Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3393. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«, stran 8817.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD, s sedežem Ljubljanska cesta 26,1330 Kočevje, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 59/11 z dne 1. 2. 2011, in Aneksu k Aktu o ustanovitvi navedene ustanove, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 154/11 z dne 10. 3. 2011, oba pri notarki mag. Nini Češarek, Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje, s katerima je ustanovitelj:
– dr. Vladimir PREBILIČ, stanujoč Omerzova ulica 38, Dolga vas, 1330 Kočevje
ustanovil ustanovo:
– z imenom: USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD
– s sedežem: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Namen ustanove je: dajanje finančne pomoči dijakom in študentom iz kočevske občine iz socialno šibkejših družin pri njihovem šolanju, dajanje raznih pomoči družinam, ki so se znašle v težavah, financiranje raznih aktivnosti mladih, organiziranje raznih dobrodelnih prireditev, sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij, posameznikov ali skupin državljanov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: dr. Vladimir Prebilič, Omerzova ulica 38, Dolga vas, 1330 Kočevje, Lilijana Štefanič, Ulica veteranov osamosvojitve 18, 1330 Kočevje in Vesna Malnar Memedovič, Mlaka pri Kočevju 21, 1332 Stara Cerkev.
Št. 0140-3/2011
Ljubljana, dne 17. marca 2011
EVA 2011-2611-0059
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve