Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012

Kazalo

3671. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika, stran 9692.

Na podlagi 137. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US, 57/12) ter 27. in 65. člena Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/06) je Skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na seji dne 19. 6. 2012 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Disciplinskega pravilnika
1. člen
V Disciplinskem pravilniku (Uradni list RS, št. 69/10) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Glede dokončnosti in pravnomočnosti sklepov disciplinskih organov ter vročanja vlog se smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.«
2. člen
V 15. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pri izreku disciplinske sankcije se upošteva težo storjenega dejanja in stopnjo krivde kršitelja ter ostale okoliščine, ki vplivajo na izrek disciplinske sankcije (olajševalne in oteževalne okoliščine), zlasti pa:
– nagibe, iz katerih je bila kršitev storjena,
– stopnjo ogrožanja pravil kodeksa poklicne etike,
– okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena,
– ali je bila kršitelju že kdaj prej izrečena katera izmed disciplinskih sankcij, določenih v tem pravilniku,
– njegov odnos do posledic kršitve,
– osebne in premoženjske razmere ter
– druge okoliščine, ki se nanašajo na osebnost kršitelja.
(3) V kolikor so podane posebne olajševalne okoliščine, lahko disciplinski organ za hujše disciplinske kršitve izreče milejšo sankcijo od predpisane v prvem odstavku tega člena.«
3. člen
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebna vročitev se opravi tako, da se članu zbornice vroči pisanje na njegovem delovnem mestu ali na naslovu bivališča proti podpisu na vročilnici ali originalu pisanja oziroma tako, da mu pisanje vroči pooblaščeni vročevalec.«
4. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v drugem odstavku prejšnjega člena, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pisno sporočilo. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh.
(2) Vročitev po prejšnjem odstavku velja za opravljeno z dnem, ko član prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Kolikor član nima predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko zbornici.«
5. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Smiselno se za primere vročitve, ki niso urejeni v tem pravilniku, vročitev opravi po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.«
6. člen
V 73. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– po dokončnosti sklepa prijavitelju,«.
7. člen
V 74. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar okoliščine posameznega primera to utemeljujejo, lahko disciplinski organi izjemoma odmerijo tudi stroške, nižje od predpisanih v prejšnjem členu.«
8. člen
Te spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. junija 2012
Aleksander Ostan l.r.
Predsednik skupščine
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

AAA Zlata odličnost