Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3406. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, stran 8844.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 9. novembra 2012 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
1. dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Žalec, ki ga je izdelalo podjetje RC planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 321/07 v septembru 2012.
2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Žalec, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. iz Domžal s številko 200/08 v septembru 2012.
3. dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana OPN na varovana območja, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. iz Domžal s številko 200-1/08 v septembru 2012.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 20. novembra do 20. decembra 2012 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Galicija, Galicija 75, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu, Ponikva 7, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Gotovlje, Gotovlje 40, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Levec, Levec 25a, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini, Rimska c. 80, Šempeter,
– v prostorih Krajevne skupnosti Liboje, Kasaze 110, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Vrbje, Vrbje 68, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Griže, Migojnice 6, Griže.
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
Druge priloge, ki so bile osnova za izdelavo predloga OPN bodo ves čas javne razgrnitve na vpogled javnosti v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 28. 11. 2012 ob 16. uri, v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in Mestne skupnosti Žalec ter na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Galicija, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Levec, Petrovče, Šempeter v Savinjski dolini, Liboje, Vrbje in Griže, na STV in v časopisu Utrip. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00010/2004-750
Žalec, dne 9. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.