Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012

Kazalo

3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas, stran 9486.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 21. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
1. člen
V Odloku o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 18/12) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesija za opravljanje javne službe se lahko podeli tudi za posamezna območja krajevnih skupnosti. Obseg podelitve koncesije se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji in koncesijski pogodbi, pri čemer se opredeli tudi področje na katerem je izvajanje koncesijske dejavnosti obvezno.«
2. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti s številko »30«.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja področje gospodarskih družb ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
– da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti,
– da je v zadnjih 10 letih vzpostavila en ali več delujočih sistemov za proizvodnjo toplotne energije iz lesne biomase v skupni instalirani moči naprav najmanj 1,2 MW, pri čemer se upoštevajo posamezni sistemi z instalirano močjo vsaj 400 kW,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.
Izbrani koncesionar je dolžan:
– pričeti z opravljanjem gospodarske javne službe najpozneje v roku petih let od podpisa koncesijske pogodbe,
– skleniti zavarovanje odgovornosti iz izvajanja dejavnosti skladno s tem odlokom,
– koncedentu izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo gospodarske javne službe. Višina in obseg garancije se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji.«
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Merilo za izbiro koncesionarja je cena za storitve javne službe. Natančnejši način uporabe merila se opredeli v razpisni dokumentaciji.«
5. člen
17. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se spremeni naslednje:
– prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če koncesionar ne prične z opravljanjem dejavnosti v rokih, zahtevanih s tem odlokom,«
– druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če je v javnem interesu, da se dejavnost oskrbe s toploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba,«,
– sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če koncesionar opusti sklenitev zavarovanja v skladu s tem odlokom,«
– dosedanja deveta alinea se briše.
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih iz tretje, četrte, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka je odvzem koncesije možen, če je koncendent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in ga pri tem opozoril na možnost odvzema koncesije.«
7. člen
V 23. členu se v drugem odstavku besedilo »naselja Trebnje ali na njegovem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba«, nadomesti z besedilom »izvajanja koncesijske pogodbe«.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta. Koncesionar mora izvajanje dejavnosti opravljati sam (oziroma s partnerji, če je šlo za skupno ponudbo) pri čemer lahko v izvedbo vključuje tudi podizvajalce, vendar na njih ne sme prenesti bistvenega dela izvajanja dejavnosti (npr. podizvajalci lahko dobavljajo energente, vzdržujejo naprave ipd.).
Koncesionar lahko podizvajalcem prepusti deloma ali v celoti izvajanje gradbeno-obrtniških del v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja.
Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s koncesionarjem izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V primeru, da del dejavnosti izvaja povezana družba, se šteje, kot da koncesionar dejavnost opravlja sam.«
9. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določbe zakona, ki ureja energetiko.«
10. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar je dolžan zgraditi ustrezno število objektov in naprav distribucijskega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe na območju izvajanja koncesije.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja do poteka obdobja koncesije.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji distribucijskega omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja.
Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroške njegove uporabe.«
11. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora pred pričetkom obratovanja skleniti zavarovanje obveznosti iz naslova splošne civilne odgovornosti, najmanj:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Višina in obseg zavarovanja se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji.«
12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi uporabniki na območju, ki je s koncesijsko pogodbo določeno kot obvezno, imajo v času vzpostavitve sistema pravico do priključitve na distribucijsko omrežje pod enakimi pogoji, kot so predvideni s koncesijsko pogodbo.«
13. člen
V 31. členu se k drugemu odstavku doda besedilo, ki se glasi: »Splošne pogoje predpiše koncesionar. Splošni pogoji morajo biti skladni z zakonom, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.«
14. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncedentu se omogoči izvajanje nadzora. Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima koncedent pravico dostopa v kotlovnico, na gradbišče, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.«
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011-6
Trebnje, dne 26. novembra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost