj eden od pogojev:
– dolgoletna tradicija prireditve
– primerna za vse starostne kategorije
– sodelovanje najmanj 20 udeležencev
– jubilejna prireditev ob obletnicah društva.
Sofinancira se lahko najemnina objekta, propagandni material, sodniški stroški, stroški organizacije prireditve, stroški pokalov in priznanj.
Programi za spodbujanje športa za zdravje so oblike izvajanja programov športa za zdravje. Izvajalci niso športna društva, so pa namenjeni občanom, da se posledično vključijo v aktivno športno dejavnost. Za sofinanciranje lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo program z razvidno vsebino in natančnim finančnim načrtom in niso zavezani izpolnjevati pogojev, določenih v 2. členu tega pravilnika. Pogoj: zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti projekta. Višina sofinanciranja lahko znaša do 10 % več kot za prireditve.
1.3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Vadbene skupine kakovostnega športa pri individualnih športnih panogah morajo imeti v redno vadbo vključeno najmanj 6 športnikov, pri kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko kot je pogoj, da ekipa lahko tekmuje, plus tri. Isti igralec se pri sofinanciranju upošteva samo v eni vadbeni skupini.
Pri kakovostnem športu obravnavamo vadbene in tekmovalne programe, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po določilih osrednjih panožnih zvez.
Trening tekme se ne obravnavajo posebej – so v ciklusu vadbe.
Korekcijski faktorji:
Zaradi neenakomerne razvitosti panog, tekmovalnih sistemov in števila sodelujočih ekip, se pri izračunih upoštevajo korekcijski faktorji.
Za najvišji nivo državne lige se upošteva najvišje državno tekmovanje v Sloveniji za posamezno športno panogo (super liga, 1. A liga in ostale državne lige najvišjega nivoja).
Legenda:
TS/PS – tekmovalni sistem panog v piramidalnem sistemu
TS/NPS – tekmovalni sistemi v nepirimidalnem sistemu.
1.4. Vrhunski šport
Vrhunski šport: obravnavamo izključno posameznike in ekipe, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodenga, perspektivnega razreda.
Kategorizirani športniki:
– športnik perspektivnega razreda – mladinci/ke (mednarodni uspehi – MSP, MEP)
– športnik mednarodnega razreda – član/ice (mednarodni uspehi – OI, SP, EP)
– športnik svetovnega razreda – član/ice (kolajne na OI, SP, EP, evr., svet. rekordi).
Športni dodatek
Športni dodatek se lahko dodeli društvom oziroma drugim izvajalcem, katerih člani imajo status kategoriziranega športnika ob prijavi na razpis, v skladu z seznamom kategoriziranih športnikov, ki je objavljen v Obvestilih OKS – ZŠZ. Dodatek se prizna društvu za vsakega posameznega kategoriziranega športnika v sorazmernem deležu glede na veljavnost v tekočem letu.
Društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in svojo dejavnost opravljajo izključno v pokritih športnih objektih, in so upravičeni do dodelitev sredstev za vadbeni prostor (dvorana, telovadnica OŠ), ki so v lasti občine, se jim za to dodeljena sredstva, ne bodo izplačevala. Dodeljena sredstva za vadbeni prostor posameznega društva oziroma kluba se bodo nakazala upravljavcu športnega objekta na podlagi evidence koriščenja ur vadbe v objektu.
1.5. Šport invalidov in starejših
Na področju športa invalidov in starejših občanov se sofinancira programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
2. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE (IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV)
Občina Tržič v vsakoletnem proračunu zagotavlja del sredstev za sofinanciranje strokovnih kadrov v rednem delovnem razmerju na področju športa v športnih društvih in lokalni športni zvezi.
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Sofinancirali bomo tiste strokovne kadre, ki aktivno delujejo (trenerji, vaditelji, vodniki) v športnih organizacijah z mladimi tekmovalci ali strokovne kadre za izvedbo posameznih tekmovanj (sodniki …). Izvajalec športnih programov mora imeti s kandidatom sklenjeno pogodbo, s katero se kandidat zavezuje, da bo po končanem usposabljanju še najmanj dve leti delal pri izvajalcu oziroma v Občini Tržič kot strokovni kader in da bo v primeru neuspešnega zaključka šolanja vrnil stroške šolanja z zamudnimi obrestmi.
Sofinancirajo se lahko posebni programi Fakultete za šport in Športnih gimnazij izven rednega programa študentom in dijakom Občine Tržič, v višini do 40 % stroškov pod pogojem, da imajo stalno bivališče v Občini Tržič in so člani v športnem društvu v Občini Tržič. Z navedenimi študenti in dijaki se sklene ustrezna pogodba o sofinanciranju.
2.3. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih ter občasnih športnih publikacij in propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
Za sofinanciranje založniške dejavnosti je potrebno predložiti vsebinski opis dela in natančen finančni načrt.
2.4. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Občina Tržič bo z namenom promocije tržiškega športa spodbujala udejstvovanje tržiških športnikov na športnih prireditvah in tekmovanjih.
2.6. Delovanje društev in lokalne športne zveze, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne in organizacijske in razvojne naloge v športu
2.6.1. Strokovni kadri v rednem delovnem razmerju na področju športa
Za financiranje del in nalog strokovnih kadrov v rednem delovnem razmerju lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo določene pogoje.
2.6.2. Delovanje občinske športne zveze
Športna zveza izvaja navedene naloge za Občino Tržič s področja športa:
– v sodelovanju z Občino Tržič pomaga pri pripravah Javnih razpisov za Fundacijo za šport;
– v sodelovanju z Občino Tržič pomaga pri pripravah Javnih razpisov za Ministrstvo za šolstvo in šport;
– v sodelovanju z Občino Tržič pregleda polletna in letna poročila športnih društev, ter njihovo namensko porabo sredstev, ki so sofinancirana iz javnega razpisa, za potrebe strokovne komisije;
– v sodelovanju s strokovno komisijo za sofinanciranje letnih programov športa opravi točkovanje posameznih vlog društev, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2013;
– v sodelovanju z Občino Tržič opravlja tajniške naloge za potrebe strokovne komisije za sofinanciranje letnih programov športa;
– pripravi in izpolni poročilo Ministrstva za šolstvo in šport – razporeditev sredstev za posamezne programe na področju športa katere zahteva RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport;
– spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč Občini Tržič in izvajalcem športnih programov;
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu;
– izvaja promocijo, obveščanje in informiranje športne dejavnosti v Občini Tržič;
– koordinira, spremlja in usklajuje aktivnosti med Občino Tržič in športnimi organizacijami, ki so vključene v Športno zvezo Tržič in ostalimi športnimi organizacijami;
– v sodelovanju z Občino Tržič pripravlja programe in plane športa v Občini Tržič ter poročila o njihovi realizaciji, katere pri svojem delu uporablja Občina Tržič;
– izvaja strokovno-tehnična opravila za Občino Tržič in športne organizacije;
– izdela koledar športnih prireditev v Občini Tržič za posamezno leto in obvešča javnost o prireditvah;
– organizira in pomaga pri organizaciji večjih športno rekreativnih tekmovanj v Občini Tržič;
– oblikuje pobude in predloge za izboljšanje stanja športa v Občini Tržič;
– sodeluje z občinskimi in državnimi organi, pristojnimi za področje športa;
– na zahtevo Občine Tržič je dolžna predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev;
– dolžna je omogočiti nadzor nad svojim delom;
– skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Športne zveze Tržič.
Izbor najboljšega športnika Tržiča in naj perspektivnega športnika Tržiča za posamezno leto bo organizirala in izvedla Športna zveza Tržič.
Sofinancira se priprava programa prireditve, organizacijo, koordinacijo, ter priznanja najboljšim športnikom.
Za koordinacijo tekmovanj Tržiških športnih iger, izračun rezultatov in izvedbo zaključne prireditve s proglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj najboljšim posameznikom in ekipam v Tržiških športnih igrah bo poskrbela sekretarka Športne zveze Tržič.
3. Športni objekti in njihovo vzdrževanje
Investicijska vlaganja temeljijo na sprejeti Strategiji razvoja Občine Tržič, podrobno pa se opredelijo v letnih programih športa in se zagotavljajo za športne objekte in površine Vlaganja v športne objekte in športne površine se določijo v letnem programu športa in se izvajajo v skladu z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Tržič ter na podlagi aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja.
Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic in Dvorane Tržiških olimpijcev se za čas uporabe vzgojno-izobraževalnega programa osnovnih šol zagotovijo v okviru materialnih stroškov delovanja osnovnih šol.
Za čas uporabe telovadnic in Dvorane Tržiških olimpijcev za društva in ostale uporabnike se določi enotni upravljavec, kateremu se dodelijo sredstva za vzdrževanje in uporabo izvajanja letnih programov športa v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Tržič. Prednostno uporabo športnih objektov, ki so v lasti Občine Tržič (razen šolskih telovadnic v času pouka) za izvedbo letnega programa športa imajo društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pred ostalimi uporabniki in komercialnimi najemniki.
O terminih koriščenja se dogovori upravljavec športnega objekta z društvom najpozneje do 31. 8. tekočega leta. Enotno ceno najema športnih objektov, ki so v lasti Občine Tržič določita lastnik in upravljavec, za celotno področje občine in stopi v veljavo, ko jo potrdi župan Občine Tržič, najpozneje do 31. 8. tekočega leta, z veljavnostjo največ enega leta.
Sredstva za vzdrževanje ostalih športnih objektov in površin se načrtujejo v letnem programu športa in se zagotavljajo v okviru proračunskih sredstev namenjenih športni infrastrukturi v skladu z zmožnostmi.
II. POSTOPEK IZBORA
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih programov vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane. V sklepu se podrobno opredelijo naloge komisije. Komisijo sestavljajo delavec občinske uprave Občine Tržič in štirje predstavniki izvajalcev športnih programov, katere predlagajo športna društva oziroma po njihovem pooblastilu Športna zveza Tržič. Predsednik komisije mora zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Tajniške naloge za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava Občine Tržič v sodelovanju s sekretarjem Športne zveze Tržič na podlagi sklenjene pogodbe.
6. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tržič, občinska uprava Občine Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k vlogi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo javnega razpisa,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s športnimi programi,
– športne programe, ki so predmet razpisa,
– merila za sofinanciranje letnih programov športa,
– skupno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje izvajanja športnih programov,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za izročitev.
7. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Tržič, v lokalnem časopisu, najkasneje v mesecu decembru za prihodnje leto. Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov društev bodo podpisane s strani Občine Tržič po sprejetju in uveljavitvi Predloga Odloka o proračunu Občine Tržič za razpisano leto.
8. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija iz 4. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: strokovna komisija) in se izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene.
10. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev športnih programov, mora strokovna komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije, ter navedbo kateri člani strokovne komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge,
– število prispelih vlog za sofinanciranje, formalno nepopolnih vlog in število popolnih vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani strokovne komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določeno s pozivom, se s sklepom Strokovne komisije zavrže.
11. člen
Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Strokovna komisija na podlagi meril za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič vrednoti športne programe vlagateljev na podlagi zbranih točk in določene vrednosti točke ter pripravi poročilo, v katerem se ovrednotijo posamezni športni programi v skladu z določbami meril. Na podlagi poročila Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani strokovne komisije. Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani komisije, predsednik komisije z odločbo obvesti izbrane izvajalce športnih programov o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na razpisu.
12. člen
Vlagatelj, ki meni, da je bila njegova vloga neutemeljeno zavrnjena ali napačno točkovana, lahko v roku 8 dni od dneva vročitve navedene odločbe vloži pritožbo, s katero zahteva preveritev pravilnosti (utemeljenosti) izpodbijane odločbe o odobritvi ali zavrnitvi. V pritožbi za preveritev pravilnosti (utemeljenosti) odločbe o odobritvi ali zavrnitvi, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Tržič.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 30 dni izdati odločbo, s katero odloči o pritožbi. Zoper odločitev župana je možen upravni spor.
13. člen
Z odločbo o odobritvi sredstev iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika, se izbrane izvajalce športnih programov pozove k podpisu pogodbe. Če izbrani izvajalec v roku, določenem v odločbi, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje posameznih programov na področju športa.
14. člen
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in izbranim izvajalcem športnega programa so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter transakcijski ali drugi račun izvajalca športnih programov,
– vrste, vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe oziroma naloge, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja športnih programov oziroma nalog,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz določil tega pravilnika.
15. člen
Občina Tržič spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev. O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa,
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev,
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski porabi in izvedbi letnega programa.
16. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa po sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena ali so ostala neporabljena zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan lahko na predlog Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič ta sredstva s posebnim sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in izobraževanje kadrov ali nameni izvajalcem drugih športnih programov.
17. člen
V primeru, da občinski proračun za tekoče leto ni sprejet, se športni programi, izbrani na javnem razpisu za tekoče leto, začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Sofinanciranje programov športa poteka skladno z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in drugih zakonskih aktov, ki opredeljujejo izplačila iz občinskega proračuna v obdobju začasnega financiranja.
18. člen
Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič oziroma njegove spremembe in dopolnitve, sprejme Občinski svet Občine Tržič. Merila, ki so priloga temu pravilniku pa se revidirajo s strani Komisije.
19. člen
Skupni obseg sofinanciranja vsebin na področju športa določi na podlagi predloga Lenega programa športa Občinski svet Občine Tržič. Občinski svet Občine Tržič z letnim programom športa določi tudi vsebine športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti. Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Tržič.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 94/09).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2013.
Št. 671-3/2012-61
Tržič, dne 4. decembra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti