Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3657. Odlok o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec, stran 9673.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 22. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, namen, kriteriji, višina in postopek dodeljevanja ter izplačevanja občinske denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) v Občini Žalec.
2. člen
Pomoč v Občini Žalec se upravičencem dodeli enkrat letno v denarni ali v funkcionalni obliki neposredno izvajalcem storitev. Obliko izplačila določi pristojni urad Občine Žalec glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine.
3. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Žalec in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju prejema popolnih vlog v tekočem letu.
UPRAVIČENCI DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
4. člen
Upravičenci do pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Občini Žalec, ki v njej tudi dejansko prebivajo ter trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, elementarne nesreče ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti in so že izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske, in sicer:
1. pravico do denarne socialne pomoči;
2. pravico do izredne denarne socialne pomoči;
3. pravico do pomoči socialno humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas …).
NAMEN OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI
5. člen
Pomoč je namenjena:
– premostitvi materialne stiske ob izpadu osebnega dohodka,
– nakupu ozimnice in kurjave,
– nakupu šolskih potrebščin ter sofinanciranju šolske prehrane,
– doplačilu zdravstvenih storitev in pripomočkov, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem,
– pomoči pri plačilu dietne prehrane za otroke.
MERILA IN VIŠINA OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI
6. člen
Do dodelitve pomoči je upravičen posameznik oziroma družina, če dohodek posameznika oziroma družine ne presega cenzusa za dodelitev pomoči. Osnovni znesek cenzusa znaša 120 % minimalnega dohodka. Višina cenzusa se določi po naslednjih merilih:
– prva odrasla oseba v družini ali samska oseba: 1 osnovni znesek cenzusa po tem odloku
– vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7 x osnovni znesek cenzusa po tem odloku
– otrok: 0,6 x osnovni znesek cenzusa po tem odloku
– dodatek za enoroditeljsko družino: 0,3 x osnovni cenzusa po tem odloku.
Za samsko osebo se po tem odloku šteje oseba, ki živi kot edini član v stanovanju ali hiši.
Za družinske člane upravičenca se po tem odloku štejejo osebe, določene v Zakonu o socialnem varstvu.
Kot višina osnovnega zneska minimalnega dohodka se upošteva višina, ki jo objavlja pristojno ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije, in je veljavna ob oddaji vloge vlagatelja.
7. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, kot jih določa 12. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS).
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in/ali njegovi družinski člani pridobil/i v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
8. člen
Višina pomoči znaša:
A) za posameznika, ki ne presega cenzus:
+----------------------------------+----------------------------+
|     Višina dohodka     |      Znesek      |
|     na posameznika     |    denarne pomoči    |
+----------------------------------+----------------------------+
|0 %–35 % dohodka določenega v 6. |80 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|35 %–70 % dohodka določenega v 6. |60 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|70 %–100 % dohodka določenega v 6.|40 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
B) za družino, ki ne presega cenzus:
+----------------------------------+----------------------------+
|     Višina dohodka     |      Znesek      |
|      na družino      |  denarne pomoči na člana |
+----------------------------------+----------------------------+
|0 %–35 % dohodka določenega v 6. |50 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|35 %–70 % dohodka določenega v 6. |35 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
|70 %–100 % dohodka določenega v 6.|20 % minimalnega dohodka  |
|členu odloka           |              |
+----------------------------------+----------------------------+
C) Ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine se lahko izjemoma dodeli pomoč tudi takrat, ko upravičenec presega cenzus, določen v 6. členu odloka, vendar ne za več kot za 50 %. Za izredno težko materialno ogroženost se štejejo posledice utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini).
Znesek denarne pomoči v takšnem primeru znaša 100 % minimalnega dohodka. Takšni upravičenci naslednje leto niso upravičeni do pomoči, če ponovno presegajo cenzus iz 6. člena tega odloka.
9. člen
Vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev pomoči, se denarna pomoč dodeli v višini, kot jo določa ta odlok. Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 200 % minimalnega dohodka.
10. člen
Pomoč se upravičencu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje.
Prav tako se vlagatelju pomoč ne dodeli v primeru, če je kdo od njegovih družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, v tekočem letu že pridobil denarno pomoč.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI
11. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči po tem odloku vodi in odloča z odločbo pristojni urad Občine Žalec, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. V postopku si lahko pristojni urad pridobi mnenje Centra za socialno delo Žalec o socialnem stanju vlagatelja.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan občine.
12. člen
Postopek za uveljavitev pravice do denarne pomoči se uvede na vlogo upravičene stranke.
13. člen
Prejemnik pomoči mora v roku 30 dni po prejemu le-te predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do pomoči.
V primeru, da je prejemnik pomoči le-to prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov oziroma denarne pomoči ni namensko porabil, jo je dolžan vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 25/02, 65/07).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 062-03-0050/2012
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti