Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3040. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica, stran 7766.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 79/09, 28/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji in način rabe javnih površin, ki presega ali omejuje splošno rabo, na območju Občine Sodražica ter obveznost plačevanja občinske takse v Občini Sodražica.
2. člen
Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena uporabi vsem (javna cesta, ulica, trg, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina).
3. člen
V Občini Sodražica se za rabo javne površine plačuje občinska taksa, in sicer za naslednje predmete oziroma storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– druge oblike rabe javne površine.
Plačilo občinske takse se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Sodražica.
II. UPORABA JAVNIH POVRŠIN ZA PRIREJANJE RAZSTAV IN JAVNIH PRIREDITEV
4. člen
Prosilec pridobi dovoljenje za uporabo javne površine za namene prirejanja razstav oziroma zabavnih prireditev na podlagi pisne vloge.
Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
5. člen
Vloga mora vsebovati: naziv prosilca oziroma uporabnika javne površine, namen, čas in kraj uporabe javne površine (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitve višine občinske takse.
Prosilec oziroma uporabnik je občinski upravi Občine Sodražica dolžan prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun takse.
III. OGLAŠEVANJE NA JAVNIH MESTIH
6. člen
Oglaševanje v Občini Sodražica je dovoljeno na plakatnih panojih in drogovih javne razsvetljave v nameščenih okvirjih.
Za potrebe volilne kampanje lahko Občina Sodražica določi tudi dodatna plakatna mesta. Dodatna plakatna mesta, pogoji uporabe in višina plačila se v tem primeru določijo s sklepom župana.
7. člen
Oglaševanje na plakatnih panojih je namenjeno predvsem oglaševanju lokalnih prireditev in objavi nekomercialnih obvestil, v času volilne kampanje pa oglaševanju organizatorjev volilne kampanje.
Šteje se, da je prosilec pridobil soglasje za uporabo plakatnih panojev, če so plakati oziroma obvestila izobešeni na plakatnih mestih ožigosani z žigom Občine Sodražica.
8. člen
Plakate oziroma obvestila se na plakatne panoje izobesi tako, da ne prekrivajo ostalih izobešenih oglasnih sporočil.
9. člen
Oglaševanje na plakatnih panojih je brezplačno. Uporabniki za izobešanje plakatov oziroma obvestil poskrbijo sami oziroma proti plačilu občinske takse za izobešanje poskrbi Občina Sodražica.
10. člen
Oglasni prostor za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave se odda na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na oglasni deski. Postopek in pogoje javnega razpisa natančneje določi župan s sklepom, skladno s predpisi, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine.
IV. DRUGE OBLIKE RABE JAVNE POVRŠINE
11. člen
Prosilec pridobi dovoljenje za druge oblike rabe javne površine na podlagi pisne vloge ali na podlagi javnega razpisa.
Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
12. člen
Vloga, s katero prosilec pridobi dovoljenje za druge oblike rabe javne površine, mora vsebovati:
– osebno ime oziroma naziv firme stranke,
– prebivališče oziroma sedež stranke,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– lokacijo in čas rabe javne površine,
– načrt objekta in naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi in
– soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kadar so ta predpisana.
13. člen
Na podlagi javnega razpisa stranka pridobi dovoljenje:
– če je za posamezno lokacijo zainteresiranih več strank ali
– če ima občina na določeni lokaciji interes za izvajanje določenih aktivnosti.
14. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na oglasni deski. Postopek in pogoje javnega razpisa natančneje določi župan s sklepom, skladno s predpisi, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine.
V. OBČINSKE TAKSE
15. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse.
16. člen
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev se plača občinska taksa, ki znaša za:
+-----------------------------------------------+---------------+
|– prirejanje razstav              |   20 eur/dan|
+-----------------------------------------------+---------------+
|– organizacijo zabavne prireditve, na kateri  |   50 eur/dan|
|se pričakuje do 1000 udeležencev        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|– organizacijo zabavne prireditve, na kateri  |  100 eur/dan.|
|se pričakuje 1000 udeležencev in več      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
17. člen
Za oglaševanje na plakatnih panojih, v primeru, da za izobešanje plakatov oziroma obvestil poskrbi Občina Sodražica, se plača občinska taksa, ki znaša za plakat oziroma obvestilo velikosti:
+----------------------------------+---------------------------+
|– do vključno A 3 format     |3 EUR/kos         |
+----------------------------------+---------------------------+
|– več kot A 3 format       |4 EUR/kos.         |
+----------------------------------+---------------------------+
18. člen
Za uporabo javne površine za druge oblike rabe javne površine se plača občinska taksa glede na velikost uporabe javne površine, in sicer:
– za občasno postavitev stojnice, vozila ipd. za vsak začeti m2 1 eur/dan, vendar v skupnem znesku ne manj kot 10,00 eur.
19. člen
Občinske takse ne plačuje Občina Sodražica, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Sodražica, društva, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Sodražica ter humanitarne organizacije.
O znižanju oziroma oprostitvi plačila občinske takse za vsa ostala društva oziroma organizacije, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, na podlagi vloge odloči župan.
20. člen
Dejstvo, da uporabnik javne površine začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene občinske takse.
21. člen
Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Občinske takse plačujejo zavezanci v naprej, pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, v skladu z izdano odločbo.
Če je za uporabo ali namestitev določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa Občine Sodražica, ga pristojni organ izda po predložitvi dokazila o plačilu občinske takse.
22. člen
Taksni zavezanec mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške Občina Sodražica.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpekcijski organ.
24. člen
Občinski inšpekcijski organ ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta dovoljena, ali so podatki na prijavah taksne obveznosti resnični ter ali taksni zavezanec spoštuje pogoje uporabe javne površine skladno s tem odlokom.
V primeru, ko taksna obveznost ni prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni plačana oziroma ni plačana v celoti, lahko občinski inšpekcijski organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo 500,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti,
– v prijavi nastanka taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti,
– ne prijavi spremembe, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse,
– oglašuje v nasprotju z določili 11. člena tega odloka.
Z globo 150,00 evrov se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje za prekršek posameznik ter odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika in podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnosti.
26. člen
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki z rabo javne površine po tem odloku poškoduje javno površino.
Z globo 300,00 evrov se v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje za prekršek posameznik ter odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika in podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnosti.
27. člen
Z globo 300,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ovira splošno rabo javne površine,
– na javni površini prodaja blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom trgovin in podobno,
– uporabljati opremo javne površine (klopi) za prodajo blaga ali storitev.
Z globo 100,00 evrov se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje za prekršek posameznik ter odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika in podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Taksni zavezanci na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja pristojnega organa za uporabo javne površine, morajo najkasneje v šestdesetih dneh od uveljavitve tega odloka pridobiti dovoljenje. Če tega ne storijo v postavljenem roku, inšpekcija ukrepa v skladu s 26. členom tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Sodražica preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 56/96, 70/97).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-1/12
Sodražica, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti