Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3405. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8844.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 9. novembra 2012 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v septembru 2012 pod št. projekta 666/12 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
II.
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšani postopek priprave OPPN.
III.
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc. št. 297/5 – del, 302/3, 281/6, 303/4, 300, 1965/6 – del, 383/1 – del, 373/1 – del in 366/1, vse k.o. Žalec.
IV.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 20. 11. do 4. 12. 2012. V času javne razgrnitve bo dne 28. 11. 2012 ob 14. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
V.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2012
Žalec, dne 9. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.