Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3388. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj, stran 8812.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju v nadaljevanju: ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12), 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/9 in Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj
I.
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Na podlagi pobude kmetije, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100268963 in odločbe št. 351-24/2012/4 z dne 16. 2. 2012, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
II.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 1456 in 1457, k.o. Gorenja vas. V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev ter omilitvenih ukrepov.
III.
Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi analize stanja, prostorskih potreb pobudnika, strokovnih podlag ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
IV.
Podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se izdela tudi okoljsko poročilo.
V.
Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN se bo vodil v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja, in sicer po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Faza                |Nosilec    |Rok     |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Sklep o začetku priprave akta   |Občinski svet |Oktober   |
|                  |       |2012    |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava strokovnih podlag in   |Načrtovalec  |30 dni   |
|osnutka akta            |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za|Občina    |30 dni   |
|pridobitev smernic         |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Analiza smernic in izdelava    |Načrtovalec  |15 dni   |
|dopolnjenega osnutka akta     |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Obravnava dopolnjenega osnutka akta|Občinski svet |15 dni   |
|na občinskem svetu         |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |Občina    |7 dni pred |
|in javni obravnavi dopolnjenega  |       |pričetkom  |
|osnutka akta; objava v svetovnem  |       |razgrnitve |
|spletu in na krajevno običajen   |       |      |
|način               |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava|Občina    |30 dni   |
|dopolnjenega osnutka akta     |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava stališča do pripomb in  |Načrtovalec, | 7 dni   |
|predlogov in javne razgrnitve in  |občina, župan |      |
|javne obravnave          |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka glede|Načrtovalec  |15 dni   |
|na sprejeta stališča do pripomb in |       |      |
|predlogov             |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava gradiva za pridobitev   |Načrtovalec  | 7 dni   |
|mnenj               |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Vloga za mnenja k predlogu akta  |Občina    | 7 dni   |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev    |Občina    |30 dni   |
|urejanja prostora k predlogu akta |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava usklajenega predloga akta |Načrtovalec  |15 dni   |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Obravnava in sprejem predloga   |Občinski svet |Odvisno od |
|odloka na občinskem svetu     |       |zasedanja  |
|                  |       |občinskega |
|                  |       |sveta    |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|Objava predloga akta v Uradnem   |Občina    |10 dni   |
|listu RS              |       |      |
+-----------------------------------+--------------+------------+
Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
VI.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. RS, Ministrstvo kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
6. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (4x);
7. Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
8. Telekom Slovenije d.d. PE KRANJ, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
In drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo področje.
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik.
VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenje ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-004/2010-001
Gorenja vas, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti