Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3696. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Divača za leto 2012, stran 9895.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 16. redni seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu 2 proračuna Občine Divača za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12 in 53/12) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov v naslednjih zneskih:
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |     EUR|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI          |  7.005.302|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.950.972|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  2.835.079|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.476.993|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   263.166|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   94.920|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.115.893|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   690.707|
|    |   |PREMOŽENJA            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    2.800|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|712   |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    1.249|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    1.257|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   419.880|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  1.520.419|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   64.356|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  1.456.063|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |   21.970|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |   21.970|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  1.511.941|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   648.796|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   863.145|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|      0|
|    |   |(786+787)             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|786   |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |      |
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|787   |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      |
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  6.789.921|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.258.970|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   267.600|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|   42.936|
|    |   |VARNOST              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   861.490|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   67.500|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|409   |   |REZERVE              |   19.444|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  2.137.049|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |   42.950|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   836.966|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   203.764|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.053.369|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  3.184.285|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  3.184.285|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   209.617|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|   164.572|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   45.045|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   215.381|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|440   |   |DANA POSOJILA           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      |
|    |   |FINANČNIH NALOŽB         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.|      |
|    |   |– V.)               |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|55   | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |   220.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   220.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|   –4.619|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =      |      |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
Zmanjšanje sredstev na računu se pokriva iz prenosa sredstev preteklih let.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke – konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2012–2015, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0008/2012-02
Divača, dne 11. decembra 2102
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti