Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012, stran 8732.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/11, 96/11 in 22/12) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         | Rebalans 2|
|   |                      |    2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 16.398.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 14.795.028|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 11.906.952|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 10.138.702|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.411.190|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   357.060|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.888.076|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.833.030|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    7.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   13.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   37.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   997.126|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   983.680|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   139.730|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   843.950|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   620.152|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   449.922|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz|   170.230|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 17.263.929|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.134.072|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   903.659|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   140.422|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.833.641|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   103.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   153.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  6.282.817|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   244.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.876.710|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   926.778|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.234.829|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  6.407.890|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  6.407.890|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   439.150|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   283.650|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   155.500|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -|  –865.069|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |   30.410|
|   |KAPITAL. DELEŽEV              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |   30.410|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   29.210|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    1.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.    |   30.410|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |   628.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   628.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   628.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –1.463.559|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –628.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |   865.069|
|   |III.)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011|  1.463.559|
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
13. člen odloka se črta.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2010
Grosuplje, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti