Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3394. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Most, ustanove«, stran 8818.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Most, ustanova, s sedežem Klanec 14a, 5250 Solkan, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Most, ustanove«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV-259/2011 z dne 3. 5. 2011 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 3. 5. 2011, pri notarki Katjuši Gorjan, Ul. XXX. divizije 23, 5000 Nova Gorica, s katerim so ustanovitelji:
– Janez Rijavec, Trnovo 26, 5252 Trnovo pri Gorici in
– Tea Leban, Vogrsko 115, 5293 Volčja Draga in
– Zdenko Šibav, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici
ustanovili ustanovo:
– z imenom: Fundacija Most, ustanova,
– s sedežem: Klanec 14 a, 5250 Solkan.
2. Namen ustanove je: zbiranje sredstev za gradnjo Rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici, gradnja rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici, predaja posameznih enot v upravljanje javnim zavodom ter podpora delovanju in razvoju rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici. Ta namen si bo ustanova prizadevala uresničiti v okviru delovanja VDC Nova Gorica. Fundacija bo v svoji aktivnosti namenjala zbrana sredstva tudi za osebe po poškodbi glave in lokomotornega aparata, ki so vključene v VDC Nova Gorica v storitve pobolnišnične nege, medicinske in usposobitvene rehabilitacije. Sredstva bodo namenjena: – za nakup rehabilitacijskih pripomočkov za uporabnike, vključene v dnevne in celodnevne programe rehabilitacije in usposabljanja za potrebe: fizioterapije, delovne terapije, hidroterapije, hipoterapije, logopedije, vedenjsko kognitivne terapije; – za nakup opreme v prostorih rehabilitacije in usposabljanja, kot so električne postelje, držala, invalidski vozički in hojce, dodatna oprema kopalnic in ostalih prostorov, dvigala idr.; – za nakup medicinskih pripomočkov za osebe v času dnevne in celodnevne vključitve v programe usposabljanja in rehabilitacije, kot so digitalni aparati za merjenje pritiska, aparati za inhalacije, antidekubitusne blazine, oksimeter idr. Fundacija bo za zagotavljanje tako opredeljenega namena osveščala javnost, koordinirala transakcije med donatorji in Rehabilitacijskim centrom, organizirala različne dogodke in srečanja ter opravljala za to potrebno promocijo. Fundacija bo za zagotavljanje svojega namena letno namenila sredstva v višini najmanj 2.000 (dva tisoč) EUR, ki jih zagotovijo ustanovitelji in donatorji Fundacije.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 23.000 (triindvajset tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Janez Rijavec, Trnovo 26, 5252 Trnovo pri Gorici, Tea Leban, Vogrsko 115, 5293 Volčja Draga in Zdenko Šibav, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Novi Gorici.
Št. 0140-5/2011
Ljubljana, dne 9. maja 2011
EVA 2011-2611-0064
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve