Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2012, stran 7764.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 20/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------------------+
|   |                          v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |Proračun leta|
|   |                     |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  18.889.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  14.926.797|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  13.017.274|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.217.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.319.790|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago         |   479.760|
|   |in storitve                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.909.523|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku          |  1.416.659|
|   |in dohodki od premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    37.080|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    30.040|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   417.744|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   408.017|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.860|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   406.157|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov    |    1.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.552.086|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.573.064|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.979.022|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  22.831.233|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  5.064.903|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   947.520|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |   154.470|
|   |za socialno varnost            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.771.024|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   299.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   892.189|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  8.561.615|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   416.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  4.449.767|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   966.610|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.729.038|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.650.437|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.650.437|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   554.278|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   390.266|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   164.012|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |  –3.942.233|
|   |(I.-II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    11.800|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    11.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    11.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    11.800|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  3.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  3.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  3.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   819.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   819.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   819.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –1.750.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  2.180.433|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  3.942.233|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  2.829.640|
|   |2011                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 92.000 EUR. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 149.000 EUR znaša proračunska rezerva skupaj 241.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 3.000.000 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2012
Žalec, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti