Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3031. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7755.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007, UPB), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 120/06 Odl. US: U-1-286/04-46, 61/12 – Z-Rud-1 (62/12 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) je Občinski svet Občine Piran na 13. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na delu nepremičnine, parc. št. 5322/2, k.o. 2631 Portorož, v izmeri cca 4 m2.
2.
Navedena nepremičnina postane last Občine Piran.
3.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču predlaga vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Piran.
4.
Za parc. št. 5322/2, k.o. 2631 Portorož, se izda ugotovitvena odločba po opravljeni parcelaciji.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-135/2012
Piran, dne 25. septembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 46/2007 – testo unico) e in riferimento all'art. 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (ZGO-1- testo unico1) (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04, 14/05, 120/06, Sentenza della C.C.:U-1-286/04-46, 61/12 – Z-Rud-1 (62/12 err. corr.), 20/11, Sentenza della C.C.: U-I-165/09-34) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 13 ª seduta ordinaria il giorno 25 settembre 2012 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
1.
Con la presente deliberazione è abolito lo status di demanio pubblico su parte dell’immobile particella catastale n. 5322/2 c.c. 2631 Portorose nella misurazione di 4 mq.
2.
Il suddetto immobile diventa proprietà del Comune di Pirano.
3.
Il suddetto immobile perde lo status di demanio pubblico in base alla decisione dichiarativa, rilasciata d’ufficio dall’Amministrazione comunale del Comune di Pirano. Passata in giudicato la decisione, presso l'Ufficio tavolare verrà proposta l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del Comune di Pirano.
4.
La decisione dichiarativa relativa alla particella catastale n. 5322/2 c.c. 2631 Portorose è rilasciata una volta compiuta la lottizzazione.
5.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-135/2012
Pirano, 25 settembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti