Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3024. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog, stran 7750.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Mokronog - Trebelno dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju OPPN sta v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90, in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06), in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.; v nadaljnjem besedilu: prostorsko ureditveni pogoji).
(2) Območje OPPN se nahaja na zahodni strani naselja Mokronog. Locirano je severno od regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, odsek 1162. Vzhodno od območja se nahaja obstoječa stanovanjska pozidava s poslovnimi dejavnostmi, severno od območja sta Gasilski dom in Veterinarska postaja. V območje OPPN je zajet tudi del trase predvidene obvoznice naselja, ki poteka po zahodnem robu ter linijski poteki tras prometne in ostale infrastrukture zaradi priključevanja na obstoječa omrežja.
(3) Območje leži izven varovanih območij ohranjanja narave. Na zahodni strani se nahaja objekt kulturne dediščine Mokronog - Kapelica ob pokopališču (sakralna stavbna dediščina, evid. št. 18079), kjer so predvideni posegi zaradi urejanja prometnega omrežja. S predvidenimi ureditvami posegamo v območje državnega cestnega omrežja (regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, odseka 1162 in 1163), v območje predvidene izdelave državnega prostorskega akta za obvoznico naselja, ter v območje veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list RS, št. 105/10).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja stanovanj (bivanje in spremljajoče dejavnosti, ter bivanje za posebne družbene skupine – dom za ostarele in oskrbovana stanovanja), območja centralnih dejavnosti (oskrbne, storitvene dejavnosti ter bivanje) ter območja gospodarske cone (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti). Sočasno se določijo tudi ustrezne rešitve za območja prometne in ostale infrastrukture ter zelenih površin, vključno z varovanjem okolja. Pri tem se na zahodni strani območja OPPN predvidi že del bodoče obvozne ceste naselja Mokronog.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je velikosti približno 9,2 ha. Večji del površin se nahaja na zemljiščih, ki po namenski rabi sodijo v območja stavbnih zemljišč in so v prostorsko ureditvenih pogojih označene z N1 (do sprejetja izvedbenega prostorskega akta je na območju dovoljena le primarna raba prostora), N3 (dovoljena je gradnja obvozne ceste ter komunalne infrastrukture za potrebe kraja oziroma sosednjih območij N1 in N2.) in H (dovoljene so obrtne in obrtno-stanovanjske gradnje). Zaradi urejanja prometnega omrežja in potekov tras ostalih infrastrukturnih vodov (zaradi priključevanja na obstoječa omrežja) pa se bo posegalo tudi na sosednja zemljišča z oznakami C, E, G2, G3, O, K, J, D in G.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne (variantne) rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN;
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu;
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora;
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava variantnih rešitev in izbor najustreznejše variante;
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– javna razgrnitev in javna obravnava;
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč;
– potrditev stališč do pripomb in predlogov;
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
– druga obravnava na odborih in na občinskem svetu;
8. faza:
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije;
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
(3) V času trajanja postopka priprave OPPN je potrebno pridobiti tudi sklep Vlade Republike Slovenije o načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta na podlagi 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, (106/10 – popr.), 57/12).
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost – navadno);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto (v vednost);
– Elektro Celje, d.d., Poslovna enota Krško, Cesta 4. julija 32, Krško;
– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Mokronog - Trebelno ter začne veljati z dnem objave.
Št. 430-0006/2012-12
Mokronog, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti