Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3701. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok, stran 9899.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in spremembe), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in spremembe), 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov prevoza otrok
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do povračila stroškov prevoza,
– določanje višine zneska povračila stroškov,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov.
2. člen
(upravičenci do povračila stroškov prevoza)
1. Osnovnošolski otroci
– imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole;
– imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo in
– ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.
2. Otroci s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami imajo na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole (velja za otroke, ki so usmerjeni v vzgojno-izobraževalne programe v šolah, kot tudi za otroke, ki so usmerjeni v socialno-varstvene zavode oziroma druge izobraževalne zavode).
Kolikor je v odločbi o usmeritvi navedeno, da se otroku zaradi gibalne oviranosti dodeli spremljevalca za nudenje fizične pomoči, se tudi zanj povrnejo stroški prevoza. Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice spremljevalcu, če otrok dejansko ne more sam uporabljati sredstva organiziranega javnega prevoza.
3. Otroci in mladostniki, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
Otroci in mladostniki, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji (smrt starša, bolezen v družini, zlorabe, nasilje …) in imajo možnost začasne namestitve v zavodih, v katerih dobijo začasno pomoč ali zatočišče in se od tam vozijo v šolo, so upravičeni do brezplačnega prevoza v času namestitve. V tem primeru mora pristojni center za socialno delo podati mnenje oziroma poročilo o stanju družine in podatek o predvidenem številu dni, ki jih bo otrok oziroma mladostnik preživel v zavodu.
4. Predšolski otroci in srednješolci s posebnimi potrebami
Prevozne stroške za predšolske otroke in srednješolce s posebnimi potrebami se krije le v primeru slabega socialnega stanja v družini, kar pomeni, da so starši oziroma skrbniki teh otrok prejemniki denarne socialne pomoči. V tem primeru mora pristojni center za socialno delo podati mnenje oziroma poročilo o stanju družine.
Vsi upravičenci morajo imeti stalno bivališče v Občini Tržič. Upravičenci do povračila stroškov prevoza morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma v roku 15 dneh obvestiti strokovno službo Občine Tržič.
3. člen
(določitev zneska povračila stroškov)
1. Stroške prevoza za upravičence iz prve in druge točke 2. člena tega pravilnika se plača v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič.
2. Stroške prevoza za ostale upravičence iz 2. člena tega pravilnika se povrne glede na ceno vozovnice za javni prevoz (v višini enkratne ali mesečne vozovnice) oziroma se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca–vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod oziroma drugi izobraževalni zavodi (v nadaljevanju: šola/zavod) in nazaj, kolikor strokovna služba ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza.
3. V primeru, da od doma do šole/zavoda, ki jo/ga obiskuje otrok ni direktne javne povezave, ki bi omogočila pravočasen prihod k pouku oziroma otrok iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza (bi porabil nesorazmerno veliko časa za prevoz), se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca–šola/zavod.
4. V primeru, da na relaciji od doma do šole/zavoda, ki jo/ga obiskuje otrok ni direktne javne povezave in bi občini z organiziranim prevozom nastali nesorazmerno visoki stroški na otroka, občina lahko zaprosi starše za prevoz otroka do šole/zavoda in nazaj z lastnim prevoznim sredstvom. Če se starši na zaprosilo občine odločijo za prevoz otroka z lastnim prevoznim sredstvom, so upravičeni do povračila stroškov na osnovi dejansko prevoženih kilometrov.
5. Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki otrok organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok ali kako drugače s starši dogovori povračilo stroškov, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
4. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov:
– Za otroke iz prve in druge točke 2. člena je račun koncesionarja v skladu s koncesijsko pogodbo.
– Za otroke in mladostnike iz tega pravilnika, ki nimajo podlage v prvi alineji tega člena, je račun prevoznika, pri katerem se naroči vozovnico.
– Za otroke in mladostnike iz tega pravilnika, ki nimajo podlage v prvi alineji tega člena, je zahtevek za povračilo stroškov na osnovi dejansko prevoženih kilometrov, kolikor se ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza in če javni prevoz ni možen.
– Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole oziroma zavoda in nazaj se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi ali sklepom župana.
– Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, priložiti odločbo o usmeritvi otroka v zavod ali drugače izkazati vpis otroka za tekoče šolsko leto v šolo/zavod.
5. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)
Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole/zavodi pred pričetkom novega šolskega leta posredovati vloge in sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika.
Za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke s posebnimi potrebami morajo starši oziroma zakoniti zastopniki ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami posredovati vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.
Za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji mora pristojni center za socialno delo podati mnenje oziroma poročilo o stanju družine in podatek o predvidenem številu dni, ki jih bo otrok oziroma mladostnik preživel v zavodu.
Strokovna služba Občine Tržič preuči posredovane vloge in mnenja zavodov in
– za osnovnošolske otroke in otroke s posebnimi potrebami iz 1. in 2. točke 2. člena ravna skladu z določili koncesijske pogodbe;
– za otroke in mladostnike iz tega pravilnika, ki nimajo podlage v prejšnji alineji tega člena, izda sklep.
6. člen
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun.
7. člen
V ostalih primerih, ki jih ta pravilnik ne določa izjemoma lahko določi strokovni kolegij občinske uprave.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Tržič, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti