Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3377. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012, stran 8734.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 20. redni seji dne 29. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/11 in 20/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.259.861
   PRIHODKI (70+71)               4.004.985
70  DAVČNI PRIHODKI                3.247.748
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.717.306
   703 Davki na premoženje             345.742
   704 Domači davki na blago in storitve      188.000
   706 Drugi davki                 –3.300
71  NEDAVČNI PRIHODKI                757.237
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   617.787
   711 Takse in pristojbine              500
   712 Globe in druge denarne kazni         5.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           133.950
72  KAPITALSKI PRIHODKI               245.000
   720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov   200.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoroč. sr.           45.000
73  PREJETE DONACIJE                109.450
   730 Prejete donacije iz domačih virov      109.450
74  TRANSFERNI PRIHODKI               900.426
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            279.124
   741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev
   proračuna EU                  621.302
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.299.987
40  TEKOČI ODHODKI                1.288.699
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     331.446
   402 Izdatki za blago in storitve        877.000
   403 Plačila domačih obresti            2.300
   409 Rezerve                   25.738
41  TEKOČI TRANSFERI               1.739.087
   410 Subvencije                  17.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  994.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    160.095
   413 Drugi tekoči domači transferi        567.992
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.852.312
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.852.312
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             419.889
   431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki
   niso pror. upor.                264.700
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   155.189
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.   –40.126
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb                   0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
   skladih in drugih osebah javnega prava, ki
   imajo premoženje v svoji lasti            0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              68.870
55  ODPLAČILA DOLGA                 68.870
   550 Odplačila domačega dolga           68.870
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –108.996
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –68.870
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      40.126
-------------------------------------------------------------
   Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
   preteklega leta                 108.996
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Rebalans proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 se določa v višini 643.648,98 EUR.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2012
Miren, dne 29. oktobra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti