Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3032. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«, stran 7755.

Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljnjem besedilu: ZZ) Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 14. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/10)
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
»S tem odlokom kot ustanovitvenim aktom Občina Pivka ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem Pivka« (v nadaljevanju: zavod) ter opredeljujejo njegov namen, ustanovitveno premoženje, ime in sedež ustanoviteljev, ime in sedež zavoda, osnovne organizacije ter druge določbe potrebne za delovanje zavoda.«.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod v imenu ustanoviteljice Občine Pivka (v nadaljevanju: ustanovitelj) vodi projekt Park vojaške zgodovine, upravlja z kompleksom starih pivških vojašnic, podzemnimi utrdbami na Primožu in Habjanovem hribu, z Ekomuzejem dežele pivških presihajočih jezer, z javnimi večnamenskimi objekti, spomeniki lokalnega pomena ter z javno turistično infrastrukturo v Občini Pivka. Naloga zavoda je upravljanje z kulturno in naravno dediščino ožjega in širšega območja, kreiranje turističnih projektov, njihovo vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod deluje tudi kot lokalna turistična organizacija, katere namen je oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih prireditev, spremljanje podatkov o turističnem prometu in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti. Zavod lahko pridobi status turistične agencije za potrebe trženja širših turističnih produktov. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico prevzame v upravljanje vse nove vsebine, ki bodo pridobljene skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Ministrstvom za obrambo RS ali drugimi državnimi organi. Zavod prevzame v upravljanje tudi vse naravne parke katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Pivka.«.
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se glasi:
»Ime javnega zavoda je: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZAVOD ZA TURIZEM PIVKA. 2. Sedež zavoda je: Pivka.
Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.
Zavod lahko spremeni ime in poslovni naslov na predlog sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.«.
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka, tako da se glasi:
»V skladu z namenom ustanovitve dejavnost zavoda obsega izvajanje storitvene dejavnosti, različnih oblik, določene s tem odlokom.
Zavod je skladno s 6. točko 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 18/06) pooblaščen, da izvaja vse storitve, ki pomenijo izvajanje nalog občine na področju spodbujanja razvoja turizma ter upravljanjem naravne in kulturne dediščine in s tem povezne pristojnosti.«.
5. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so (po Standardni klasifikaciji dejavnosti – Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
A01    – Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima
      povezane storitve
A01.1   – Pridelovanje netrajnih rastlin
A01.19  – Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.2   – Gojenje trajnih nasadov
A01.27  – Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.28  – Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
      rastlin
A01.29  – Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.4   – Živinoreja
A01.45  – Reja drobnice
A01.5   – Mešano kmetijstvo
A01.6   – Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
      pridelkov
A01.61  – Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.63  – Priprava pridelkov
A01.64  – Obdelava semen
A02.1   – Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.3   – Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
C10    – Proizvodnja živil
C10.39  – Druga predelava in konzerviranje sadja
      in zelenjave
C10.5   – Predelava mleka
C10.61  – Mlinarstvo
C10.7   – Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
C10.71  – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.72  – Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja
      trajnega peciva in slaščic
C10.8   – Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
C10.83  – Predelava čaja in kave
C10.84  – Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.89  – Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje
      nerazvrščenih
C11.0   – Proizvodnja pijač
C11.01  – Proizvodnja žganih pijač
C14.3   – Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
C16.1   – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C17    – Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
C16.29  – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
      slame in protja
C18.13  – Priprava za tisk in objavo
C18.14  – Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.2   – Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C18.12  – Drugo tiskanje
C20.4   – Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
      in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
      sredstev
C20.5   – Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj
      in drugih kemičnih izdelkov
C20.59  – Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C25.5   – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
      kovin, prašna metalurgija
C31.09  – Proizvodnja drugega pohištva
C32.1   – Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih
      izdelkov
C32.11  – Kovanje kovancev
C32.4   – Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in
      zabavo
F43    – Specializirana gradbena dela
F43.12  – Zemeljska pripravljalna dela
F43.99  – Druga specializirana gradbena dela
G46.11  – Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
      živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.18  – Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
G46.19  – Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G47    – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
G47.1   – Trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
G47.22  – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z mesom in mesnimi izdelki
G47.29  – Druga trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z živili
G47.61  – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
G47.782  – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
G47.79  – Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
G47.8   – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G47.82  – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo
G47.91  – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.99  – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic
G47.789  – Druga trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah
H49.3   – Drug kopenski potniški promet
H50.3   – Potniški promet po celinskih vodah
I55    – Gostinske nastanitvene dejavnosti
I55.1   – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
I55.2   – Dejavnost počitniških domov in podobnih
      nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.201  – Počitniški domovi in letovišča
I55.204  – Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209  – Druge nastanitve za krajši čas
I55.3   – Dejavnost avtokampov, taborov
I56    – Dejavnost strežbe jedi in pijač
I56.1   – Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.101  – Restavracije in gostilne
I56.102  – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104  – Začasni gostinski obrati
I56.2   – Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga
      oskrba z jedmi
I56.3   – Strežba pijač
J58    – Založništvo
J58.1   – Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
J58.13  – Izdajanje časopisov
J58.14  – Izdajanje revij in druge periodike
J58.19  – Drugo založništvo
J59    – Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi
      zapisi
J59.1   – Filmska in video dejavnost
J59.11  – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J59.13  – Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J59.12  – Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
      filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.14  – Kinematografska dejavnost
J59.20  – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikali
J60.1   – Radijska dejavnost
J60.2   – Televizijska dejavnost
J62.03  – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.09  – Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.1   – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
      obratovanje spletnih portalov
J63.91  – Dejavnost tiskovnih agencij
J63.99  – Drugo informiranje
L68.1   – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.2   – Oddajanje in obratovanje lastnih
      ali najetih nepremičnin
L68.32  – Upravljanje nepremičnin za plačilo
      ali po pogodbi
M69    – Pravne in računovodske dejavnosti
M69.2   – Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
M70.2   – Podjetniško in poslovno svetovanje
M70.21  – Dejavnost stikov z javnostjo
M70.22  – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.11  – Arhitekturna in urbanistična dejavnost
M72.1   – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije
M72.2   – Raziskovalna in razvojna dejavnost
      na področju družboslovja in humanistike
M73    – Oglaševanje in raziskovanje trga
M73.1   – Oglaševanje
M73.11  – Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.12  – Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.2   – Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74    – Druge strokovne in tehnične dejavnosti
M74.1   – Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.2   – Fotografska dejavnost
M74.3   – Prevajanje in tolmačenje
M74.9   – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N77    – Dajanje v najem in zakup
N77.1   – Dajanje motornih vozil v najem in zakup
N77.2   – Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.22  – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
      v najem in zakup
N77.33  – Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
N77.3   – Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
N77.29  – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev
      potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
N79.12  – Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.9   – Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
N81    – Dejavnost oskrbe stavb in okolice
N81.1   – Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.21  – Splošno čiščenje stavb
N81.3   – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
      in okolice
N82    – Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene
      dejavnosti
N82.1   – Pisarniške dejavnosti
N82.11  – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.19  – Fotokopiranje, priprava dokumentov
      in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.3   – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.92  – Pakiranje
N82.99  – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
O84    – Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost
      obvezne socialne varnosti
P85.5   – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje
P85.51  – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
P85.52  – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
P85.600  – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q86.9   – Druge dejavnosti za zdravje
R90    – Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R90.01  – Umetniško uprizarjanje
R90.02  – Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
R90.03  – Umetniško ustvarjanje
R90.04  – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91    – Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
      kulturne dejavnosti
R91.03  – Varstvo kulturne dediščine
R91.04  – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot
R93    – Športne in druge dejavnosti za prosti čas
R93.11  – Obratovanje športnih objektov
R93.13  – Obratovanje fitnes objektov
R93.19  – Druge športne dejavnosti
R93.2   – Druge dejavnosti za prosti čas
R93.21  – Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.29  – Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R93.292  – Dejavnost smučarskih centrov
R93.299  – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94    – Dejavnost članskih organizacij
S94.1   – Dejavnost poslovnih, delodajalskih
      in strokovnih združenj.«
6. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge poslovne dejavnosti samo v okviru dejavnosti, ki so določene v tem ustanovitvenem aktu.«.
7. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Javni zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru.
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.«.
8. člen
V odlok se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»V okviru javnega zavoda delujejo organizacijske enote:
– Park vojaške Zgodovine Pivka
– Krajinski park Pivška presihajoča jezera.
S statutom se lahko organizacijske enote preimenujejo in oblikujejo dodatne organizacijske enote.
Natančnejše organiziranje enot, vodenje strokovnega dela in vodenje finančnega poslovanja organizacijskih enot določi statut zavoda.«.
9. člen
V odlok se doda nov 7.b člen, ki se glasi:
»Organizacijska enota Park vojaške zgodovine Pivka se vpiše v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.«.
10. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 5 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika Občinskega sveta Občine Pivka,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti,
– en član predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnika občinskega sveta imenuje občinski svet Občine Pivka izmed svojih članov.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan.
Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Mandat začne teči z dnem prve seje sveta zavoda, na kateri je bil mandat člana potrjen. Člana sveta zavoda se lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega člana po postopkih iz tega člena odloka.«.
11. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Seje sveta zavoda se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli člana sveta zavoda, mora pa se sklicati na predlog direktorja zavoda ali ustanovitelja.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta zavoda. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik. Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda izmed sebe imenujejo člani po predhodnem soglasju ustanovitelja. Na seje sveta zavoda se vabi tudi direktorja zavoda in župana, ki pa nimata pravice glasovanja.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina vseh članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik. O sejah in odločitvah sveta zavoda se vodi zapisnik.«.
12. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da se glasi:
»Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom zavoda.
Svet zavoda zlasti:
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače določeno,
– sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
– predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanovitelju in drugim organom zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v skladu s statutom zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovni svet,
– daje mnenje o pristopu so-ustanoviteljev ter
– opravlja druge, z zakonom, odlokom ali statutom ali pravili zavoda določene naloge.«.
13. člen
Spremeni se 13. člen odloka, tako da se glasi:
»V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta. Glede sklepanja pogodb o razpolaganju z nepremičninami mora odločitev o tem predhodno sprejeti ustanovitelj.
Za čas odsotnosti ali zadržanosti lahko v mejah svojih pooblastil direktor za zastopanje pooblašča druge osebe. Prenos pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgovornosti.«.
14. člen
Spremeni se 14. člen odloka, tako da se glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis objavi pristojni organ ustanovitelja v roku 6 mesecev pred iztekom mandata. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Direktorja imenuje svet zavoda na predlog ustanovitelja kar se skladno z zakonom šteje tudi kot soglasje ustanovitelja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kolikor je bil direktor pred imenovanjem že zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba sedme stopnje ali višja,
– izkušnje na področju turizma,
– organizacijske sposobnosti,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih določenih v zakonu, odloku in statutu.
Funkcija direktorja ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda.
Med trajanjem delovnega razmerja direktor ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja sveta zavoda, za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo zavod dejansko opravlja, in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.
Opravljanje del ali sklepanje poslov v nasprotju z določili prejšnjega odstavka tega člena je lahko razlog za razrešitev.«.
15. člen
Spremeni se 15. člen odloka, tako da se glasi:
»Članu vsakega organa in direktorju lahko mandat preneha predčasno:
– s smrtjo,
– z odstopom, ki ga član poda predsedniku sveta (odstopne izjave ni potrebno obrazložiti),
– če je prenehala funkcija ali delovno razmerje na podlagi katerega je bil imenovan,
– z razrešitvijo, skladno z zakonom ali tem odlokom.
Direktorju preneha mandat tudi, če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.«.
16. člen
Spremeni se 16. člen odloka, tako da se glasi:
»Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Direktor zavoda je dolžan do konca septembra pripraviti predlog programa dela in finančnega načrta za naslednje leto in ga dati v potrditev svetu zavoda.«.
17. člen
Spremeni se 17. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.«.
18. člen
Spremeni se 18. člen odloka, tako da se glasi:
»Ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice.
Javni zavod ima tudi lastno premoženje.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, ki so last ustanoviteljice, se zavodu prenesejo v upravljanje s sklepom župana v skladu z zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem.«.
19. člen
V odlok se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Sredstva za izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanoviteljica in pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe.«.
20. člen
V odlok se doda nov 18.b člen, ki se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo, razen iz premoženja ustanoviteljice in lastnega premoženja zavoda, opredeljenega v 22. členu tega odloka, tudi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih natečajih – domačih in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– na javnih razpisih resornih ministrstev,
– iz sredstev ustanovitelja za dogovorjeni del turistične, kulturne, športne in mladinske dejavnosti,
– iz drugih virov po programu zavoda,
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji, so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
Občina Pivka za delo zavoda nameni tudi sredstva pridobljena s turistično takso in morebitne druge takse namenjene za razvoj turizma.«.
21. člen
Spremeni se 19. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem.«.
22. člen
Spremeni se 20. člen odloka, tako da se glasi:
»Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.«.
23. člen
Spremeni se 21. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu in je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih določata zakon in odlok ter ima pravico sklepati pogodbe in druge pravne posle v okviru svoje pravne sposobnosti.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom odloka kot akta o ustanovitvi v sodni register.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena v tem ustanovitvenem aktu.
Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Soglasje v imenu Občine Pivka daje občinski svet.«.
24. člen
Spremeni se 22. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.«.
25. člen
V odloku se črtajo 23., 24. , 25. in 26. člen.
26. člen
Spremeni se 27. člen odloka tako, da postane 23. člen in se glasi:
»Ustanovitelj daje soglasje k temeljnim odločitvam sveta zavoda:
– k sprejemu statuta zavoda,
– k letnemu finančnemu načrtu,
– k imenovanju direktorja,
– k spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– k povezovanju zavoda v skupnost zavodov,
– v drugih primerih, določenih s tem odlokom.
Kolikor ni s tem odlokom določeno, da o določenem vprašanju odloča v imenu občine kot ustanoviteljice občinski svet, sprejema odločitev župan.«.
27. člen
Spremeni se 28. člen odloka tako, da postane 24. člen in se glasi:
»Zavod enkrat letno pisno poroča ustanovitelju o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda ter
– drugih zadevah, o katerih ustanovitelj ali soustanovitelj zahteva poročilo.«.
28. člen
Spremeni se 29. člen odloka tako, da postane 25. člen in se glasi:
»Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
– organizacijo zavoda in organizacijske enote,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja v organih zavoda,
– druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda in opravljanje njegove dejavnosti, v skladu z zakonom in odlokom.«.
29. člen
Spremeni se 30. člen odloka tako, da postane 26. člen in se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
Druge splošne akte sprejme sveta zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor samostojno.
Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morejo biti v skladu s tem aktom in statutom.«.
30. člen
Spremeni se 31. člen odloka tako, da postane 27. člen in se glasi:
»Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod preneha s prenehanjem potrebe oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen ter iz razlogov določenih v zakonu in tem odloku.
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odloča občinski svet ustanovitelja.
Občinski svet ustanovitelja lahko odloči, da se morebitne organizacijske enote zavoda izločijo in pripojijo drugemu zavodu ali organizirajo kot samostojen zavod.«.
31. člen
Spremeni se 32. člen odloka tako, da postane 28. člen.
32. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da postane 29. člen.
33. člen
Spremeni se 34. člen odloka tako, da postane 30. člen in se glasi:
»Zavod začne opravljati svojo dejavnost s prvo sejo sveta zavoda. S tem dnem se na zavod prenese upravljanje kompleksa Parka vojaške zgodovine, utrdbe na Primožu in Habjanovem hribu ter Ekomuzej v Slovenski vasi.
Ob soglasju ustanovitelja lahko zavod prevzame v upravljanje tudi druge razvojne projekte s področja turizma, dediščine in kulture. V dogovoru z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za kulturo zavod lahko prevzame v upravljanje del ali celotni Muzejsko depojski kompleks v Pivki (ko bo le-ta urejen) pri čemer mora država kriti stroške, ki nastajajo iz naslova opravljanja javnih služb in zadovoljevanja javnega interesa.«.
34. člen
Spremeni se 35. člen odloka tako, da postane 31. člen in se glasi:
»Vodja Lokalnega pospeševalnega centra opravlja naloge vršilca dolžnosti direktorja zavoda do imenovanja direktorja s strani sveta zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja pripravi plan dela in kadrovski načrt.
Pri kadrovskem popolnjevanju zavoda se prednostno prezaposli zaposlene na Lokalnem pospeševalnem centru, ki delajo na projektu Park vojaške zgodovine.«.
35. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da postane 32. člen.
36. člen
Spremeni se 37. člen odloka tako, da postane 33. člen.
37. člen
V odloku se črta 38. člen.
38. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
39. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-14/2012
Pivka, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti