Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2012, stran 8738.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 15. redni seji dne 2. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 13/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+----------------------------------------------------+----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      | Proračun|
|                          | leta 2012|
+------+---------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI               |  629.901|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)           |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          |  439.846|
+------+---------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  395.123|
|   |(700 + 703 + 704 + 706)           |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  371.421|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  13.502|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  10.200|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  44.723|
|   |(710 + 711 + 712 + 713 + 714)        |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |  27.823|
|   |od premoženja                |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |    300|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni       |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |  16.400|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |    200|
+------+---------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)    |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih       |     0|
|   |sredstev                   |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |     0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730 + 731)         |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)       |  190.055|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  190.055|
|   |javnofinančnih institucij          |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |     0|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije     |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)   |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih   |     0|
|   |institucij                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)      |  685.652|
+------+---------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                |  285.408|
|   |(400 + 401 + 402 + 403 + 409)        |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  52.782|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |   7.705|
|   |varnost                   |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       |  208.221|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   3.700|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                 |  13.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               |  263.390|
|   |(410 + 411 + 412 + 413 + 414)        |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije                |   8.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom          |  115.450|
|   |in gospodinjstvom              |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   7.100|
|   |in ustanovam                 |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  132.840|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |  132.854|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  132.854|
+------+---------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)     |   4.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   4.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |     |
|   |uporabniki                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim   |     0|
|   |uporabnikom                 |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ |  –55.751|
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)        |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV           |     |
|   |IN NALOŽB                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + |     |
|   |752)                     |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |     |
|   |(440 + 441 + 442 + 443)           |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in finančnih naložb             |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah  |     |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  |     |
|   |lasti                    |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)              |  69.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |  69.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  69.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  29.681|
+------+---------------------------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  29.681|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga         |  29.681|
+------+---------------------------------------------+----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –16.432|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)     |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       |  39.319|
+------+---------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  55.751|
|   |(VI.+ VII. – VIII. – IX.)          |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          |  16.432|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |  16.432|
+------+---------------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2012/2
Osilnica, dne 2. novembra 2012
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti