Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3381. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti, stran 8736.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembo) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa vsebino turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in vodenje registra turističnih vodnikov za turistično območje Mestne občine Nova Gorica ter za turistično območje Smaragdne poti (območje Severne Primorske – Goriške statistične regije), ki jo sestavljajo občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno in Mestna občina Nova Gorica.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Vodniško dejavnost za turistično območje Mestne občine Nova Gorica, po pooblastilu Mestne občine Nova Gorica, organizira in vodi Turistična zveza Nova Gorica – Turistično informacijski center Nova Gorica (v nadaljevanju: TZ – TIC Nova Gorica).
(2) Vodniško dejavnost za turistično območje Smaragdne poti, po pooblastilu Mestne občine Nova Gorica, vodi pooblaščena organizacija za vodenje regionalnih destinacijskih aktivnosti (v nadaljevanju: RDO Smaragdna pot).
3. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica oziroma na turističnem območju Smaragdne poti po vnaprej določenem programu.
(2) Ta odlok ureja tri nivoje turističnega vodenja na turističnih območjih in vodniške kvalifikacije kot sledi:
– tematski turistični vodnik za turistična območja posameznih krajev, posameznih znamenitosti ali posameznih tematskih poti na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica,
– lokalni turistični vodnik za turistično območje Mestne občine Nova Gorica,
– regionalni turistični vodnik za turistično območje Smaragdne poti
(v nadaljevanju: turistični vodnik).
(3) Za pripravo programa iz prvega odstavka tega člena Mestna občina Nova Gorica pooblašča TZ – TIC Nova Gorica oziroma RDO Smaragdna pot.
II. VSEBINA TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Vsebina turističnega vodenja obsega spremljanje in vodenje domačih in tujih gostov, razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih lepot, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, življenja prebivalcev, geografskih, etnografskih in drugih značilnosti na območjih, za katere velja licenca turističnega vodnika.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju posameznega kraja, posamezne znamenitosti ali posamezne tematske poti v Mestni občini Nova Gorica lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na območju posameznega kraja, posamezne znamenitosti ali posamezne tematske poti,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot tematski turistični vodnik.
(2) Strokovni preizkus znanja obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu in praktični del kot demonstracija vodenja pred komisijo.
(3) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz prejšnjega odstavka, pridobi naziv tematski turistični vodnik.
6. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot lokalni turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:
– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– znanjem vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednješolske izobrazbe.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in znanju tujega jezika. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega odstavka tega člena, pridobi naziv lokalni turistični vodnik turističnega območja Mestne občine Nova Gorica.
7. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot regionalni turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:
– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– znanjem vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednješolske izobrazbe.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in znanju tujega jezika. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega odstavka tega člena, pridobi naziv regionalni turistični vodnik turističnega območja Smaragdne poti.
8. člen
(1) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 5. in 6. člena tega odloka pripravi TZ – TIC Nova Gorica skupaj z zainteresiranimi organizacijami. Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, vpiše v register turističnih vodnikov turističnega območja in jim izda vodniško izkaznico.
(2) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 7. člena tega odloka pripravi RDO Smaragdna pot. Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, vpiše v register turističnih vodnikov turističnega območja in jim izda vodniško izkaznico. Podatke za te turistične vodnike posreduje tudi vsem ostalim pooblaščenim organizacijam na turističnem območju za vpis v njihove registre turističnih vodnikov.
(3) Za pripravo programa izobraževanja, vsebine, načina izvajanja in same izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz prvega in drugega odstavka tega člena odloka Mestna občina Nova Gorica pooblašča TZ – TIC Nova Gorica oziroma RDO Smaragdna pot.
(4) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika,
– pridobljen vodniški naziv,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe pooblaščene organizacije.
(5) Turistični vodnik mora pri opravljanju dejavnosti turističnega vodenja izkaznico nositi na vidnem mestu. Izkaznica velja tri leta.
(6) Turističnemu vodniku, ki je aktiven, kar pomeni, da v treh letih opravi najmanj tri vodenja, se izkaznica avtomatično podaljša. Če v treh letih opravi manj kot tri vodenja, mora v šestih mesecih ponovno uspešno opraviti ustrezen strokovni preizkus znanja, sicer se izbriše iz registra turističnih vodnikov in izgubi pravico vodenja. Izbris odredi odgovorna oseba institucije, ki je pooblaščena za vodenje registra turističnih vodnikov, z odločbo po uradni dolžnosti. Na izbris je možna pritožba na župana občine, ki je dala pooblastilo za vodenje registra.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
9. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica za vodenje registra turističnih vodnikov iz 5. in 6. člena tega odloka pooblašča TZ – TIC Nova Gorica.
(2) Mestna občina Nova Gorica za vodenje registra turističnih vodnikov iz 7. člena tega odloka pooblašča RDO Smaragdna pot.
10. člen
V registru turističnih vodnikov mora biti ločeno voden vpis tematskih turističnih vodnikov, lokalnih turističnih vodnikov in regionalnih turističnih vodnikov. Tematski turistični vodniki morajo biti vpisani v register turističnih vodnikov na turističnem območju zadevnega kraja, znamenitosti ali tematske poti. Lokalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov v občinah, na območju katerih opravljajo svojo dejavnost. Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov v vseh občinah na turističnem območju Smaragdne poti.
11. člen
(1) Register turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek turističnega vodnika,
– stalno prebivališče,
– podatke o številu dni vodenja v preteklem letu,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(2) Svojo aktivnost turistični vodnik dokazuje s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti pooblaščeni organizaciji, ki vodi register turističnih vodnikov, do 31. januarja za preteklo leto.
V. PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH VODNIKOV
12. člen
Ne glede na ostale določbe tega odloka, lahko na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica turistični vodniki, ki imajo veljavno licenco Ministrstva, pristojnega za turizem oziroma pooblaščene organizacije, ali drugo primerljivo veljavno licenco katerekoli izmed držav Evropske unije, vodijo svoje goste brez omejitev.
VI. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 34/07 z dne 17. 4. 2007).
(2) Vsi turistični vodniki, ki so pridobili naziv po odloku iz prejšnjega odstavka, se vpišejo v register turističnih vodnikov skladno z določbami tega odloka.
(3) Obstoječe izkaznice registriranih turističnih vodnikov se po prenehanju veljavnosti nadomestijo z novimi, katerih vsebina je določena v 8. členu tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-4
Nova Gorica, dne 18. oktobra 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti