Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3030. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2012, stran 7753.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. seji dne 2. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.702.655,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.116.173,00
70  DAVČNI PRIHODKI              2.755.723,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.484.746,00
   7000 Dohodnina               2.484.746,00
   703 Davki na premoženje           164.977,00
   7030 Davki na nepremičnine          97.477,00
   7031 Davki na premičnine            1.000,00
   7032 Davki na dediščine in darila       25.000,00
   7033 Davki na promet nepremičnin
   in na finančno premoženje           41.500,00
   704 Domači davki na blago in storitve    106.000,00
   7044 Davki na posebne storitve         1.000,00
   7047 Drugi davki na uporabo blaga
   in storitev                 105.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              360.450,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                 59.800,00
   7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
   in dividend ter presežkov prihodkov
   nad odhodki                   300,00
   7102 Prihodki od obresti             500,00
   7103 Prihodki od premoženja          59.000,00
   711 Takse in pristojbine            2.200,00
   7111 Upravne takse in pristojbine       2.200,00
   712 Globe in druge denarne kazni        4.000,00
   7120 Globe in druge denarne kazni       4.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                     350,00
   7130 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                   350,00
   714 Drugi nedavčni prihodki         294.100,00
   7141 Drugi nedavčni prihodki         294.100,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             630.443,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                   118.000,00
   7200 Prihodki od prodaje zgradb
   in prostorov                 118.000,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih sredstev          512.443,00
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih
   zemljišč                   512.443,00
73  PREJETE DONACIJE               112.900,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov    112.900,00
   7300 Prejete donacije in darila
   od domačih pravnih oseb           112.900,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             843.139,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          843.139,00
   7400 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna                  741.839,00
   7401 Prejeta sredstva iz občinskih
   proračunov                  101.300,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.810.888,00
40  TEKOČI ODHODKI               1.368.434,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    241.859,00
   4000 Plače in dodatki            211.700,00
   4001 Regres za letni dopust          4.734,00
   4002 Povračila in nadomestila         13.844,00
   4005 Plače za delo nerezidentov
   po pogodbi                  11.300,00
   4009 Drugi izdatki zaposlenim          281,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    41.162,00
   4010 Prispevek za pokojninsko
   in invalidsko zavarovanje           19.320,00
   4011 Prispevek za zdravstveno
   zavarovanje                  15.240,00
   4012 Prispevek za zaposlovanje          132,00
   4013 Prispevek za starševsko varstvo       210,00
   4015 Premije kolektivnega dodatnega
   in pokojninskega zavarovanja,
   na podlagi ZKDPZJU               6.260,00
   402 Izdatki za blago in storitve       914.825,00
   4020 Pisarniški in splošni material
   in storitve                 100.650,00
   4021 Posebni material in storitve       11.110,00
   4022 Energija, voda, komunalne storitve
   in komunikacije               128.400,00
   4023 Prevozni stroški in storitve       3.200,00
   4024 Izdatki za službena potovanja       3.350,00
   4025 Tekoče vzdrževanje           463.110,00
   4026 Poslovne najemnine in zakupnine     89.527,00
   4027 Kazni in odškodnine            1.630,00
   4029 Drugi operativni odhodki        113.848,00
   403 Plačila domačih obresti         109.360,00
   4031 Plačila obresti od kreditov –
   poslovnim bankam               103.810,00
   4033 Plačila obresti od kreditov –
   drugim domačim kreditodajalcem         5.550,00
   409 Rezerve                  61.228,00
   4090 Splošna proračunska rezervacija     23.000,00
   4091 Proračunska rezerva           37.828,00
   4093 Sredstva za posebne namene         400,00
41  TEKOČI TRANSFERI              1.278.210,00
   410 Subvencije                57.000,00
   4102 Subvencije privatnim podjetjem
   in zasebnikom                 57.000,00
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom              320.400,00
   4111 Družinski prejemki in starševska
   nadomestila                  6.000,00
   4112 Transferi za zagotavljanje socialne
   varnosti                    6.000,00
   4119 Drugi transferi posameznikom      308.400,00
   412 Transferi nepridobitnim
   organizacijam in ustanovam          98.625,00
   4120 Tekoči transferi nepridobitnim
   organizacijam in ustanovam          98.625,00
   413 Drugi tekoči domači transferi      802.185,00
   4131 Tekoči transferi v sklade
   socialnega zavarovanja            29.000,00
   4132 Tekoči transferi v javne sklade      1.210,00
   4133 Tekoči transferi v javne zavode     771.975,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           2.084.134,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.084.134,00
   4200 Nakup zgradb in prostorov        350.000,00
   4202 Nakup opreme               5.274,00
   4204 Novogradnje, rekonstrukcije
   in adaptacije                776.058,00
   4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   775.102,00
   4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   16.300,00
   4208 Študije o izvedljivosti projektov,
   projektna dokumentacija, nadzor
   in investicijski inženiring         161.400,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            80.110,00
   431 Investicijski transferi pravnim
   in fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                  17.200,00
   4310 Investicijski transferi
   nepridobitnim organizacijam in ustanovam   12.400,00
   4311 Investicijski transferi javnim
   podjetjem in družbam, ki so v lasti
   države ali občin                 800,00
   4314 Investicijski transferi
   posameznikom in zasebnikom           4.000,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  62.910,00
   4323 Investicijski transferi javnim
   zavodom                    62.910,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)
   (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
   odhodki)                  –108.233,00
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   7102) –
   (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki
   brez prihodkov od obresti minus skupaj
   odhodki brez plačil obresti)           627,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
   – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
   tekoči odhodki in tekoči transferi)     469.529,00
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         0,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   7500 Prejeta vračila danih posojil
   od posameznikov in zasebnikov           0,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)    0,00
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            350.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                 350.000,00
   500 Domače zadolževanje           350.000,00
   5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah   350.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)          241.767,00
55  ODPLAČILA DOLGA               241.767,00
   550 Odplačila domačega dolga         241.767,00
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   231.881,00
   5503 Odplačila kreditov drugim domačim
   kreditodajalcem                9.886,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        0,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        108.233,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        108.233,00
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA           0,00
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2012
Mozirje, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti