Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3041. Pravilnik o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica, stran 7768.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) ter skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namen uporabe, upravičence do uporabe in njihove obveznosti, ter način in pogoje za izbor uporabnikov Športne dvorane Sodražica (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen
Uporaba športne dvorane je namenjena naslednjim dejavnostim:
– izvajanje športnih programov in prireditev,
– izvajanje drugih prireditev in programov, tako za nekomercialni kot komercialni namen.
3. člen
Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov v času njihove uporabe, na javnih prireditvah pa mora organizator športne oziroma druge prireditve poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo veljavni predpisi in hišni red.
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati športno opremo v skladu s sprejetimi predpisi. Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.
4. člen
Uporabnik je odgovoren za celotno vsebino programa, ki se odvija v športni dvorani. Pri tem mora zagotoviti spoštovanje predpisov in hišnega reda.
Občina Sodražica si pridružuje pravico, da dvorane ne odda v uporabo, kolikor je iz vsebine programa, ki jo namerava uporabnik izvesti v športni dvorani, razvidno, da ni skladna z namenom, za katerega se športna dvorana uporablja (prevelike obremenitve dvorane, moralno in etično sporna vsebina ipd.).
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:
1. Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica za izvajanje programa izobraževanja in vzgoje šoloobveznih in predšolskih otrok (vrtca),
2. izvajalci Letnega programa športa Občine Sodražica, ki za izvajanje odobrenega programa potrebujejo športno dvorano,
3. druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se športne dvorana uporablja, vključujejo najmanj 50 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica,
4. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko Občina Sodražica oziroma upravljavec kateremukoli uporabniku, razen uporabniku iz 1. točke prvega odstavka tega člena, odpove posamezne termine uporabe športnih objektov ali prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe prireditev občinskega pomena ali izjemoma tudi zaradi oddaje v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je praviloma dva tedna.
6. člen
Občina Sodražica oziroma upravljavec športne dvorane objavi enkrat letno javni poziv za koriščenje športne dvorane, in sicer najkasneje do konca meseca junija tekočega leta, za obdobje od 1. 9. tekočega leta do 30. 6. prihodnjega leta. Komisija, ki jo imenuje župan, na podlagi prijav in skladno s tem pravilnikom izda razpored uporabe športne dvorane.
Proste termine, ki niso bili zasedeni na podlagi javnega poziva, odda Občina Sodražica oziroma upravljavec športne dvorane zainteresiranim uporabnikom.
7. člen
Prijava Osnovne šole Sodražica na javni poziv ni potrebna. Urnik uporabe in ostale obveznosti Osnovne šole in Občine Sodražica za izvedbo programa iz 1. točke 4. člena tega pravilnika se dogovorijo z neposredno pogodbo.
8. člen
Uporabniki morajo pred pričetkom uporabe z Občino Sodražica oziroma upravljavcem podpisati pogodbo. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane.
Če pogodbe ne podpišejo v roku 8 dni po prejemu le-te, se šteje, da so odstopili od pogodbe.
9. člen
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabe. Sestavni del pogodbe je navedba uporabnika športne dvorane oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabe.
10. člen
Pogodba z uporabnikom športne dvorane se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita lastnik in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko lastnik prekine enostransko v naslednjih primerih:
– če uporabniki ne uporabljajo športne dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
– če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov glede uporabe;
– če ne poravnajo računov za uporabo športne dvorane.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. CENA ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
11. člen
Cenik za uporabo športne dvorane je sestavni del tega pravilnika in ga potrdi občinski svet.
12. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športne dvorane v uporabo, se porabijo za pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja športne dvorane.
IV. NADZOR NAD UPORABO
13. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna strokovna služba Občine Sodražica oziroma upravljavca, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa Osnovna šola Sodražica.
Nadzor se opravlja s posebno evidenco uporabe športne dvorane, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika oziroma vodja (trener),
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
V. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju od pridobitve uporabnega dovoljenja za športno dvorano do 30. 6. 2013 je v veljavi urnik uporabe športne dvorane, ki ga je pripravila strokovna služba Občine Sodražica, na podlagi podanih vlog in podpisanih pogodb.
15. člen
Za Osnovno šolo Sodražica in izvajalce Letnega programa športa Občine Sodražica se prvi stavek 9. člena tega pravilnika izvaja od 1. 1. 2013 dalje.
16. člen
Do rekonstrukcije stare telovadnice pri OŠ Sodražica za drug namen, se le-ta odda uporabnikom pod istimi pogoji, ki veljajo za uporabo športne dvorane, in sicer po ceniku, ki velja za uporabo 1/3 površine športne dvorane.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-4/2012
Sodražica, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
  CENIK UPORABE ŠPORNE DVORANE SODRAŽICA

  Vse cene so v EUR, z vključenim DDV.

  a. UPORABA DVORANE
  Uporabniki iz 1. in 2. točke 4. člena pravilnika
  (Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica za izvajanje
programa izobraževanja in vzgoje šoloobveznih in predšolskih
otrok (vrtca), izvajalci Letnega programa športa Občine
Sodražica, ki za izvajanje odobrenega programa potrebujejo
športno dvorano)

+--------------------------------+-------------------+
|Površina            |       EUR/h|
+--------------------------------+-------------------+
|cela športna dvorana      |        6,00|
+--------------------------------+-------------------+
|2/3 športne dvorane       |        5,00|
+--------------------------------+-------------------+
|1/3 športne dvorane       |        3,00|
+--------------------------------+-------------------+


  Uporabniki iz 3. točke 4. člena pravilnika
  (Druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v
program, za katerega se športne dvorana uporablja, vključujejo
najmanj 50 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini
Sodražica)

+-------------------------------+--------------------+
|Površina            |        EUR/h|
+-------------------------------+--------------------+
|cela športna dvorana      |        12,00|
+-------------------------------+--------------------+
|2/3 športne dvorane      |        9,00|
+-------------------------------+--------------------+
|1/3 športne dvorane      |        5,00|
+-------------------------------+--------------------+


  Uporabniki iz 4. točke 4. člena pravilnika
  (drugi uporabniki)

+-------------------------------+--------------------+
|Površina            |        EUR/h|
+-------------------------------+--------------------+
|cela športna dvorana      |        25,00|
+-------------------------------+--------------------+
|2/3 športne dvorane      |        18,00|
+-------------------------------+--------------------+
|1/3 športne dvorane      |        10,00|
+-------------------------------+--------------------+


  b. NAJEM ŠPORTNE DVORANE ZA TEKMOVANJE
  Najem športne dvorane za vsako tekmovanje zajema najem
celotne dvorane, najem garderob s tuši ter možnost uporabe
sanitarij. Najem zajema tudi delovanje semaforjev, ozvočenja,
tribun.

  ŠPORTNA TEKMOVANJA DRUŠTEV, KLUBOV in SKUPIN iz Občine
Sodražica

+-------------------------------+--------------------+
|Površina: cela športna     |       EUR/uro|
|dvorana, CENA v        |          |
+-------------------------------+--------------------+
|Tekmovanje otrok in mladine  |        30,00|
+-------------------------------+--------------------+
|Tekmovanja članov       |        40,00|
+-------------------------------+--------------------+
|Ostali             |        50,00|
+-------------------------------+--------------------+  ŠPORTNA TEKMOVANJA OSTALIH DRUŠTEV, KLUBOV in SKUPIN ter
drugih pravnih in fizičnih oseb

+-------------------------------+--------------------+
|Površina: cela športna     |       EUR/uro|
|dvorana, CENA v        |          |
+-------------------------------+--------------------+
|Tekmovanje otrok in mladine  |        50,00|
+-------------------------------+--------------------+
|Tekmovanja članov       |        60,00|
+-------------------------------+--------------------+
|Ostali             |        70,00|
+-------------------------------+--------------------+  c. UPORABA ŠPORTNE DVORANE ZA NEKOMERCIALNE NAMENE

+-------------------------------+--------------------+
|Površina            |       EUR/dan|
+-------------------------------+--------------------+
|CELA DVORANA          |       200,00|
+-------------------------------+--------------------+
|2/3 DVORANE          |       160,00|
+-------------------------------+--------------------+
|1/3 DVORANE          |       130,00|
+-------------------------------+--------------------+  UPORABA ŠPORTNE DVORANE ZA KOMERCIALNE NAMENE

+--------------------------------+-------------------+
|Površina            |      EUR/dan|
+--------------------------------+-------------------+
|CELA DVORANA          |       600,00|
+--------------------------------+-------------------+
|2/3 DVORANE           |       500,00|
+--------------------------------+-------------------+
|1/3 DVORANE           |       400,00|
+--------------------------------+-------------------+


  – Dvorano pripravi Občina Sodražica oziroma upravljavec.
  – Cena za komercialni najem dvorane je izhodiščna in je
izračunana za primer minimalne obremenitve.
  – Cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, na
posebne karakteristike prireditve, zahtevnosti prireditve in
druge parametre, ki bi lahko vplivali na obračun najemnine
dvorane.
  – Cena se določi individualno za vsakega najemnika posebej v
»Pogodbi o najemu športne dvorane« in ne sme biti nižja od
izhodiščne.                          

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti