Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012, stran 8730.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 15. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |                       |   V EUR|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  Proračun|
|   |                       |    2012|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 7.349.963|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 6.409.285|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      | 5.356.590|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       | 4.760.250|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           |  387.840|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO          |  208.500|
|   |IN STORITVE                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   | 1.052.695|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU           |  172.963|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE           |   3.800|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 DENARNE KAZNI              |   77.400|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA        |  141.061|
|   |IN STORITEV                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  657.471|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |  456.210|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |  456.210|
|   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV     |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)          |   32.500|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |   32.500|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)          |  451.968|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |  451.968|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 7.311.737|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     | 2.454.765|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  270.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV          |   37.578|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       | 1.984.167|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   78.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |409 REZERVE                 |   85.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      | 2.251.267|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |410 SUBVENCIJE                |   59.025|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM          | 1.635.625|
|   |IN GOSPODINJSTVOM              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |  185.415|
|   |USTANOVAM                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  371.202|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 2.266.816|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    | 2.266.816|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |  338.889|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.|  323.093|
|   |OSEBAM                    |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |   15.796|
|   |UPORABNIKOM                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |   38.226|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |     0|
|   |IN NALOŽB                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)            |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)          |  268.500|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –230.274|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |  –268.500|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)        |  –38.226|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          |  230.274|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2012-1
Dobrova, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti