Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3391. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik, stran 8814.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje zemljišča s parc. št. 367/2, 367/3, 368, 369, 370 k.o. Ježni Vrh začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje peskokopa Vetrnik, katerega bo izdelalo podjetje Acer Novo mesto d. o. o., ki ga zastopa direktorica Suzana Simič.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09, 100/10).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno pridobivanju mineralnih surovin. Za posamezna zemljišča je bil že sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik (Uradni list RS, št. 51/04), vendar so zaloge tehničnega kamna – dolomita na območju obstoječega lokacijskega načrta že v večini izkoriščene. Koncept načrtovane širitve pridobivalnega prostora je zasnovan tako, da se smiselno zaokrožuje obstoječe območje za pridobivanje mineralnih surovin.
Ureditveno območje se nahaja v južnem delu naselja Ježce, ob lokalni cesti z oznako LC426113 (Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica). Območje OPPN obsega zemljišče s parc. št. 367/2, 367/3, 368, 369, 370 k.o. Ježni Vrh in obsega površino 61.135 m2.
V območjih za pridobivanje rudnin in območjih sanacij so do sprejetja lokacijskih načrtov (oziroma OPPN-ja) dovoljena predhodna raziskovalna dela ter ukrepi, ki služijo varovanju in zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
V OPPN-ju je predvidena nova opredelitev pridobivalnega prostora in parcelacija, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in rudarstva, relevantna za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve z področja rudarstva, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+-------------------------------------------+------------------+
|Faze                    |Roki       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta   |November 2012   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji      |November 2012   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni      |December 2012   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu      |Januar 2013    |
|z zahtevami iz podanih smernic       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta   |Marec 2013    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava |Februar, marec  |
|                      |2013       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Stališča do podanih pripomb        |April 2013    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |Maj 2013     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta |Junij 2013    |
|v roku 30 dni               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|II. obravnava in sprejem akta       |September 2013  |
|z odlokom na seji občinskega sveta     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS      |September 2013  |
+-------------------------------------------+------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (področje kulture);
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje državnih cest);
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest);
– Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje peskokopa Vetrnik zagotovi zasebni investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2012-6
Šmartno pri Litiji, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti