Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3034. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora, stran 7761.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09 – NPB1) je županja Občine Radeče dne 4. 10. 2012 sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Radeče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11) je območje BG 14, ki je predmet OPN Radeče, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
(2) Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih Občine Radeče opredeljena kot stavbno zemljišče z oznako SP, z namenom gradnje počitniških hišic in bungalovov.
(3) V skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN se lahko podrobni načrt izdela za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine.
Investitorja Sašo Jejčič in Majda Leskovar Jejčič, Kajuhova 21, 8290 Sevnica, sta dala pobudo za izdelavo OPPN za parcelo št. 720/6 in 720/8, k.o. Hotemež. V naravi obravnavano območje predstavlja nelegalno zazidano parcelo. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za legalizacijo z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave stanovanjskega objekta ter legalizirati in rekonstruirati manj zahteven objekt – garažo.
Občina je velikost izdelave OPPN razširila še na parcele št. 592 – del, 723 – del, 724/3 in 724/4, vse k.o. Hotemež. Za razširjen del območja OPPN se izdelajo Strokovne podlage glede zasnove pozidave z določitvijo gradbenih parcel ter zasnove komunalne ureditve. Skladno s 3. točko tega člena se začne s postopkom priprave OPPN za območje s parcelami 592 – del, 720/6, 720/8, 723 – del, 724/3 in 724/4, k.o. Hotemež. Predvidena ureditev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev, ki bo omogočila legalizacijo stanovanjske hiše z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter legalizacijo in rekonstrukcijo garaže na zemljišču, parc. št. 720/6 in 720/8, k.o. Hotemež. Na preostalih parcelah, št. 592 – del, 723 – del, 724/3 in 724/4, k.o. Hotemež, se predvidi v strokovnih podlagah možnost umestitve objektov s komunalno zasnovo. Velikost območja je cca 9200 m².
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto), vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
6. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
7. Elektro Celje Krško d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije, C. 4. julija 32, 8270 Krško
8. JP Kmunala Radeče d.o.o., Titova 107, 1433 Radeče
9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje, Lava 1, 3102 Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti                Predviden čas izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku     oktober 2012   – Občina
priprave OPPN v Uradnem listu RS            Radeče
(2) Izdelava osnutka OPPN         30 dni– izdelovalec
(3) Pridobivanje smernic nosilcev
urejanja prostora             30 dni– izdelovalec
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag
skladno z zahtevami v pridobljenih
smernicah ter izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN s smernicami nosilcev
urejanja prostora in izdelava
gradiva za javno razgrnitev        30 dni– izdelovalec
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in         – Občina
javni obravnavi                    Radeče
(6) Javna razgrnitev se izvede na
sedežu Občine Prebold in traja 30
dni od objave v Uradnem listu, in
na krajevno običajen način.
Fizične in pravne osebe ter drugi
zainterisirani lahko podajo svoje
predloge in pripombe v času        30 dni   – Občina
trajanja javne razgrnitve               Radeče
(7) Proučitev stališč do pripomb in
zavzetje stališč do njih ter
dopolnitev OPPN s stališči iz javne    30 dni   – Občina
razgrnitve                       Radeče
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora na dopolnjen
predlog OPPN               30 dni– izdelovalec
(9) Priprava usklajenega OPPN       15 dni– izdelovalec
(10) Sprejem OPPN na občinskem      45 dni   – Občina
svetu                         Radeče
(11) Izdelava končnega dokumenta v    15 dni      –
5. izvodih po objavi odloka v
Uradnem listu RS                 izdelovalec.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 4. točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem list Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Radeče in se ga pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 3500-1/2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti