Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012

Kazalo

3582. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica, stran 9400.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami) in na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V 7. členu Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 65/06, v nadaljevanju: odlok) se besedilo dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»Osebe iz prvega odstavka 6. člena morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo bivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista. V evidenci mora biti opisan tudi razlog oprostitve plačila turistične takse iz 5. člena tega odloka«.
2. člen
V 9. členu se v prvem stavku za besedami »do 25. dne v mesecu« doda »za pretekli mesec«.
3. člen
Za 12. členom se doda nova VII. točka, ki se glasi:
»VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 2000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, 2000,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter 1500,00 EUR sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– do 25. v mesecu za pretekli mesec mestni občini ne predloži izpolnjenega predpisanega obrazca ali če iz obrazca ni razvidno število prenočitev in znesek pobrane takse v skladu z določbo 9. člena tega odloka,
– pristojnemu organu iz 11. člena odloka ne da na vpogled evidence iz 7. člena odloka.
Z globo 600,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
4. člen
Dosedanja točka »VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« postane točka »VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE, dosedanji 13. člen, postane 14. člen, dosedanji 14. člen, postane 15. člen, dosedanji 15. člen postane 16. člen in dosedanji 16. člen postane 17. člen.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-2/2006-4
Nova Gorica, dne 15. novembra 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost