Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2, stran 9893.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012-2
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 54.127.872|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 48.617.163|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 35.551.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 24.286.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          | 10.404.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |   860.500|
|   |IN STORITVE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 13.066.023|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  9.962.764|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   352.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |   320.300|
|   |IN STORITEV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  2.416.959|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.575.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   575.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  1.000.000|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   11.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |   11.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.756.198|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  3.705.498|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  |   50.700|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   168.411|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |   168.411|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 56.292.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 16.541.404|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  3.183.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   502.760|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 10.663.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   647.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                |  1.545.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 27.624.385|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |  1.944.054|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         | 10.136.004|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   396.467|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 15.147.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.589.507|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  9.589.507|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.537.291|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM  |  2.150.533|
|   |OSEBAM, KI NISO PU             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.     |   386.758|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II)     | –2.164.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |      0|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN         |      0|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  4.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  2.330.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |    5.163|
|   |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  2.169.878|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  2.164.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.263.975|
|   |NA DAN 31. 12. 2011            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov župan.
8. člen
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 1.495.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 eurov.
11. člen
Mestna občina Celje v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-23/2012
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti