Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3376. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013, stran 8733.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/12) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Sprememba|
|   |                      |  proračuna|
|   |                      |     2013|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  22.737.045|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  15.384.185|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.110.350|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  10.244.930|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.466.420|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   399.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.273.835|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.829.890|
|   |premoženja                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    12.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    17.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    43.550|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.371.395|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.083.450|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    65.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.018.450|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.269.410|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.257.900|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz|  5.011.510|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  25.684.935|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.152.204|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   947.358|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   151.821|
|   |varnost                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.762.675|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   137.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   153.350|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  6.496.228|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije               |   291.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.997.400|
|   |gospodinjstvom               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   985.688|
|   |ustanovam                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.222.140|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  14.601.153|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  14.601.153|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   435.350|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   268.850|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |       |
|   |uporabniki                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   166.500|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.- |  –2.947.890|
|   |II.)                    |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |    59.420|
|   |KAPITAL. DELEŽEV              |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |    59.420|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    58.420|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    1.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.    |    59.420|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)          |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA              |   687.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   687.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   687.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –2.075.970|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   812.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |  2.947.890|
|   |III.)                   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012|  2.075.970|
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2012
Grosuplje, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti